is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 49, 04-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Suffrage League" (Kiesrechtbond v. Philadelphia). Catharina brégy en Honor Walsk zijn officieel met dien Bond verbonden, evenals ook vele andere op den voorgrond staande vrouwen. Jane Campbell, de katholieke voorvechtster in de kiesrechtbeweging in dit land, — die de Philadelphia County Society oprichtte en er 20 jaren presidente van was — is eere-voorzitster van bovengenoemden Bond.

In alle Staten, waar het voorstel dezen herfst voor de kiezers komt, zijn, in iedere belangrijke stad, uitgelezen comité's van katholieke vrouwen. Mrs. Margaret Rorke is met dit werk belast geweest voor het „Empire State Campaign Committee" I) en haar spreeksters zijn aanhoord door velen uit onze Mannenbonden, onder bescherming van de aanzienlijkste geestelijken.

Willen we over een beweging oordeelen, dan moeten we letten op de leden, die haar vereenigingen vormen, en op het verrichte werk. Op deze beide dingen kunnen de kiesrechtstrijdsters met trots wijzen. Onze arbeidsters weten, evenzeer als de Engelsche voorstandsters, dat een nietstemgerechtigde mededinger in den arbeid, evenals een vakvereeniging, die geen stemrecht heeft, machteloos is om de noodige hervormingen aan te brengen.

Het kwaad in de politiek van onzen tijd, die zoo verward en duister is, kan niet kategorisch worden opgesomd.

Achter deze korte woorden materialisme en indiistrialisme schuilen zonden, die op een nationaal verval wijzen. Want uit een groot deel van ons volk zijn de liefde en de vreeze Gods verdwenen, die het begin zijn van alle menschelijke wijsheid. Het algemeen verbreide bewustzijn, dat er iets niet in orde is — wat zijn uitdrukking vindt in onze velerhande successen bij het streven naar verbetering der menschen •— is het teeken, dat ons het meest bemoedig^.

Het vrouwenkiesrecht brengt het zedelijk beste deel van ons volk in dezen toestand als een nieuwe kracht erbij. De vrees, dat de vrouw, die meer dan bekoorlijk was,, politieke bevoordeeling zou zoeken of door het stemmen haar vrouwelijkheid verliezen zou, is allang verdwenen. Als het een veldwinnende overtuiging is, dat het inzicht van de vrouw, alleen te vergelijken met de breedheid van blik van den man, in onze benarde tijden, een waardevolle steun zal zijn voor onze groote democratie, zal dan de katholieke kiezer voortgaan met haar dit recht te onthouden om wille van haar sekse ?

SS.

1) De «Empire State» is de Staat New-York; dus «'t Comité voor den stembusstrijd in den Staat New-York». Vert.

KORTE BERICHTEN.

Algemeene R. K. Werkgevers-vereeniging. — In de drie maanden van haar bestaan zag deze vereeniging haar ledental reeds tot driehonderd klimmen. De vereeniging vergadert op 16 Dec. a.s. Op de agenda staat, behalve eenige huishoudelijke zaken, een rede over de belastingontwerpen van Minister Treub, te houden door den Heer A. C. A. van Vuuren, lid der Tweede Kamer.

Door het bestuur is Mr. L. G. Korstenhorst, advocaat te Amsterdam, tot jurist-secretaris benoemd.

Het bestuur is thans samengesteld uit de heeren: .JB. van Dijk, voorzitter, en F. J. A. M. Wierdels, ondervoorzitter, te Amsterdam; Chr. Houtman, te Den Bosch; W. Fransen Jzn., te Leeuwarden; E. van Oppen, te Maastricht; W. Smulders, te Utrecht; B. T. C. STRaTER, te Tilburg, en H. F. J. Wevers, te Udenhout.

Nederl. R. K. Zuivel- en Margarinebewerkersbond. — Daartoe aangezocht door reeds bestaande plaatselijke R. K. Vereenigingen van Margarinebewerkers, heeft het bestuur van het Bureau voor de R. K. Vakorganisatie besloten,

over te gaan tot de oprichting van een Nederl. R. K. Zuivel- en Margarinebewerkersbond.

Het is de bedoeling in dezen Bond te organiseeren alle R. K. werklieden, welke in zuivel-, margarine-, plantenboter-fabrieken, melkinrichtingen enz. werkzaam zijn.

Om het resultaat zoo volledig mogelijk te maken, worden de besturen der Werkliedenvereenigingen, waar ter plaatse werklieden, in bovengenoemde bedrijven werkzaam, worden aangetroffen, verzocht, hunne hulp in deze wel te willen verleenen. Ook van andere personen, die met dit doel instemmen zal gaarne hulp en inlichtingen worden aanvaard.

Mededeelingen en inlichtingen worden door het bestuur van het Vakbureau, Spreeuwenpark 10, Amsterdam, gaarne vóór 15 Dec. a.s. ingewacht, opdat spoedig en krachtig kan worden aangepakt.

Zoodra de voorbereiding voldoende is gevorderd, zullen de vertegenwoordigers der bestaande en nader op te richten vakvereenigingen in genoemde bedrijven door het bestuur van het Vakbureau tot een vergadering worden opgeroepen, om den Bond definitief te stichten.

Deze oproeping zal spoedig na 15 Dec. plaats hebben, zoodat allen, die aan het hier beoogde doel wenschen bij te dragen, zich met bekwamen spoed van hunne taak hebben te kwijten.

ONTVANGEN BOEKEN.

History of Social Leigislation in Iowa, bij john E. Briggs. Published at Iowa in 1915 bij the State Historical Society of Iowa. — 444 blz.

History of Poor Relief Leigislation in Iowa, bij John L. glllen. — Published at Iowa City Iowa in 1915 bij the State Historical Society of Iowa. — 404 blz.

Vier-en-dertigste Jaarverslag van het Nederlandsche Werkliedenverbond ..Patrimonium." Arnhem 1915. — 24 blz.

Economics in India. Inaugural Lecture by H. stanley jevons, M. A., F. s. s., University Professor of Economics. Published for the University of Allahabad bij the Pioneer Press, Allahabad. 1915. — 35 blz. 8 Annas.

Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Jaarverslag 1914 overgedrukt uit de verslagen van 's Rijks Oude Archieven. XXXVII 1914. 33 blz.

Onze Artillerie-Inrichtingen als Staatsbedrijf, door X. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen, 1915. — 29 blz. — f 0.30.

2de Jaarverslag der Vereeniging Volksuniversiteit, Amsterdam. 1 October 1913—30 September 1914. — 14 bladz.

D. J. Kard. Mercier. Voor het Allerheiligenfeest en de Gedachtenis der Geloovigte Zielen. — Leiden, Futara, 1915. — 20 blz.

Dietsche Stemmen. Tijdschrift voor Nederlandsche Stambelangen. Nummer 1. November 1915. — Utrecht, H. de Vroede, 1915. Prijs per Jaargang f 6.—.

NIEUWE BOEKEN.

J. F. Johnson, Money and Currency in relation to Industry, Prices, and the Rate of Interest. (Revised edition.) Boston, Ginn and Company, 1915. — 423 blz. D. 1.75.

Horace White, Money and Banking. Revised and continued to the year 1914. (Fifth edition.) Boston, Ginn and Company, 1915. — 16 en 541 blz. D. 1.50.