is toegevoegd aan uw favorieten.

Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 4, 1897, 01-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1809. Den 29 January 's morgens ten 5 uuren is cle schuur afgebrand bij de weduwe J. Lomberts op het Goirken.

In de maand van Maart is alhier een exacte volkstelling gedaan en zijn bevonden 9271 Roomsche, 165 Gereformeerde, 10 Lutersche, 14 Jooden, S Remonstranten 2 Mennonisten, saamen 9465 zielen.

1809. Den 17 April is Zijne Majesteit den koning van Holland alhier geweest, en heeft zijn intrek genomen ten liuyze van den lieer Martinus Co melis van Dooren, alwaar hij ook zijn nagtrerblijf gehouden heeft. Zo haast, als lüj gearriveerd was heeft hij aanstonds audientie verleend aan verschijde commissien, doch het eerst aan de Roomsch Catholieke heeren pastor en capellaanen.

Dienzelfden avond heeft Zijne Majesteit met zijn gevolg in de commedie geiveest, en heeft toen acm de liefhebbers van 't toneelgezelschap ten behoeve van de armen doen ter hand stellen eene somma van rijfhondert guldens. Des anderen daags heeft hij hier de twee schuurkerken en de torenkerk bezigtigd, en heeft op dienselven dag door een decreet Tilburg tot een stad verheven. Er waren alhier 6 prachtige eereboogen gesteld, en is door alle drie schutter/jen alsook door de gardes d'honnenr plechtig!ijk ingehaald, die hem bij vertrek ook weer begeleyd hebben, zelf de gardes d'honnenr tot 's-Bosch toe. N.B: Kort na 'skonmgs vertrek heeft hem behaagd, om door een decreet het parochiaal kerkgebouw van hier, alsook dat van Goirle, aan de Roomsch Gatholieken dier gemeentens toe te kennen.

1809. Den 4 May is alhier voor den eersten keer de weekmarkt gehouden des Vrijdags, dewelke tot hiertoe was gehouden des Saterdags.

Den 2 Juny zijn de kinderen op het Goirke door den Hoogwaarden heer bisschop uit Amsterdam gevormd, hetwelk den -i dito op liet Heyke is geschied.

Den 24 dito was het parochiaal kerkgebouw te Goirle reeds zodanig in staat gesteld, dat op dien dag de missen daarin geschied zijn.