is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 13, 1914, no 39, 26-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derhanden zijn, zoo krachtig mogelijk moeten worden voortgezet, doch tevens zullen zooveel mogelijk nieuwe werken onmiddellijk moeten worden aangevangen, waarbij voornamelijk dient te worden gelet op die soort werken, waarbij veel handenarbeid kan worden aangewend.

Aangezien verschillende werken in uitvoering zullen komen en voor een groot deel daarvan niet is te bepalen, welke sommen daarvoor nog in den loop van dit ^ begroot tingsjaar zullen kunnen worden besteed, is het met doenlijk alle artikelen te vermelden, die verhooging zullen behooren te ondergaan om de ontworpen maatregelen tot

uitvoering te brengen.

Wel kan dit plaats hebben ten opzichte van werken als het Wilhelminakanaal en de visscihershaven te IJmuiden, waarom dan ook voor deze werken afzonderlijke posten (resp. f 500,000 en f 200,000) zijn opgenomen. De post voor onvoorziene uitgaven is met f 600,000 verhoogd, teneinde daaruit te kunnen overschrijven op de artikelen der begrooting, waarop wegens de uitvoering van de onderhanden genomen en nog te nemen werken tekort zal

ontstaan. ,

Het ligt in de bedoeling niet alleen waterstaatswerken,

die het rijk zelf uitvoert, krachtig ter hand te nemen, doch ook de werken tot wegaanleg — waarbij veel handenarbeid wordt gevorderd — waarvoor ten deele op e ontwerp-begrooting voor het dienstjaar 1915 rijksbijdragen aan onderscheidene provinciale en andere besturen zij» uitgetrokken. Welk gedeelte van deze subsidien nog in den loop van dit jaar dientengevolge zal zijn te betalen is thans nog niet te zeggen. Met het oog daarop is in ne

wetsontwerp een post van f 200,000 opgenomen.

... 1 ... oiioon Ap alcpmeene verkeers-

A1 deze weruen zuiicu mei —o ,,. , ,

, , j: in Hp o-ep-even omstandigheden

belangen menen, mciai — 0-0- ~

ook van economische beteekenis, in verband waarmede de minister van waterstaat meent te mogen aannemen, dat he thans reeds tot uitvoering brengen van deze werken geen

'beztwaar zal tontmoeten. . .

Bovendien zullen uit dezen post worden gekweten en-

1 i • • 1 1 flP P3T1-

kele subsidiën voor dergenjKe werden, —

iirorpn hii hfit onmaken der meerge

vragen nog aaiuiaugig —j — ~r r, .

melde ontwerp-begrooting, doch die nu voor afdoening

vatbaar zijn. n

Teneinde ook op het gebied der spoorwegen zooveel ___ ..„i„ orhpirl te verschaffen, is over-

doeniijK aan veie --

les; gepleegd met de Maatschappij tot Exploitatie

„ H^ianrlertip T.Tzeren Spoorweg-

^tsspoomegeu ^ w hebben, in dez.

Maatschappij, —

zooveel mogelijk steun te verleenen.

De maatschappijen hebben echter tengevolge van de mindere ontvangsten, door de buitengewone omstandigheden veroorzaakt, niet de beschikking over voldoend kasgeld om de aannemers van werken onmiddellijk te betalen en met de aanschaffing van rollend materieel door te gaan, en kunnen zich het ontbrekende voorloopig met door leening verschaffen. Nu is directe betaling, juist met het oog op de huidige omstandigheden, als onvermijdelijk te schouwen, wil men gegadigden voor de aanbestedingen en leveringen vinden. In verband hiermede wordt voorgesteld, ten laste der Staatsbegroting aan de genoemde maatschappijen voorschotten te geven, resp. tot een bedrag

van f 4,000,000 en f 3,000,000.

