is toegevoegd aan uw favorieten.

De heraut van de gereformeerde kerken in Nederland, 1910, no 1696, 03-07-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de Administratie van DE HERAUT,

Warmoesstraat 96, Amsterdam. -

mmmmmmmmmmmmÊiÊmmmmmmtmmimmÊÊmammmammm

In gesloten enveloppe als brief te verzenden.

liïMMMME mi |

van Batavia.

De Coupons, ten laste van bovengenoemde Kerk, vervallende 1 Juli 1910, zijn van dien datum af betaalbaar bij

L. 6. WEISZ & Go.

Amsterdam,

Westerznarkt 81.

1" DE DOODSTBAF. I

Naar aanleiding van de artikelen 1 welke den laatsten tijd over dit onder- I werp in de bladen verschenen, stel ik g|| het belangrijke werk van

Prof. FABIUS ff

over •

De Doodstraf, H

waarvan de aitgaafsprijs ƒ 2.75 is, tijde- I lijk verkrijgbaar voor slechts

?'?> cent.

De toezending geschiedt franco, na l| ontvangst van postwissel, waarop te s» vermelden: voor „Fabius' Doodstraf", rai door den Uitgever

H. A. VAN BOTTENBURG, JJ Bloemgracht 45, Amsterdam, fj

BIJ J. H. KOK te Kampen versoheen heden:

Christelijke

Wereldbeschouwing

en

Moderne

A r beider sbeweging

DOOFt

^=r 1)8. G. WISSE. j=r

Royaal formaat. Prijs 0.6 O.

D^JT" Bij alle solide Boekhandelaren voorhanden.

GRATIS EN FRANCO!!

| zenden wij aan ieder, die zulks verlangd,

: het afdoend bewijs, dat onze Rheuma-

S thiek Remedie een radicaal genees-

S middel is voor Rheumatiek en jicht.

S Prijs per flacon fianco 60 ets. bij voor-

E uitbetaling bij K. S. D E BOE R,

S Hoofd-Depoth. te Sneek.

De Coupons, ten laste van bovengenoemde Kerk, vervallende 1 Juli 1910, zijn van dien datum af betaalbaar bij

L. 6. WEISZ & Go.

Amsterdam,

inhoud betreft, een „quaestie zit tusschen auteur en uitgever". /

Ik stel te zeer prijs op een aangename verhouding met den auteur, van wien ik het 1 voorrecht heb boeken ter perse te mogen leggen, < dat ik niet kan nalaten u dringend te verzoeken, mij gelegenheid te willen geven langs dezen weg aan de lezers dezer recensie mede te deelen, dat er tusschen mij en den heer Postmus geen schijn van schaduw eener quaestie is gerezen, maar dat integendeel onze verhouding de meest aangename is, die zich slechts denken laat.

Er is over al of niet opname der drie laatste hoofdstukken, tusschen auteur en uitgever, geen woord gesproken en geen letter geschreven.

Met betuiging van mijn vriendelijken dank voor de opname dezer regelen.

Hoogachtend,

UEd. dw. dn.

J. H. Kok.

Kampen, 27 Juni 1910.

^erefapmetrtit gesinöfjdö.

Gereformeerde Kerken.

Beroepen : Baarland, A. P. Lanting, te OudLoosdrecht. — Driebergen, S. Oudkerk, te Kralingen. — Zevenhuizen (Gr.), K. v. d. Veen, te Knijpe. — Moordrecht, C J. de Kruyter,cand. te Middelburg.— Epe, G. de Jager, te Bruinisse.

Bedankt : Siddeburen, A. Rolloos, te Ter Apel.

Andel. Ds. H. L. Both is voornemens Zondag 24 juli afscheid te nemen van zijn gemeente en Zondag 7 Aug. intreê te houden te Eindhoven. Ais bevestiger hoopt op te treden, Ds. J. A. Goedbloed, van Nieuwendijk.

