is toegevoegd aan uw favorieten.

De bazuin; gereformeerde stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland-kerk-, nieuws- en advertentieblad, jrg 50, 1902, no 54, 26-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1902.

Vijftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

No. 54.

DE BA

ZUIN

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland."

3o£l II : la, -IBÏaajöt üe lla^um

('Wit voordeele van de Xheologische School te Kampen.)

Vrijdag 26 December 1902.

ï^agg. I : 4, 3(0 (jet tiaar ulie&en tael bc tijü/ üat gij tooont in uute getacifbE fjunen, en jat üit ï(ui| tooe^t 3ijn ?

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post f 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika f 175. Voor Z.Afrika ƒ1.76. Abounementen buiten het Rijk moeten per kwartaal vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 12l/2 ct. Advertentiën van 1—10 reg9ls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.

UITGEVER:

G. PH. Z ALSM AN,

KAMPEN.

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den Uitgever G. Ph. Zalsman 'ie Kampen. — Kerkelijke Berichten en Stukken der Medewerkers aan /;de Redactie van De Bazuin te Kampen." — Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie aan den Hoofdredacteur, Dr. H. Bavinck te Kampen. —

## effens den a.s. nieuwjaarsdag zul het volgend Xo op W oensdatj verslonden worden.

Mn Ie xenden sluliken icorden daarom zoo vroeg mogelijk verwacht.

Theologische School van de Gereformeerde Kerken in .Nederland.

Overeenkomstig de besluiten der jongste Generale Synode, „dat door Deputaten Curatoren en Deputaten Synodi met bekwamen spoed, in plaats van wijlen Professor Wielenga een opvolger worde benoemd, die bij name de Keikgeschiedenis en het Kerkrecht zal hebben te doceeren" en „om datgene te doen wat, in de tegenwoordige omstandigheden tot hanuhaving van de Tneologische School vereischt wordt", heeft het Curatorium dier School, oordeelende dat een tweetal benoemingen noouig was, n.1. van één Hoogleeraar voor de Kerkgeschiedenis en het Kerkrecht, en van één Hoogleeraar in de Dogmatiek, in eene vergadering met de Depu taten Synodi, „om met de Curatoren der Theologische School, in geval van vacature, een Hoogieeraw «a» School te benoemen"; den 80 Oct. 1.1. tot Hoogleeraar in de Dogmatiek enz. benoemd den WelEerw. Zeergel. Heei Ds. B. van tSchdven, en tot Hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis, enz. Dr. ü. Bouwman.

Door het bedanken van Ds. B. van Schelven was eene tweede vergadering met de Gedeputeerden van de Synode noodig geworden. Deze tweede vergadering, gehouden den 18 Dec. 1.1. heelt tot Hoogleeraar in de Dogmatiek en aanverwante vakken benoemd den Weleerwaarden Zeergeleerden Heer JJr. A. 6'. Honig, bedienaar des Goddelyjken Woords bij de Gereformeerde Kerk te Zeist.

Het Curatorium geeft hiervan kennis aan de Kerken, om naar op te wekken tot het gebed voor uezen Broeder, oat de Heere hem leide door Zijnen Geest, om eene Hem wtlbehagelijke beslissing te nemen, en hem — kon het zijn! — tot eene blymoedige aanneming dezer benoeming bewege.

Tevens kan het Curatorium mededeelen, dat Lr. M. Bouwman ae benoeming tot Hoogleeiaar in de Kerkgeschiedenis en het Kerkrecht en aanveiwante vakken heelt aangenomen. In de vergadering van 16 Dec. werd dit door ZEerw. aan de bloederen meegedeeld, en met blijdschap weru deze mededeelmg vernomen.

Moge 's Heeren zegen op dit lesluit lusten, en deze Hoogleeraar straks, met de andere Professoren aan de School werkzaam, ten rijken zegen worden gesteld voor de aan die School studeerende jongelingschap, en alzoo voor de Kerken, aan wier uitbreiding en opbouw deze Studenten later hopen te arbeiden.

Offieiëele Kerkelijke Berichten enz.

