is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 21, 01-03-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwarte helper van den tabberd dagelijks de dorpsbewoners te vergaderen had om samen met hen tot God te bidden en hun over God en hun plichten jegens God te spreken. Bij dezen Godsmensch moest de gansche dorpsjeugd allerhande dingen komen leeren; wat voor de spes patriae tenminste bepaald niet pleizierig uitviel. Behalve de onderwijzer... misschien, zag geen mensch in het dorp het nut van dat leeren wel in, maar uit schrik voor den missionaris en zijn zwarten helper vloog het jonge volk naar school. Een uur na zonsopgang toet de katechist reeds verzamelen op zijn hoorn, de jeugd komt voor de kapel bij elkaar. Daar liggen boomstammen over den grond, die als schoolbanken dienen. Rechts zitten de jongens, links de meisjes.

Op het harde pad der wetenschap.

De school begint met lei en griffel te leeren hanteeren. « Schrijf a », luidt het commando, leder schrijft een a, elk op zijn manier, en niemand begrijpt waar zoo 'n a, lieve hemel I toe dienen kon. In alle mogelijke en onmogelijke posturen staat die a op de leien, net als de griffel zelf in de meeste handen allerzonderlingst zit. Sommigen klauwen met d'r volle vuist de griffel als een dolk en japen in hun lei als ware zij de borst van hun geslagen vijand. Met onbezweken moed maakt de meester de a voor. Groote oogen worden opgezet... naar den meester, niet naar zijn hiëroglief.

Na de schrijfles, katechismusles. « Geen uren, maar volle weken duurde het soms, eer wij bepaalde vraag van den katechismus naar eisch beantwoorden konden », zoo schreef later een van die scholieren.

« Af en toe kwam de missionaris zelf eens langs. Hij overhoorde onze lessen, de goede antwoorden werden met een prentje, een vischhaak, een eindje garen beloond. De allerprettigste belooning was het doopsel, maar vooraf werd erg nauwlettend je godsdienstige weten gepeild. Dat was geen lach, maar daarna was je dan ook geen vulgaire heiden meer; je kreeg een christennaam en zoodra je oud genoeg was, mog je naar de missiestatie op de centrale school je tot de eerste communie voorbereiden. »

IHS '