Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE IAARGANG. No. 3. OCTOBER 1930.

PC

UHBIIRG/CH CEiLLU/TEEEBD HMMDBUO

Onder leiding van Mr. E. FRANQUINET, Gulpen en mederedactie van Dr. FELIX RUTTEN, letterkundige, Heerlen en AD. WELTERS, kapelaan O. L. V.-kerk, Maastricht.

Redactie-adres: Rijksweg C 125, Gulpen.

Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Maastricht.

INHOUD : Een Vriend. Limburgsche Portretten : Louis Cornelis. — Frans van der Merwede. Ons mooie Limburg. De Geleenbeek en haar ™ 6t' T Gerh Krekelberg. Midden-Limburgsch Oud-Landelijk Leven. — isns , „ £, geschiedenis van Limburg. De Joden te Maastricht in 1808. — Jan Verzijl. Gedenkwaardige Limburgers. Jan, vrijheer van der Croon de Limburgsche Jan van Weert. — Th. D. Limburgsche Kasteelen. asteil Gronsveld. Rectificatie. — Een verzoek aan onze abonné's.

LIMBURGSCHE PORTRETTEN.

LOUIS CORNELIS

Het is van het tijdschrift „De Nedermaas" een zeer loffelijke gewoonte om geregeld personen van beteekenis uit ons dierbaar Limburg naar voren te bren¬

gen. Het maandblad vraagt er niet naar, van welken stand, rang, leeftijd of geslacht deze zijn. En dat wel zeer terecht. De onpartijdige redactie neemt slechts notitie van erkende daden en hooge verdiensten, waardoor zij hoog houdt het oud-vaderlandsche spreekwoord : „Eere, wien eere toekomt".

Ook nu weer gaf de redactie ons gaarne de gelegenheid, een geacht en verdienstelijk Limburger te eeren. Wij bedoelen den Heer Louis Cornelis te Roermond, die op 9 October j.1. zijn 40-jarig jubileum mocht vieren als directeur van de bekende Algemeene Expeditie-onderneming van Gend en Loos, H. Colignon en Co., thans georganiseerd tot de : N. V. Exp. Ondern. van Gend en I.nns

Veertig lange jaren onafgebroken leider te zijn eener groote Expeditie-onderneming is dan ook wel een feit, dat der vermelding waard is, te meer nog, omdat een 40-jarig directeursjubileum bij de Maatschappij van Gend en Loos als een unicum dient te worden geboekt.

De Heer Louis Cornelis, die, gesproten uit een voorname notaris-familie van Roermond, aanvankelijk bestemd was om

te worden opgeleid voor den officiersstand, voelde zich meer aangetrokken tot het expeditie-vak, en ging daarom in 1888

te s Hertogenbosch in de leer als ambtenaar bij van Gend en Loos. De kantoor-opleiding duurde twee jaren, waarna hij als waarnemend directeur van hetzelfde kantoor te Roermond werd aangesteld, terwijl op 9 October 1888 zijn definitieve benoeming tot directeur aldaar volgde.

Daar de benoemde toen slechts den leeftijd had van 23 jaren, was deze benoeming een sprekend betoog, dat de directie der onderneming hem begunstigde met haar volle vertrouwen, welk vertrouwen hij dan ook blijkbaar geenszins heeft beschaamd. Immers, tot heden nog vervult hij zijn ambt met ernst en toewijding tot groote voldoening en tevredenheid van de hoofddirectie der bewuste exploitatie. En of

ambtelijke zorg hem beheerscht ? Als zoodanig een klein intermezzo : Bij een intervieuw op zijne wandeling werd hem onlangs de vraag gesteld : „Wel, waarde Heer, de vacantie-reis al achter den rug 1" Zijn antwoord luidde : „Och, beste vriend, ronduit gezegd, weet ik eigenlijk niet goed, wat vacantie beteekent. Ik heb gedurende mijn 40 dienstjaren als directeur precies 2 (zegge twee) achtereenvolgende werkdagen van vacantie genoten, en wel in

Sluiten