is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 12, 1913, no 30, 26-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar daar zijn wij immers allen voor te vinden, zult gij zeggen, en wanneer offers worden gevraagd, dan komen de katholieken gelukkig niet achteraan.

Wat wij dan willen?

De naam hierboven afgedrukt zegt het reeds, het verloren teven te herwinnen, en dat door onzen krachtigen wil, door onze offervaardigheid.

Op de 3e Jaarvergadering van het Bureau v. d. R. K. Vakorganisatie, gehouden op 22 en 23 Februari 1913 te 's Bosch, hadden wij het geluk een voorstel te mogen verdedigen dat als punt 25 ter behandeling kwam: bestrijding der tuberculose. Het voorstel luidde als volgt: »De 3e Jaarvergadering besluite, het B. v. d. R.K. V. op te dragen, een Fonds te stichten tot bestrijding der tuberculose ten behoeve van de bij het Bureau aangesloten leden."

Toelichting. Tuberculose komt veelal voor als bedrijfsziekte of wordt door de uitoefening van het bedrijf in niet geringe mate beïnvloed, zoodat het op de eerste plaats op den weg der R.K. Vakbeweging ligt, de bestrijding dier ziekte, die zoo ontzaglijk veel slachtoffers maakt onder de arbeiders en hun gezinnen, ter hand te nemen.

Vele vakbonden hebben zulks reeds gedaan. Doch van een krachtiger optreden, door een betere en grootere organisatie kan meer resultaat verwacht worden. Krachtiger maatregelen en doeltreffender organisatie zijn dringende eischen.

Punt 26 luidde: Het Bureau geve een zegel uit, ten bate van een eventueel op te richten fonds voor tuberculoselijders en leden der aangesloten vakbonden.

Beide voorstellen vonden algemeene goedkeuring der vergadering en een commissie werd benoemd, die zich met de oprichting van het fonds zag belast.

Het is voor onzen kameraad en vriend, die op het ziekbed geworpen wordt met de langzaam maar zeker ondermijnende kwaal der tuberculose of tering. Voor hem, die een langzamen maar zekeren dood ziet naderen, terwijl zijn vrienden in zuchten en weemoed hem gadeslaan, in plaats van de handen uit te steken tot genezing van zijn kwaal, en tot behoud van den vader van het gezin.

Ja, er is genezing mogelijk, maar dan vooruit, mannen, den strijd met moed gestreden en geen offer is ons te groot, waar wij een kameraad en vriend, een huisvader, gezond en krachtig aan zijn vrouwen kinderen kunnen terugschenken door ons fonds: »Herwonnen Levenskracht".

Dank zij een Minister Talma, die ons een nieuwe en betere Arbeidswet schonk, met een meer uitgebreide arbeidsinspectie, waardoor lange werktijden in slecht geventileerde fabrieken en werkplaatsen, in beteren toestand worden herschapen; dank zij de vermindering van het drankmisbruik; dank zij de verbetering der volkshuisvesting; dank zij den strijd tegen de huisindustrie; dank den invloed der vakbeweging met als gevolg grootere koopkracht der werklieden — zal de tuberculose, met Gods onmisbare hulp, eens overwonnen worden.

Maar voor wij zoover zijn, zullen nog heel wat slachtoffers van de » witte pest" geëischt worden.

Met prijzenswaardigen ijver wordt de laatste jaren gewerkt om deze lijders genezing te doen vinden in een herstellingsoord. Voor hen, die met aardsche goederen ruim zijn bedeeld, zijn de verpleegkosten wel te dragen, maar de werkman verdient meestal na een week zwoegen en ploeteren nog niet zooveel tot onderhoud van zich en zijn gezin, als de verpleging voor één persoon kost. Hij sukkelt voort, totdat de lijdenssponde voor eenige maanden zijn deel wordt, om, misschien na een poosje herstel, andermaal in te storten, om na langer of korter lijden te bezwijken.

De geneesheer staat machteloos; hij wist wel, dat genezing

mogelijk was, maar heeft hem er niet over gesproken, want verpleegd te worden in een sanatorium was voor hem financieel onmogelijk. Maar waar de wetenschap ons zegt: »Er is genezing mogelijk," daar moet de naastenliefde te hulp komen, om wat aan één niet mogelijk is, door gezamenlijke kracht, en wel door ons fonds sHerwonnen Levenskracht" mogelijk te maken.

Op 1 5 Juni 1.1. werd dan de boom geplant onder welks schaduw de lijdende kameraad rust en herstel zal kunnen vinden. De Christelijke naastenliefde, die de R. K. Vakbeweging voor dit doel vruchtbaar maakt, zal voor het fonds zijn een leven en blijdschap brengende zon, die het licht der genezing aan onze kameraden verkondt.

Dat boompje, door ons geplant op den vruchtbaren bodem der R. K. Vakorganisatie, moet krachtig voedsel vinden uit vrijwillige bijdragen, als subsidie van de vakbonden, de afdeelingen en de leden.

Moge eerstdaags ons verzoek om steun bewaarheid worden in den vorm van een klomp zilver.

Belangstelling hopen wij te verkrijgen van werkgevers en arbeiders, b.v. door de boetegelden der fabrieken te besteden aan ons fonds »Herwonnen Levenskracht".

Wanneer de werklieden daartoe medewerken, dan zal menige goedgezinde patroon ons nog wel eens een gift doen geworden.

Wat een menigte van afval komt in bijna alle industrieën voor, die misschien verkocht wordt en bij kermis of carneval in drank wordt omgezet.

Kameraden, gij kunt daarmede de gezondheid van uw makker terugkoopen ; gij kunt dan een noodlijdend gezin daardoor den natuurlijken verzorger teruggeven.

Schenkt ze ons en wanneer de patroon de overgeschoten brokken behoudt, vraagt hem dan daarvan een gedeelte. Het is immers niet voor u, gij vraagt het voor anderen.

Hoogverheven ideaal, patroon en arbeider te zamen offers brengend, den zieken medemensch ter hulp.

Zoo zouden b.v. de typografen het papier, de timmerlieden de krullen, de leerbewerkers het afval van leer, kleermakers hun snippers, diamantbewerkers oud koper en bakvuilnis, textielarbeiders hun vol-, ruw- en scheervlokken ten offer brengen op het altaar der Christelijke solidariteit.

»Herwonnen levenskracht" zal spreken uit het sluitzegel, dat door het fonds zal worden verkocht voor één cent per stuk om op brieven en briefkaarten te worden geplakt. De zegels moeten bij duizenden door het land gaan om ons fonds populair te maken.

Niet alleen in de Vakbeweging, maar ook vrienden en kennissen buiten de Vakbeweging staande, moeten van ons fonds kennis nemen. Verspreidt ze overal naar binnen- en buitenland, naar Oost en West.

Wij rekenen er vast op, dat kleine vakbonden voor ƒ10.— aan zegels zullen nemen en als de grooten zich daaraan spiegelen, dan zal spoedig de wereld weten dat ons Roomsch-zijn zich ook uit door een krachtig streven voor »Herwonnen Levenskracht".

Wij zullen u van alles op de hoogte houden wat de belangen van dit betreffen en verwachten, dat dikwijls van U mooie resultaten mogen vermeld worden. Voor zoover onze krachten zulks toelaten, hopen wij aan den groei en bloei te mogen werken, aan ons allen de eer, den lijdenden kameraad ten zegen, ter glorie Gods.

W. H. D. FRIE, Secretaris.

Amsterdam, Jac. van Lennepkade 165.