is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-01-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

simon, die kostbare maaltijden kon aanrigten, schijnt rijk te lijn. Misschien had hij van dien rijkdom wel eens belangrijke giften aan behoeftigen afgestaan. Zeker lag het in zijnen geest, om over ingebeelde of werkelijke weldaden, door hem aan anderen bewezen , grooten dank, hartelijke liefde te eischen. Terwijl toch de ootmoed nooit genoeg, ik raag zeggen , niets meent gedaan te hebben, b»uwt de hoogmoed onverdrsgelijke aanspraken op zijne werken, juist omdat hij met dezelve alleen zich zei ven bedoelt. Op dat punt dus is sision genaakbaar. Op de vraag, naar hetgeen kwijtschelding van geldelijke schuld op den schuldenaar moet uitwerken, zal hij geen antwoord schuldig blijven. Jezus legt hem de vraag daarom voor, wie van die twee menschen , die niets hadden om hunne schuld te voldoen, den schuldeischer het. meest zou liefhebben, hij wien vijfhonderd of hij wien vijftig denariën door hem werd kwijtgescholden. En nu sihon op die vraag, zoo als te verwachten was, geantwoord had: »Ik denk hij, dien hij het meest heeft kwijtgescholden;" nu had hij ook zijn eige^ vonnis onderteekend. Nu kan het hem begrijpelijk worden gemaakt, hoe hij, die in zijn eigen oog een regtvaardige was, en weinig of nooit behoefte aan vergevende liefde had gevoeld , en haar genot dus ook niet had gesmaakt, noch hare kracht ondervonden, juist daarom ook zoo liefdeloos gebleven was. Aanstonds opent jezus hem dan ook het oog voor deze zijne trotsche en koude liefdeloosheid tegenover de ootmoedige en vurige liefde dezer vrouw. Bij den aanblik daarvan moest bij erkennen, dat het hoogsle en besle, wal naar zijne eigene leer de wet eisclile, de liefde, volgens zijn eigen getuigenis, door genade alleen kon worden uitgewerkt. En op het eigene oogenblik, dat