is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-04-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit voor le bereiden. Nog kon zij niet geheel le voorschijn treden; want de overige verkondigers van het Evangelie waren nog niet vatbaar voor dezelve.

De dood van stephakus gaf aanleiding lot de heftigste vervolging der Christenen, in het bijzonder der Hellenisten onder hen; hierdoor werd het Evangelie over de grenzen van Jeruzalem en Judea verbreid , en niet die uitwendige ontwikkeling verbond zich eene innerlijke, namelijk liet bewustzijn van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid des Christendoms. Dit geeft dus aanleiding tot eene tweede Afdeeling, die hel overgangspunt behelst van de ontwikkeling des Christendoms onder de Joden, tot deszelfs ontwikkeling onder Heidensche volken. Eerst wordt hier voorgesteld de verkondiging van het Evangelie door phruppus in Samaria, waar jezus reeds begonnen was te prediken en waar zich een gevoel van behoefte aan verlossing openbaarde, die, nog niet genoeg door helder versland geleid, de Samaritanen ligt het oor deed leenen aan menschen, die zich beroemden in byzondere betrekking tot de Godheid le slaan, gelijk simon , die niet zijne toovcrkunslen hunne zinnen verrukte. Toen zij inlusschen PiiiLippus door Goddelijke kracht meer dan dezen zagen verriglen, voegden zij zich bij liem, en de kracht der waarheid greep allengs de gemoederen aan. Ilingen zij inlusschen hel meesl aan phiuppus als wonderdoener, het was dan niel vreemd, dal bij hen zich niet, als anders bij de aanneming des Christendoms, de werkingen des heiligen geesles openbaarden, heigeen eerst geschiedde, toen de Apostelen