is toegevoegd aan je favorieten.

De bazuin; gereformeerde stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland-kerk-, nieuws- en advertentieblad, jrg 37, 1889, no 28, 12-07-1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 28

Zeven en dertigste Jaargang. (Derde Kwartaal.)

1889.

ZUIN.

Stemmen uit ie Christelijke Monneerie Kerk in Hederland.

Sücï ii : i«i 23ïaa£t öe 63311111!

(Ten voordeele der Theologische School te Kampen.)

Vrijdag 12 Juli 1889.

ljet Itoor uïicöBn tart öe tijö/ öat gij taoont in utae getartftot ïjuijen, en saï trit taoü£t stjn ? Hagg. l: 4

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post' ƒ1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.Afrika ƒ 3. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12% ct. Advertentiën van 1 — 10 regels ƒ 1 , elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertontiön 3/2 maal.

UITGEVER:

H. BUL EN 8.

WINTERS W IJK.

Advertentiën en bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den Drukker G-. Ph. Zalsman te Kampen. — Officiëele Berichten enz., Stukken der Medewerkers, en Buitenl. Bladen aan de Administratie te Kampen. — Binnenl. Bladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie aan de Redactie te Amsterdam ; (Ds. W. H. Gispen). —

Kerkelijke en Gemeentelijke Berichten, enz.

liuratoren-Vergadering.

Dinsdag-morgen ten 9 ure nam deze vergadering eeu aanvang, na gehouden bidstond 's avonds te voren, waar Ds. M. van MinLen in voorging eu een zeer gepaste rede hield over Nutueri 11 : 29.

Als Kuratoren namen zitting :

Voor Groningen Ds. T. Bos,

» Friesland Ds. J. van Andel, » Drenthe Ds. J. Groenewegen, » Overijsel Ds. J. Bavincb, » Gelderland Ds. J. F. Bulens, » Utrecht Ds. M. van Minnen, » N,- Holland Ds. L. Negens, p Z-Holland Ds. W. Doorn, » Zeeland Ds. A. Littooij, » N.-Brabant Ds. J. v. d. Linden. Het geheele Docenten-kollege was aanwezig ; ook de Rector Docent S. van Velzen.

De vergadering werd geopend door Ds. J- v. Andel, voorzitter der vorige vergadering.

Tot Moderainen werden hierop gakozen :

Ds. .J. van der Linden, Praeses, Ds. W. Doorn, Vice-praeses, Ds. L. Neijens, Secretaris,

Ds. J. F. Bulens, Vice-Secretaris. Na het lezen der breede Notulen der Kur. Verg. 1888 en Rapport van den door Prezideut en Secretaris verrichten arbeid, bracht liet Docenten-kollege schriftelijk verslag uit over den toestand der Theol. School.

Hierop nam het mondeling examen een aanvang met de voordracht van een gedeelte van het in te dienen opstel.

Volgens besluit der Prov. Synode van Zeeland zal beproefd worden een godzaligen jongeling ter opleiding voor het leeraarsambt aan te nemen.

Adspiranten worden uitgenoodigd zich bij den ondergeteekende aan te melden en D. V., Donderdag den 1 Aug. te verschijnen voor de Prov. Commissie, die te Goes vergaderen zal.

Voorwaarden ter toelating tot onderzoeking zijn :

a. geboren en woonachtig in Zeeland;

b. attest van zijn kerkeraad, die de redenen van aanbeveling aangeeft;

c. getuigenis van zijn dokter, dat hij de noodige gezondheid en krachten voor de studie bezit;

d. door de Commissie wordt onderzoek ingesteld naar blijken van geestelijk leven, gevormd en geheiligd karakter, aanleg voor studie en de onmisbare genade-gaven tot het heilig ambt.

D. de Pree, Prov. Corr.

Goes, den 4 Juli 1889.

De Verg. der Classe Sneek zal op Woensdag den 31sten Juli gehouden worden te Bolsward op de gewone plaats. Aanvang 's morgens 10 uur. De Kerkeraden worden verzocht de coll. van de Weduwen Kas en de Inw. Zending mee te geven aan de Afgevaardigden.

De Corresp., S. T. Goslinga.

Bolsward, 9 Juli 1889.

ROTTERDAM, 4 Juli 1889. De gemeente alhier gedacht gisteravond in een der kerkgebouwen de goede hand des Heeren over haar, omdat zij zich 25 jaar in den dienst van haren waarden leeraar Ds. Klinkert had mogen verblijden.