Moge bij deze mededeelingen ten slotte nog gevoegd worden de herinnering aan de goede gewoonte van vele Kerken, om den Penningmeester der School, op haren verjaardag, met eene ex tra-gave te verblijden.

Het Curatorium hoopt, dat vele Kerken ook dit jaar de zoogenaamde 6 December collecte zullen gehouden hebben, al is dan ook geen opwekkend woord daartoe van hetzelve uitgegaan. Mochten er echter kerken zijn, die er dientengevolge niet aan gedacht hebben, of misschien gemeend hebben, dat er aan deze collecte geene behoefte was, laat dan dit woord er haar toe leiden om, al is het ook na 6 December, toch nog eene verjarings-gift voor de School aan den Penningmeester op te zenden.

Zal de School, naar het besluit der laatstgehouden Synode, gehandhaafd worden, en „gedaan worden wat, in de tegenwoordige omstandigheden, tot hare handhaving vereischt wordt," dan is zeker ook deze feestcollecte en voorts een getrouw collecteeren in al onze kerken dringend noodig.

Worde de inwoning en de werking des Heiligen Geestes in onze kerken krachtig geopenbaard, opdat zij 's Heeren wil mogen kennen en betrachten, — dat geve onze God om Jezus' wille.

Namens het Curatorium voornoemd,

L. Neijens, Scriba.

A'dam, 22 Dec. 1902.

PLAATbÊJLIJKE KEKKEN.

ROTTERDAM, (Delftshaven). De Geref. Kerk alhier beleefde zeer aangename en gezegende dagen. Zondag 30 Nuv. kwam de Gemeente voor het laatst in haar oud kerkgebouw samen, om aan de hand van Gen. 26 : 22b de weldaden Gods met Zijne Kerk alhier te mogen vernemen. Donderdagavond 4 Ütc. werd de nieuwre kerk in gebruik genomen. Een zeer taliijke schare was ook nu weer samengekomen, terwijl onze Leeraar Ds. S. Datema, wiens arbeid door de genade Gods zoo rijkelijk gezegend wordt, het Woord bediende naar Matth. 4 : 46. De Gemeente is grootelijks verblijd door die kennelijke blijken van Gods gunst.

liet is den Kerkeraad behoefte, laDgs dezen weg openlijk dank te betuigen aan den Weled. Heer H. Bonda, achitect te Amsterdam, naar wiens ontwerp de kerk is gebouwd. Uit een oogpunt van kunst en doelmatigheid beide wordt het groote gebouw door iedereen ten zeerste geroemd.

Namens den A erkeraad,

J. Caesak, Scriba.

WILDEllVANK, 15 Dec. 1902. De kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier maakt bekend, dat het volgend drietal Predikanten is geformeerd, alfabetisch: Ds. N. Y. van Goor te Halfweg, Ds. H. Meijering te Katwijk a/d. Kijn en Ds. J. L. Schouten te Hazerswoude.

Namens den Kerkeraad, J. K. ühOUWEK, Scriba.

HASSELT, 21 Dec. 1902. Hedenmorgen werd onze beroepen Leeraar, de Weleerw. lieer J. A. de Vries, in zijn dienstwerk ingeleid door onzen vroegeren Leeraar den "WelEerw. lieer G. J. Breukelaar, thans te Surhuisterveen, naar aanleiding van de woorden Openb. 1 : ï&u. Des namiddags verbond zich onze nieuwe Leeraar aan de Gemeente, nadat ZEw. ons had bepaald bij de woorden Efez. 1 : 10. Eene groote schare van belangstelled den vulde beide malen ons kerkgebouw. Stelle de Heere zijnen dienaar tot een rijken zegen voor deze Gemeente, is onze Lede.

Namens den h erkeraad, 1». GaleisKamp Kz., Scriba.

Het adres voor onzen Kerkeraad is voortaan: Den Weleerw. Heer J. A. de Vries.

KOCKENGEN, 22 Dec. 1902. Tot ons aller teleurstelling heeft Ds. J. G. Kunst van Schipluiden voor het beroep naar deze Gemeente bedankt.

