is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-10-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ecne geheelc, afzonderlijke Verhandeling. Maar toch is het ook alzoo belangrijk daarop nu nog één oogenblik onze aandacht te vestigen; al ware het °ook alleen, om hierdoor nog te meer de gelijkmatigheid consequentie, er. den geheelen zamenhang -van alle paulus grondideën omtrent de geschiedenis der menschheid levendig te gevoelen.

Gelijk het doel van God met het menschdom reeds bij Ilem bestond van vóór den aanvang der tegenwoordige aardsche schepping, zoo strekt zich deszelfs uil.\oering ook uit tot na den tegenvvoordjgen zinne— lijken zoowel als geestelijken toestand, waarin de menschheid thans op aarde leeft. De ontwikkeling der menschheid strekt zich in het oneindige uit en zal tot eenen veel hoogeren trap van volmaaktheid, dan hier thans bereikbaar is, voortgaan in de eeuwigheid. °

Daarvoor zal, bij het einde der tegenwoordige aardsche huishouding, het menschdom geschikt en vatbaar zijn door die steeds voortgaande volmaking van christus Gemeente op aarde, welke wij met paulus beschouwd hebben; zoodat ook daar, onder Gods leiding en opvoeding, geen sprong, maar eene steeds voortgaande geestelijke ontwikkeling der menschheid is te wachten.

Maar zal deze ontwikkeling een' hoogeren trap van volmaaktheid bestijgen, dan in den tegenwoordigen deels zinnelijken , deels geestelijken slaat des menschdoms bereikbaar is, dan moet wel deze tegenwoordige staat zelf ophouden en verwisseld worden met eenen meer geheel en al geestelijken toestand der menschheid.

Dit zal geschieden. Gelijk vroeger vóór christus eene zinnelijke, en later door Hem eene geestelijk-