Leeuwarden Voor den herbouw onxer Oosterkerk is deze week de eerste steen gelegd. Dr. W. A. van Es hield naar aanleiding van dit feit een toespraak, waarin hij deze gebeurtenis beschouwde in verband met de historie. Uit de geschiedenis bleek duidelijk dat God trots allen tegenstand, aan de kerk heeft gebouwd; daarom zij Hem dank gebracht, en bij dien dank zij ons vertrouwen, dat de Heere ook verder helpen zal.

Den heer G. Brugsma was als oudste in het bestuur der kerk, het leggen van den eersten steen opgedragen. Nadat deze hieraan voldaan had, stelde hij den opzichter van het werk een enveloppe met inhoud voor het personeel ter hand. Daarna werd gezongen Psalm 130 : 1, waarmee de plechtigheid geëindigd was.

Oudega. Dinsdag is hier de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw. Ds. D. Prins hield daarbij een passende toespraak over : »Het woord waarin deze steen rust; het woord waarom deze steen roept en een woord dat deze steen vergezelt«.

De plechtigheid werd opgeluisterd door muziek van het Chr. Fanf. Corps. Nadat de aannemer Tiekstra een woord had gesproken, eindigde deze plechtigheid met het zingen van Ps. 89 : 7.

Haarlemmermeer (Oostzijde). Zondag trad voor 't laatst als onzen dienaar des Woords op Ds. W. S. Veltman. Hij sprak naar aanleiding van Ps. 103 : 2 over de weldaden des Heeren ook aan hem bewezen, stelde de gemeente den eisch van Gods woord voor tot gelooven; vermaande tot gehoorzaamheid aan dat Woord en wekte op tot dankbaar gedenken van de daden des Heeren. Door oud. Colijn en Ds. R. W. de Jong werd de scheidende leeraar hartelijk toegesproken. Z.Eerw. blijft in ons midden wonen.

Almelo. Onder bijwoning van een talrijke schare belangstellenden, is hier op 25 Juni een gedenksteen geplaatst in de in aanbouw zijnde nieuwe kerk.

Onze leeraar, Ds. P. A Veenhuizen, die het voorrecht genoot, namens de gemeente, dezen gedenkwaardigen arbeid te mogen verrichten, sprak daarbij de gemeente toe naar aanleiding van het opschrift van den gedenksteen.

Dat opschrift, het woord »Rehoboth«c, genomen uit Gen. 26 : 22, past zoo juist voor de Gereformeerde Kerk alhier om steeds in het nieuwe kerkgebouw de gemeente te herinneren aan 's Heeren wonderbare leiding. .

De Koning der Kerk heeft Zijn volk ook in Almelo ruimte gemaakt en dat volk is hier gewassen.

Het nieuwe kerkgebouw, staande op een der meest geschikte gedeelten van de stad zal straks aan ruim 850 personen een plaats geven om te kunnen genieten van de verkondiging des Woords. En wanneer onder den zegen Gods nr.g meer plaatsen mochten noodig blijken, dan kan door het aanbrengen van galerijen het getal tot 1200 worden uitgebreid.

Toen de plechtigheid der steenlegging geëindigd was, werd bij monde van onzen leeraar de gemeente met al hare behoeften en al haren arbeid aan den Heere opgedragen en daarna steeg de lofpsalm «Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen® naar boven, naar Hem, die het welgemaakt heeft met ons en weimaken zal met al Zijn volk.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen: Tholen, J. v. Vliet, te Poortvliet. Polsbroek, T. Lekkerkerker, te Wanswerd. — 01deen Nijeberkoop, J. G. v. Loenen, te Oldeholtwolde. — Ter Apel, G. W. Noordenhout, te Wier. — IJselmuiden, Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden,

te Putten. ,

Axt- gkn0men: Amsterdam, C. A. ter Linden, te Langweer. — Terwolde, J. ten Bruggenkate, te

Borculo. _

Bkdamkt : Zegveld, P. v. Toorn, te Sprang. — Amsterdam, Dr. A. Troelstra, te Utrecht. — HeerHueowaard, Dr. P. Proost, t« Oudt- en Nijehorne.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Juni, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseer en aan

De Administratie van ..De Herant", Amsterdam.