Bad ZEerw. reeds vele blijken van liefde en toegenegenheid ontvangen, dit was ook het geval door de opkomst van een groote schare belangstellenden, voor welke ZEerw. naar aanleiding van Philipp. 3 ; 14 zijne begeerte uitsprak om als Paulus te verge¬

ten, wat achter en zich uit te strekken naar hetgeen wat voor is.

Aan het slot werd ZEerw. door Ds. Entingh bepaald bij Ps. 92 : 13 — 16 als ten dezen toepasselijk, en toegewenscht dat de Heere dit in toenemende mate mocht vervullen .

Namens den Kerkeraad,

J. Elffers, Scriba.

Zending onder Israël.

Bij dezen hebben wij het genoegen ter kennisse te brengen van alle vrienden lsraëls, dat wederom een paar traktaatjes door ons zijn uitgegeven, ter verspreiding onder Gods oude volk.

Het eene is getiteld: »Kunt gij de Wet volbrengen ?", en het andere : » Waarom duurt de ballingschap zoo lang ?"

Beide geschriftjes zijn verkrijgbaar bij ons geacht medelid, den Heer IC. de Geus te Leiden ; het eerste tegen 21/2, en het andere tegen 2 cents per stuk ; terwijl de prijs goedkooper wordt, naarmate men meer Exemplaren neemt . zoodat de 1000 stuks slechts f 15,00 en f 10,00 kosten.

Mocht iemand ze echter gratis verlangen ter verspreiding' onder Abrahams nakomelingen, die vrage ze daarvoor bij genoemden Broeder aan, en zeer gaarne zal het begeerde getal zoo spoedig mogelijk worden gezonden. Tevens kunnen wij nog mededeelen, dat van wege de * RheinischWestfalischer Verein für Israëlte Keulen het verzoek tot ons is gekomen om het werkje »Uit duisternis tot licht'y in het Duitsch te mogen vertalen.

Natuurlijk is dit verzoek met de meeste bereidvaardigheid ingewilligd ; verblijd als we zijn, dat ook de vrienden in Duitschland kunnen vernemen welke groote genade de Heere aan een zone Abrahams in Nederland heeft verheerlijkt.

Ongetwijfeld zal die uitgave eerlang het licht zien.

Met de bede, dat lsraëls God op onzen eenvoudigen arbeid, en op alles wat, ter bekeering van Israël wordt gedaan, Zijnen rijken en onmisbaren zegen legge, hebben wij de eer met aanbeveling en heilbede te zijn :

de Commissie voor de Chr. Geref. Zending onder Israël,

namens haar: E. Kropveld,

Secr.-Pngmr.

Programma van den Zendingsdag der Classis llocknm van de Chr. Ger. Kerk,

op Donderdag 18 Juli 1889,

in het kerkgebouw der Chr. Ger. Gem. te Ferwerd.

91/. uur. Opening door den Voorzitter, Ds. Diemee, van Dockum.

10 uur. Referaat van Ds. Eerdmans van Wans werd a/d Streek.

Onderwerp : Soemba.

Hierna vrije discussie.

11 uur. Referaat van den heer J. de Blauw van Ferwerd.

Onderwerp: Welke vermoedelijke gevolgen kunnen wij voor onze gemeenten verwachten, bij aanname van het nieuwe schoolwetsontwerp ?

Hierna vrije discussie.

121/2—2 uur pauze. 2 uur. Referaat van Ds. Dievier.

Onderwerp : De tegenwoordige lectuur voor ons opkomend geslacht.

Hierna vrije discussie.

4 uur. Slotwoord van Ds. Ploos van Amstel van Reitsum.

Wanneer de tijd het toelaat, komen ondertussclien de volgende onderwerpen in bespreking :

Zondagsheiliging, 't Socialisme in de gemeente. De zonde der losbandigheid. Sluiting der vergadering 5 uur.

Namens de Comm.,

Js. Bootsma. N.B. Op de bovenzaal van den heer

Paesens, vlak bij het kerkgebouw, bij wien tevens uitnemend gelegenheid is tot stalling van paarden, zullen in de Pauze tegen zeer billijke prijzen mondbehoeften te verkrijgen zijn.

