is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-10-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kecrc met de eerste Hervormers, van welke luther even stout over den Bijbel heeft geoordeeld als semler ; men keere met lutiier en zijne helpers lot het Evangelie van ciiristüs terug, zoo zullen de Geleerden wel blijven onderzoeken en die twistvragen tot een goed einde trachten te brengen, en dit is goed; maar de Gemeente zal niet geschokt worden in hare vastheid, omdat het Hooglied niet voor ingegeven en esther niet voor eene edele vrouw wordt gehouden.

Heerlijke gevolgen zullen wij ook van de bewaring voor Bijbeldienst en de terugbrenging van het Evangelie in de plaats des Bijbels zien, om onzen tijd regt te beoordeelen. Sints eene kleine eeuw is er door het zoogenaamde nieuwe licht ccne aanmerkelijke verandering in de Protestantsche Kerk aangevangen, maar nog niet voltooid. Wat het eigenaardige van die verandering zij, is bij velen nog twijfelachtig. Men vergunne mij met een verhaal te beginnen, om dit eigenaardige in 't licht te stellen.

Men zegt, dat Vader hinlope\ eens in een gezelschap was, waar druk en lang werd gesproken over het oude en nieuwe licht, zonder dat hij er zich in mengde. Eindelijk vroeg men hem onmiddellijk, wat hij van de zaak dacht, waarop hij beloofde zijne meening den volgenden zondag van den predikstoel te zullen zeggen. De kerk kwam zeer vol, daar het bekend was geworden, dat Vader iiinlopen alsdan openlijk zou zeggen, wat hij van het oude en nieuwe licht dacht. Hij predikte evenwel zonder het woord of de zaak aan te roeren, zoodal de menigte groo-