De abonnementsprijs van De Heraut is f JL.SO per kwartaal.

Na ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.

De Administratie. Amsterdam, Juli iq 10.

Na eene langdurige ongesteldheid is heden in den ouderdom van bijna 71 jiren zacht ontslapen, mijn geliefde Echtgenoot JAN VAN ANDEL,

Emeritus Predikant,

Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij is heengegaan in den vrede des geloofs, steunende op de gerechtigheid van Hem, Dien hij van der j?ugd aan heeft mogen dienen en zoovele j«en aan anderen verkondigen.

Wed. Ds. J. VAN ANDEL— g van de Wetering. S Gorinchem, 29 Juni 1910.

1 1M—II——M—IIIIIHTI

Het behaagde den Heere, heden tot Zich te nemen in Zijne eeuwige heerlijkheid, onzen geliefden Emeritus-Predikant Ds. J. VAN ANDEL.

Met de rijke gaven, hem door zijnen Zender veileend heeft hij ruim zes-en veertig jiten in den wijngaard des Heeren mogen arbeiden. Dankbaar gedenken wij zijne veertien-jtrige bediening in deze Keik. Toen hem in 1907 eervol emeritaat werd verleend, was het ons tot blijdschap, dat hij in ons midden bleef wonen. Thans is hij niet meer, en met droefenis staren we hem na. Maar het is ons een liefelijke vertroosting, te weten dat hij nu het genadeloon heeft ontvangen, den getrouwen dienaren van onzen Heere Jezus Christus toegezegd.

Namens den Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Gorinchem,

C. LINDEBOOM, Praeses. J. DEN BOEFT, Scriba. Gorinchem, 29 Juni 19T0.

L. G. WEISZ &"c%

Commissionairs in Effecten, WESTËJKMARKT No. 21

AMSTERDAM.

il/lOO I SlfiCMS /7.50 I j

HET WOORD GODS.

; i Verklaring van het boek 6ENESIS. 1

i Met de inleiding tot de / verklaring der H. Schrift |

DOOR |

Ds. J. O. SIKKEL,

Dienaar des Woords te Amsterdam. 1

, Deze drie deelen zijn nu zoolang de ' voorraad strekt te bekomen bij

A. FISSCHER, Boekh. UTRECHT,

i | voor ƒ 7 50 in 3 mooie banden. Vraagt ( ■ spoedig aan, de voorraad is niet groot 1

jr"~ • —. • • - ' "S

|levensverzekering| de Nederlanden van 1845

I BRAND - -I VERZEKERING 1

———— DEN HAAG (vroeger ZutphenJ, Olrectlo HENNY. H

TTCTVm fk A TT kapitaal. . f 4.000.000.00 |

JLJDAAAaV reservefonds «rb . * u74.ooo.oo :

f ~

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland.

Gevestigd te CiltONINClEN.

Telephoon Intercommunaal No. 674.

Maatschappelijk Kapitaal /1,000,000.

Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1909, f 2.559*47-5°»

aan Pandbrieven f 2 502.750.—.

Commissarissen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, A. W. SCHIPPERS, Jhr. H. A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, Mr. P. DIELEMAN, E. G. WENTINK, S. SIJTSMA. Raad van Toezicht: Johs. TERPSTRA, Mr. H. VAN DER VEGTE, M. UBBENS.

O eelt uit 4 pCt. Pandbrieven,

koers 99 %, in stukken van ƒ 1000.—, f 500.—, ƒ 100 — en / 50.—, verkrijgbaa ten kantore der Bank, bij alle Agenten en Effectenhandelaren. Inlichtingen geven te Amsteraat,« de heeren: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt 21, te Rotterdam de heer H. DANE, Haringvliet 49.