ULRUM, J ii 1 ij 1889. Toen onze geachte leeraar Ds. H. Koeva in 'tjaar 1887 met de zijnen door den zegen des Heeren zijn vyf en twintig jarig huwelijksfeest vierde, en bij d)e gelegenheid ook zijn vijf en twintig jarige Evangeliebediening herdacht, waren er broeders en zusters die den vvensch uitspraken om eeu oigel in de kerk te hebben. !;ie wensch is nu vervuld geworden, milde offers werden bijeeu gebracht, en daarvoor door de Heeren van Dam en Zonen van Leeuwarden &eu fraai orgel naar wensch geleverd, hetwelk den 1^7 Junij j.1. aan zijne bestemming werd gewijd, terwijl bij die gelegenheid onze leeraar en l)s. brelikelaar van Leens zeer gepaste woorden spraken, die door velen met belangstelling werden gehoord. Genoemde Heeren van Dam en Zonen hebben eer van hun werk en kunnen met allen lof worden aanbevolen aan elke gemeente waar een orgel in de kerk wordt begeerd.

Namens den Kerkeraad,

j. jjeima.

HAARLEM, 7 Juli 1889 afd. Klein Heiligland. Heden morgen na de godsdienstoefening maakte onze geachte leeraar l)s. Schotel de gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de Gereformeerde gemeente te L< i.len. Dat de Koning zijner duur gekochte kerk, ZEerw. licht en wijsiieid geven moge, om een Goie welbebagelijke keuze te doen, eu wij spoedig mogen hooren : ik blijf bij u, is de wensch en bede van den kerkeraad.

Namens den Kerkeraad, N. Hoogstraten, Scriba.

HOORN, 7 Jnli '89. Zondag was het voor de gemeente en velen buiten eeQ blijde dag, daar

onze geliefde leeraar na Godsdienstoef. ning bekent maakte, voor de roeping der gemeente te Joure te hebben bedankt. Stelle de Heere Zijnen diens knecht nog tot in lengte Vun dagen in ons middtn tot zegen zijner gemeente, deze stad en hare omstreken, waar ZEw. met zooveel zegen werkzaam is.

^amens den Kerkeraad, H. Hekkert, Scribu.

ZIE RIK ZEE, 8 Juli. On ze geliefde leeraar Ds. Goedbloed ib beroepen te Almkerk a/d Nieuwen—' dijk. Onze hartelijke begeerte is, dat ZEerw. in de gunst des Heeren bij ons blijve.

Namens den Kerkeraad der Chr. Ger. Gem.

st. Domusstraat, D. Mulder, Scriba.

LAAR, 8 Juli. Vanwege de teleurstelling onlangs ondervonden, zijn We andermaal werkzaam geweest tot het verkrijgen yan een hei-der en leeraar. Thans werd met algenieene stemmen beroepen de WelEerw. Heer J- ^ckker te Hardinxveld. Moge deze eenparige roepstem -weerklank vinden in zijn hart, opdat we eerlang uit zijnen mond mogen hooren : Ik kom tot u. Dit is de wensch en bede der gemeente en van den Kerkeraad.

Namens denzelven,

J. H. Ensink.

KOCKENGEN, den 8 Juli 1889. De Heere heeft aan ons welgedaan, wij mochten gisteren 11a het eindigen van den morgengodsdienst uit den mond van onzen geliefden leeraar Ds. M. Dee hooren, dat hij voor de roeping der Ned. Geref. gemeente te Amerongen bedankt had. Gebiede de Heere over dit besluit zijnen zegen, is onze wensch en bede.

Namens den Kerkeraad, W. Brouwer, Scriba.

HIJ KEN, den 9 Juli 1889. Zondag na den morgengodsdienst maakte onze leeraar Ds. H. Siertsema aan de Gem. bekend, een roeping te hebben ontvangen, van de Chr. Geri Gem. te Ju trijp-Hom merts. De lleere geve dat zijn Dienstknecht bij ons moge verblijven, die hier van allen zeer bemind is.

Namens den Kerkeraad der Chr. Ger. Gem.

te Hijken, J. Oosterloo, Scriba.

Ontvangen voor de Theol. School.

Bidstond v. h. Examen te Kampen f 16,60

Van de Gem. te Sleeuwijk . - 9,82

11 JBergum . . - 5,62

v Drachten . - 12,66

11 Drogeham . -4,10''

» Oudega . . - 6,34

11 Rotte valle . - 4,19

11 Surhuisterveen . - 5,15

11 Ureterp . > - 2,405

11 Veen woudster wal . - 4,03

11 Westergeest . - 3,60

In de opgave in No. 26 stond: Vlissingen f 7,4fi5.

gemaakt aan den Penningmeester voor de Zending den heer B. de Moen te Doesborgh.

