is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-01-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet algemeen heeft plaats gehad. Doch daar de Heer huysers zelf met deze opmerking zijne inleiding opent, om oris alzoo liet belangrijke van dit zijn onderzoek te doen gevoelen, willen wij hem zeiven lalen spreken , en hem in die inleiding levens hooren over de wijze, waarop hij daarin is te werk gegaan.

Slemden, gelijk wij reeds opmerkten, de Godgeleerden van alle tijden daarin met elkander overeen, dat jezus dood van hel hoogste gewigt en de meeste waarde was, over dien dood zei ven en deszelfs heilrijke strekking en gevolgen hadden zij de meest verschillende gevoelens. Vallen wij slechts het oogpunt op van de wijze, waarop men den dood van Christus in verhand bragt met het daardoor verworven heil, dan leert ons de Kerkgeschiedenis, dat men zich slechts in de eerste tijden meer aan de eenvoudige voorstelling des Bijbels houdende en den dood van Christus als eene openbaring van Gods liefde, of in het algemeen als een offer der verzoening beschouwende, reeds sints de tweede eeuw overgaf aan allerlei wijsgeerige, van Bijbelschen grond ontbloote beschouwingen , waarvan de voornaamste waren , op welke wijze men zich den dood van jezus als een losprijs had voor te stellen uit de magt des Duivels.

Voortbouwende op de gevoelens der Grieksche Kerk, die den dood van Christus aanmerkte als eene betaling van der menschen zondenschuld bij God, leerde naderhand anselmus van Canterbury, de zoo bekende, door de Roomsche, Luthersche en Gereformeerde Kerk aangenomene, door velen haarfijn uitgeplozene, plaatsbekleedende genoegdoening, door den