De Directie :

M. BROUWER. Mr. W. SWITTER3, F. J. BOLT.

f Wei P. VAI EDE & S«P

Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60. By kantoren: AMSTERDAM, Dam 13-15-17.

HILVERSUM, Langstraat 65. HAARLEM, Kruisweg 69. ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor. DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnbrugsteeg.

Belasten zich met de uitvoering van effectenorders.

Nemen en geven gelden op prolongatie.

Sluiten beleeningen.

Ontvangen gelden a deposito tegen dagelijks vast te stellen rentekoers, ffi Wisselen vreemde banknoten en muntsp ecien. éê

X J

VÉKKENIULNU V00B HOOGiR ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

PROGRAM =

VOOR DE

Dertigste Jaariijksche Samenkomst,

te houden te Botterdam,

O en 7 Juli 1910.

i.

Op Woensdag, 6 Juli, des avonds te 7I/2 uur, zal een Ure des Gebeds vot&tii.gehouden in de Nieuwe Westerkerk (Ammanstraat), waarin als voorganger zal optreden Dr. B. WIEL,IN(jA, van Arnhem.

II.

Op Donderdag daaraanvolgende zal de Algemeene Vergadering gehouden worden van des morgens 10 tot des middags 12 uur, in het gebouw „Harmonie", ingang Haagsche Veer.

De leiding van deze vergadering is door HH. Directeuren opgedragen aan den curator Ds. B. VAN SCHELVEN.

III.

Op Donderdag, des namiddags te 2 uur, zal een openbare vergadering worden gehouden

in het gebouw ..Harmonie".

Het debat zal worden ingeleid door den hoogleeraar Dr. R. H. WOLTJER. Onderwerp: Het Woord Gods en het woord der menschen.

Voor entrée betaalt men ƒ 0,25; doch Leden en Contribuanten hebben gratis toegang. Op Donderdag, des namiddags te vijf uur, gemeenschappelijke maaltijd tegen betaling van /2)—. (Ia de Diergaarde, ingang Kruisstraat tegenover de Diergaardelaan.)

Aan H.H. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht hiervan vóór 3 Juli kennis te geven aan den heer C. Kerkhol, Noord-

singel 202. , . - , ,

Ook zal de Regelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van ƒ2,50, ƒ2,25, /1 75 of ƒ 1,40, en zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn m het Gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Oppert. .

Tot deze samenkomst worden alle leden en begunstigers vriendelijk uitgenoodigd.

Zij, die tot de Vereeniging als leden of begunstigers wenschen toe te treden, kunnen hiervan aangifte doen aan het lokaal, vóór den aanvang der vergadering.

De Regelingscommissie:

Dr. B. J. F. BAVINCK, Voorzitter. A. J. DE BRAAL.

C. KERKHOF, Secretaris. J. J. HAGENBEEK.

H. DANE, Penningmeester. L. BARENDRECH.T,

W. MINDERAA. G. J. VAN LINSCHOTEN.

R. D. KETELAAR. C. B. EPKER..

Mr. P. B. BOUMAN. I. VOORTMAN

H. J. VAN ALPHEN. N. J. VAN DER VALK.

Voor slechts ƒ125, keurig gebonden voor slechts ƒ175, nieuwe uitgaaf; zooeven verschenen:

L. 6. G. LEDEBOER,

in ziln Leven en Arbeid, geschetst door Ds. J. H. LANDWEHR. 2e Geheel herziene en vermeerderde druk, met een WOOrd vooraf van Prof Dr. H. BAVINCK. Prijs ƒ 125, Keurig geb. Prijs ƒ 1.75.

