is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-04-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je waarheid overeenkomt, in woord en leven heeft uitgesproken."

»Maar wij mogen hooger opklimmen tot den oorsprong en het hoofd des Christendoms. Want ofschoon onze Heer jezus Christus niet op aarde wandelde, om vrolijke dagen te hebben, en ofschoon de getuigen zijns levens niet dit doel hadden, ons zijn opgeruimd gemoed en zijn helder voorhoofd voor oogen te stellen: zoo is het toch door Gods voorzienigheid geschied, dat ook deze sporen zijner volle en volkomene menschhcid niet vernietigd en den Evangelisten onwillekeurig ontvallen •zijn."

» Heike heeft der Christelijke godsdienst verweten, dat zij de schoonheid der natuur veracht en van een boos wezen afleidt: christus hield de lelieën op hel veld voor schooner bekleed dan saloho in zijne koninklijke pracht, en wees ons op de vogelen des hemels, die niet zaaijen noch maaijen, als op onze leermeesters in de regie, vrome onbezorgdheid. Ofschoon de ascetische volksgewoonte het als gebod voorschreef, zoo wilde jezus toch niet dat zijne Jongeren somtijds zouden vasten, en wanneer zij het na zyne wegneming doen wilden, zoo vermaande Hij hen er ten minste niet veel om te geven en met uiterlijk misbaar voor de menschcn geene vertooning te maken. Die Apostel, welke onder allen het helderste hel Goddelijke in de menschheid van jezus aangewezen heeft, maakte toch geene zwarigheid, te verhalen, dat onze Heer, nadat Hij de eerste volgelingen verzameld had, niets gewigtigers te doen had, dan met hen ter bruiloft le gaan. En wat heeft Hij daar gedaan? Wijn heeft Hij gegeven! ik denk toch niet, dat de bruiloftsgasten reeds in gevaar waren, van dorst om te komen, en alzoo heeft Ilij, volgens den aard van het