Die voorschotten zullen voor ongeveer de helft moeten dienen ter bestrijding van kosten van nieuwe werken en leveringen, en overigens betrekking hebben op verschene vorderingen wegens loopende werken en leveringen, en zullen worden uitgekeerd naar door den minister te stellen re gelen omtrent rentebetaling als anderszins. ,

Het ligt in de bedoeling de voor deze voorschotten te besteden bedragen te vinden door uitgifte van schat is biljetten.

KORTE BERICHTEN.

unn werkloosheid door binnenlandsche kolo-

* ' j c~> ....

nisatie. — De „Verein für Soziale Kolonisation in Duitsch-

T * 1 • • \ 1 f, rrorvi 1 V\1 1 _

land (gevestigd te .herlijn j neeit een viu^wum Geerd, met talrijke foto's, uitbeeldende de naar t platteland uit de steden overgebrachte werkloozen, die arbeiden aan aanleg van wegen, bewerken van woeste gronden voor

... J,.., tmn uTAti i Ti crf*r\ QfimmiWTÏ

nederzettingen en aan uen lmjuw vau — »

waarvan reeds door kolonisten betrokken zijn. Zij moeten hun bestaan vinden in landbouw, groente- en tuinbouw

en t tokken van Kiem vee.

De vereeniging strekt haar werkzaamheden allengs over 1 .1 r». nif Haar mppr en meer steden pro-

beeren een deel van de werkloozen door binnenlandsche

kolonisatie aan nuttigen arbeid te neipen.

De stad Berlijn schonk aan de vereeniging 100.000 M. renteloos voorschot, de stad Hamburg 10.000 M., de voorstad Lichtenberg 5000 M., Neu Koln 10.000 M, Voor elke 10.000 M. houdt de vereeniging 20 arbeiders een jaar lang aan het werk en betaalt hun in dien tijd

aan loon 20 a 25.000 M.

De stad Frankfort a. M. stond insgelijks 50.000 M. toe, nadat een particulier een gelijke som voor het doel

beschikbaar had gesteld. .

Op gelijken grondslag onderhandelde de vereeniging met Keulen, Dusseldorp, Barmen, Hamburg, München Hannover, Görlitz, Forst, Frankfort a. O. en andere steden.

Ook hebben gewestelijke besturen reeds aanbiedingen gedaan voor afstand van gronden voor kolonisatie-proeven of voor werken om woeste gronden in cultuur te brengen. Plannen zijn reeds uitgewerkt voor nederzettingen te N auen, Berlitz, Oranienburg, bij Winsen aan de Luhe, te aspe moor bij München, bij Friesach in het Havellandtsche

Luch en elders.

De Christelijke Vakbeweging in Oostenrijk in 1913. De Zentralkommission der Chtistlichen Gewerkschaften Oesterreichs

publiceert haar jaarverslag :

De oorlog der Balkan-Staten heeft een geweldigen terugslag gehad op den gang der nijverheid in Oostenrijk. En die terugslag heeft ook den ontwikkelingsgang der vakbeweging geschaad. Gansche fabrieken zijn stilgelegd geworden. De arbeiders werden aldus tot emigratie gedwongen. Na langdurige werkloosheid trokken een aantal arbeiders zich ook uit de organisatie terug. t u,^i He verbonden, aangesloten bij de »Zen-

in L &C11CC1 vv-uuiv.. 1 ^

tralkoramission", in 't afgeloopen jaar 4524 leden. Het Poo sch Vakverbond trok zich in den loop van het jaar uit de ,,Zentra kommission" terug. Dit moet geweten worden aan de onverkwikkelijke politieke en nationale verhoudingen.

Wij geven hier het ledental naar de onderscheiden kroonlanden van Oostenrijk :

... 11017

Weenen

Neder-Oostenrijk ',002

2643

Bohemen

3107

"f"™ 1629

Silezie

Hooger-Oostenrijk 4687

o , if 1200

Salzburg Steiermarken

„ , 325

^me 3791

Voralberg

Dalmatië, Istriën en Kustenland „ 1544

Krain

Galicië, Bukowina 11

33 S

Andere landen

37237