Verkrijgbaar bij den Uitgever D. BOLLE te Rotterdam en verder alom franco, na ontvangst van postwissel waarop melden: Ledeboer.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Legaten:

van wijlen Mej. W. J. Rutgers ƒ 1000.

Aan Contributiën:

door den heer M. de Jong te Noorden ƒ7.50; door Ds. A. Hoeneveld uit IJselmonde ƒ 2; door den heer G. Lustig te Hanen ƒ 13; door den heer J, Jongman te Stad Vollechoven f 19 50; door den heer A. Verduyn uit Oudshoorn ƒ 39, uit Alfen ƒ3950, uit Zwammerdam ƒ61.50, samen ƒ140; door den heer H. J. ten Rae te Neede f 14 50.

Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):

van de Ger. Kerk te Baambrugge ƒ 5; te Breukelen ƒ 14.79; te Kamerik ƒ 3 37; te Maarssen ƒ1.66; te Wageningen ƒ 7 40.

Voor de Medische faculteit:

(Contributiën) door den heer M. de Jong te Noorden ƒ 1.50; door den heer A. den Besten uit Hoornaar ƒ1450, uit Meerkerk ƒ10,50, uit Nieuwland ƒ6, samen ƒ 31; door den heer H. van Noort te Loosduinen ƒ3.

(Schenkingen) van Ds. F. W.Sluyter te Maassluis ƒ 10.

Voor het Studiefonds:

van de 1/2 Stuiversvereeniging te Amsterdam ƒ 6.60; van Ds. F. W. Sluyter te Maassluis ƒ 20; door den heer A. Verduyn te Oudshoorn ƒ 10; door den heer H. van Noort uit de cat.-bus te Loosduinen ƒ6.

TH. RUYS Gz.

Penningmeester.

Amsterdam, Keizersgracht 162.

ê Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Geregelde Stoomvaartdienst tusschen

IVederlaiid, Brazilië, Uruguay en Argentinië.

van Amsterdam Duinkerken Leixoes Rio de Janeiro

«i s 6 Juli- 9 Juli- 16 Juli. 4 Aug.

" van Santos Montevideo te Buenos-Ayres

6 Aug. 11 Aug. 12 Aug.

I van Amsterdam Dover Boulogne s/M. Coruna Vigo

Q o I 20 Juli. 81 Juli. 21 Juli. 23 Juli. 24 Juli. " j van Lissabon Rio de Janeiro ""Santos ^Montevideo te Buenos-Ayres

( 25 Juli. 3 Aug, 9 Aug. 12 Aug. 12 Aug.

* Alleen voor passagiers.

Voor inlichtingen aangaande passage en vrachten wende men zich tot den Kaninkl^kan Hollandschen Lloyd, Prins Hendrikkade 131, (Telegramadres „Realloyd") te Amsterdam, of tot de Agenten, de Heeren D. Burger ft Zoon te Rotterdam.

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389,

Bijkantoor te London, 2. Great Winchesterstreet E. C.

Hoofdagentschap te PRETORIA.

Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEMFOHTEW, I0HABNESBUB6, POTCHEFSTHOOB, b m WITBANK en PBEIIEB BlINE.

CORRESPONDENTEN op alle Bankplaatsen in ZUID-AFRIKA alsmede op de voornaamste havenplaatsen van OOST- en WEST-AFRIKA. <4 • ►

Koopt, verkoopt en incasseert Wissels en ander papier. Bezorgt Telegrafisch* Uitbetalingen, verschaft Credietbrieven, geeft voorschot op verscheepte goederen, opent rekeningen-courant en neemt gelden in déposito. Belast zich met Commissie- en Bankzaken in het algemeen.

Het BHkantoor te Londen (Netherlands Bank of South-Africa, London Agency) belaH ichz met de uitvoering van Effectenorders aan de Londensche Beurs.

Boek- aa OourWitdrulclceriJi: DS Bo*vs» Kböbbr & JBaküls, Amsterdam

I