is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 7, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al Savoye, dat eerst sedert 1860 staatkundig tot Frankrijk behoort ».

De toestand in Groot-Britanniê wordt geteekend als volgt :

«In Groot-Britannië bestaat de wrijving der nationaliteiten tusschen de kleine naties, die de erfgenamen der oude Keltische machten zijn, en den Engelschen Staat, geboren uit de drievoudige (Saksische, Deensche en Normandische) verovering, waaruit deze staat den geest van overheersching heeft overgehouden. De kleine naties heeten : Ierland (Eire), Schotland (Alba), Wales (Cymru), Cornwall (Kernow) en het eiland Man (Mannin). Zij hebben met ongelijk succes aan den Engelschen invloed weerstand geboden. In Cornwall en op Man is de landstaal bijna verdwenen. In Schotland wordt zij slechts door een klein aantal bergbewoners gesproken, in Ierland daarentegen herleeft zij volop en in Wales houdt zij triomfantelijk tegen het Engelsch stand. Overal is het Keltisch bewustzijn aanwezig en aan het ontluiken.

Ten aanzien van het politieke leven dient te worden opgemerkt, dat er in Wales en in Schotland sterke stroomingen ten gunste van de Home-rule bestaan, alsook georganiseerde partijen, die een nationalistische actie voeren.

Het lersche volk, het eerste Keltische volk dat er in geslaagd is, na 750 jaren vreemde overheersching, zijn vrijheid te herwinnen, is ondanks de stilzwijgende Engelsche oppositie op weg naar zijn eenwording.

Moe men er ook over moge denken, de vermetele daden van de soldaten der I. R. A. (Irish Republican Army) op Engelschen bodem zijn symptomen van het zelfvertrouwen, dat niet alleen de Ieren maar alle Keltische eilandbewoners hebben teruggekregen ».

Aan een verslag van de « Waalsche Bedevaart naar Waterloo ». dat verscheen in het Juli-Augustus-nummer van «DE DIETSCHE GEDACHTE », ontleenen wij :

« Bij de Waalsche bedevaart naar Waterloo was dit jaar een veel geringere opkomst waar te nemen.

Waarschijnlijk is dit het onmiddellijk gevolg van het feit dat de IVaalsche nationalisten onder leiding van abbé Mahieu aan de Belgische verkiezingen zijn gaan deelnemen (waardoor Waalscne voorvechters uit liberale, katholieke en socialistische kringen waarschijnlijk een afwachtende houding hebben aangenomen). Verschillende bladen hebben de Bedevaart niet meer aangekondigd. In ieder geval mag uit dit kleinere aantal niet worden afgeleid, dat de Waalsche haan stervende is. Integendeel. De Marseillaise opende en sloot de bijeenkomst. De programma