J. Nederhoed,

Penn in gmeester.

Middelstum, 8 Juli 1889.

Kas voor timer. PredL, l'red. Wed. en

Weezen.

Classis Groningen.

Gem. te Groningen le coll. f 56,955

w Ezinge id- - 15,40

11 Groningen 2e coll. - 56,745

11 Bedum « - 37,115

» Sauwerd « - 7,88

n Thesinge ,, - 23,355

11 Ezinge » - 16,93

11 Aduard „ - 13,05

n Hoogkerk « - 8,—

11 Haren „ - 10,11

n Sappemeer „ - 8,025

,1 Zuidbroek „ . 8,33

11 ten Boer „ - 12,—

,1 Kielwindeweer „ - 15,—

Classis E 11 u m a ti 1.

u Zevenhuizen „ - 1,26

11 Enumatil « - 12,15

11 Marum „ - 8,50

11 Koornhorn « - 4,84

11 Grootegast « - 9,06

11 Oldekerk « - 9,705

u Niezijl 11 - 1.5,64

11 Munnekezijl n - 3,46

„ Oldehove ,1 - 7,02

11 Zuidhorn » - 8,—

11 Stroobos 1/ - 13,82»

11 Leek „ - 9,10

1, Zevenhuizen le coll. - 2,395

Clasis Ommen.

ti Vroomshoop 2e coll. - 10,—

Classis Arnhem.

11 Arnhem 2e coll. - 33,35

Classis Varsseveld.

11 Varsseveld le coll. - 18,30

11 Zutphen 2e „ - 23,37

Van een gezelschap gem. te Zutphen - 8,67

Gem. te Aajten le „ - 15,— Classis H a a r le m.

1, Kolhoin 2e coll. - 2,06

Classis Gen'deren.

11 Genderen 2e coll. - 19,86

Het Bestuur,

J. J. Kuiper, Pres.

C. S. Boss, Secr.

L. Hoekers, Penn.

N.B. Het verslag is ter perse. Binnen eeu paar weken zal het den Kerkeraden worden toegezonden.

Boss, Secr.

Ontvangen voor cle Zending.

De P. C. v. d. Gem. te Yerseke f 11,67

n Veere - 6,95

11 Stiens - 3,31

11 Driesum - 13,165

'i Franeker - 31,89

11 Minnertsga - 10,05

11 Sexbierum - 15,70 11 St. Anna Parochie - 16,43

11 Arum - 9,895

11 Beetgum - 6,75°

n Harlingen - 36,46 11 11 nagift gev.

in 't kerkz. - —,50 « Baflo - 35,425 11 Houwerzijl - 24,32 11 Britsum - 13,76 11 Kruiningen - 14,80 11 Krabbendijke - 14,70 11 Rilland - 6,85 „ Tholen - 5,565 11 Norg - 8,30 ,1 Nieuw Leusen - 7,125 11 Ambt-Vollenhove - 12,50 11 Hasselt - 9,58 11 Langeslag - 7,17 11 Hattem - 34,80 11 Heerde nagek. giften - 3,20 11 Arnhem - 53,40 n Aalten - 29,90 11 Geesteren - 27,075 1, Hilversum - 19,71 n Amersfoort - 43,20 11 Bunschoten - 41,15b 11 Putten - 10,— 11 Baarn - 31,80 11 Doorn - 9,32 11 Scherpenzeel - 5,56 11 Nieuw-Vennep - 49,40 n Andijk - 26,25 11 Andijk, nagek. in

't kerkzakje - 1,—

11 Enkhuizen - 45,05

11 Hoorn - 13,09

VoJgens een latere opgave moet dit zun Veere f 7,465.

Uit Delft ontving ik de Pinkstercollecte voor de Zending ad. f 95,66 die ik op later ontvangen inlichting en verzoek van de broeders aldaar heb over¬

De P. C. v. d. Gem. te Medemblik f 19,67

w Opperdoes - 20,—

Urk - 39,79

11 Spijkenisse - 11,35]

11 Heerjansdam, na¬

gek. in 't kerkz. - 2,— 11 Naaldwijk • 14,47

11 Sliedrecht - 42,60

,/ Delft - 95,66

Door Ds. de Geus, van N. en L. te Hoorn - 2,— Door idem van H. T. te » - 2,—

Door Ds. den Hartogh, uit het Zend. busje

der Jonged.-vereen. te Geesteren - 2,17»

