is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en groolc leemten ziel in de van sguleiermacüer uitgegane Theologische wetenschap, zich echter verheugen, «lat men na uit Duitschland het gif der Neologie in ons Vaderland te hebben ingezogen, ook op het tegengif daarvan, 't welk Duitsehland heeft genezen en tot eene veel betere gezondheid, dan vroeger, bij aanvang opgevoerd, begint le letten en er gebruik van le maken. Dit tegengif wordt ons Nederlanders uit schleiermaciiers geest in het geschiedkundige toegevoerd door zijne leerlingen en vrienden hagenbach, ullmatin en neander , en in hc;t uitlegkundige door IjÜcke en olshausen , wier schriften bij ons zeer geacht worden en reeds veel invloed uitoefenen; maar in het leerstellige en zedekundige vinden wij dit tegengif der" Neologie door onze Landgenooten nu. eerst aangenomen in dit zoo goed door hen ontvangene werkje van buscii. Ten slotte moeten wij den Vertaler, den jongeren Haarlemschen Predikant sybrandi , nog danken, dat hij het vreemde geschrift zóó heeft ovcrgebragt, dat het meestal is, alsof wij een oorspronkelijk werk lezen; 't welk echter ook daarom mogelijk was, dewijl hij dikwijls meer naar, dan uit het

Hoogduitsch heeft geschreven.

■*

' V-

Liturgiek.

Eene der tot dusverre nog niet genoeg geachte en evenwel zeer belangrijke onderdeelen onzer Godgeleerde wetenschappen is de Liturgiek, die ons leert, hoe de eeredienst ter meeste stichting der Gemeente in te riglen. Bij de Roomsch-Kathol ijken, Anglikanen, Hernhutters en Duitschc Lulherschcn is zij als weten-