Door idem, v. d. Jonged.-vereen. aldaar

nog .... - 3,— Door J. de Bos, v. d. Zend.ver. te Dragten : uit het van B. P. v. d. Werff f 18,05

Uit dat van S. G. van Bruggen - 8,53 11 Z. Drachten - 2,04s

- 28,625

Door Ds. Hessels, v. d. Hulpzend.-vereen.

te Zwolle . . . - 7,50

Door Ds. Dijk te Oud-Loosdrecht van N. N. - 10,— Door H. v. Andel, een deel v. d. collecten

der Zondagsschool wSamuël" te Utrecht - 4,— Door W. F. te Bokkel, uit he t Zend.

busje der Zondagsschool te Aalten - 3,—

Door Ds. Donner hetgeen volgt:

Uit 't busje van J. Ohm te Amsterdam - 3,515 Van Mej. M. v. 's H. Broerestraat te Arnhem ... . . - 22,— Door Mej. J. Pob,* v. d. Meisjesvereen. te

Broek op Langendijk . . - 1,50

Coll. bij het spreken van br. Pos in de

Gem. te Den Helder . . - 29,525

De volgende 7 giften allen uit Den Helder. Van den hr. J. Westerbaan . - 2,50

Van de Meisjesver. «Lydia" . - 2,50

Van de Zondagssch. ,/Brengt ze tot Jezus" - 7,95 Van de Meisjesver. «Onderzoekt de Schriften" .... - 1,60 Van de Knapenvereen. «Benjamin" - 1,20

Van de Jon gel.-vereen, «uw heil komt" - 10,— Uit het Zend. busje derzelfde vereen. - 2,25 (11 Behalve deze giften allen bestemd voor de Zending op Soemba, hebben wij van de vereenigingen aan Den HeldeL- nog ontvangen eene groote collectie van speelgoed enz. voor de heidenkinderen.

Deze gemeente geeft met eenige andere gemeenten, welke veel voor de Zending doen, een navolgenswaardig voorbeeld; verwekken zij den ijver van velen.")

Nog ontvangen.

Door B. Thur, uit 't Zend. busje der Zondagsschoolkind. te Bodegraven 1,40 Van den heer Sopjes te Haarlem " - 5,04 Door Mej. G. Dekker v. d. lezers van

«Het Mosterdzaad" te Zaandam - 4,50

Door B. J. van Rhijn, v. d. Chr. Ger.

Jongel.-vereen, te "Waddinxveen - 2,50

Van P. S. te Hoogeveen . - 2,—

De P. C. v. d. Gem. te Bergen op Zoom - 10,— 11 Giesendam, nagek.

gift - 2,45

(wOnder de vorige opgave was eene gift van Hoogenraad te Delft, dit moet zijn : Uit het Zend. busje van H. R. Hoogenraad oud 10 jaren; het was een kindergift; dat wij er velen ontvangen mogen, kleine handen kunnen ook medebouwren.")

B. J. C. G. de Moen,

Penningm.

Doesborgh, 8 Juli 1889.

Zending onder Israël.

Door Ds. Veltman te Spijk : gevonden in

het kerkzakje f 25,—

Idem in het kerkzakje te Alblasserdam - 5,— Door Ds. v. d. Hoogt: van J. B. te Zaandam ..... 2,— Door W. F. te Bokkel, te Aalten: uit het

Zendingsbusje der Zondagschool - 1,50

Ziet, welke verrassingen de Heere ons schier elke week bereidt: nu door artikelen van wreelde, dan door belangrijke sommen ons te doen toevloeien, en telkens door allerlei gaven ons te heiinneren, dat de liefde voor Israël leeft in het hart van ons volk, en dat de beloften des Heeren aan Juda en Etraïm gegeven eens zeker zullen worden vervuld.

E. Kropveld, Secr.-Pngmr.

In wend. Zend. in Noord-Brabant.

Ontfangen in hartelijken dank :

Door den heer W. Laatsman, Theol. Stud.

te Kampen, gift van 2 dienstmeisjes f 2,— Door Ds. Kropveld te Alblasserdam, uit

het busje van Mej. Meijer te Sliedrecht - 5,— Wij mogen niet aflaten, dringend onze Zending in het geestelijk zoo arme Brabant allen vrienden aan te bevelen, hopende, dat ze deze zoo noodige zaak krachtig zullen steunen.

's Bosch, 8 Juli '89.

Namens de Comm., Js. van der Linden.