Namens den Kerkeraad,

A. Hoogendookn, Scriba.

LfclDEN, 22 Dec. 1902. De Heere regeert. Wat we niet durfden hopen en toch algemeen zoo gaarne begeerden, is geschied. I)e Weleerw. Heer Ds. G. Wisse van Overtoom heelt het beroep van de Geref. Kerk B aangenomen. Krone de Koningder Kerk dit besluit met Zijuen onmisbaren zegen.

Namens den Kerkeraad,

G. v. Herwijnen, Scriba.

HATTEV1, 23 Dec. 1 902. Zondag 21 Dec. maakte onze zeer geachte en beminde Leeraar Dr. H. Bouwman in den voormiddagdienst der Gemeente bekend, de benoeming tot Hoogleeraar aan de Theol. Schoul aangenomen te hebben, tegelijkertijd der Gem. voorhoudende het bestuur en de leiding des Heeren in deze, aansporende tot gebed en wenscheude haar toe dat de Heere ook te zijner tijd, moge het zijn spoedig, dize zijne Gemeente weer voorzie met den man zijns laads. beve de Heere, die het al regeert, ons dezen wensch als Kerkeraad en Gemeente in Zijne gunst te aanschouwen. En stelle Hij Zijnen dienstknecht aan de Theol. School der Geref. Kerken tot een rijken zegen, is onze wensch en bede.

Namens den Kerkeraad. li. Veltkamp, Scriba.

CLASSES.

Classis Breukelen.

L. S.!

De Kerken der Classis Breukelen worden opgeroepen ter Ciassicale vergadering op Donderdag 8 Jan. a.s., des voormiddags te 91/s uur.

Punten voor 't Afjtndum worden tot 30 Ütc. a.s. ingewacht aan 't adres van den eerstondergeteekende.

Namens de roepende Kerk van Vinkeveen,

P. Roos, ïraeses.

H. M. Pokken, Scriba.

rinkeveen, 16 Dec. 1902.

ONTVANGSTEN.

Al t. 11». l->. li. o.

Sedert 6 Oclober 1902 ten behoeve der Kas der ininverm. Stud. in de pruv. Gelderland, ontvangen :

v. d. Ger. Kerk van :

Renkum i 10,12 Zuiliehem f 2,10

Tiel - 9,015 Aalst - 1,73

Geldermalsen - 3,76 Poederoijen - 1,40

Zalt- Bommel - 4,71 Well - 2,56

Rossum - 1,24 Gameren - 3,44

Hoensa-üriel - 0,84

Met dank en aanbeveling.

Namens Dry. voor Art 1 'j I). a. O ,

Putten o/d Veluwe, 19 L>ec. i«02. h. Kuik, Secr.-fenn.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Uolltj. ten.

Delft f 36,92 Ezinge f 15,12

6 Dec. c. Smilde A - 11,52 Groningen A - 154,68

2e coll. Schoondijke - 25,20 Haren - 12,15

Zaamslag A - 13,69 Hoogkerk - 8,916

„ A - 16,79 Kielwindeweer - 6,50

„ B . 4,— Sauwerd - 5,11

'/2 coll. Hnizen - 3,25 'ihesinge - 10,12

Oostburg . 6,416 Zuidbroek - 7,50

Giesen-Rijswijk - 2,72 6 Dec. c. Ommen - 40,41 Aduard - 9,— Epe . 3,08

Bedurn A - 29,755 bcheveningen A - 22,75

» B ' 4>-

Coutributtën «ïii Gitten.

Door Ds. J. Tholen te Zaamslag, Corr. Cl. Axel, de contrib. uit:

Axel, Corr. L. de Regt, van Ds. C. J. Kapteyn f 2,50, Ds. R. v. d. Kamp 1 2,50, H. Harinck f 1, P. Marijs f 2,50, P. Dieleman 1 4, K. Haak f 1, J. Wieland f 2,50, A. de Kuijter f 1,50, G. "Weynen 1 5, Dr. li. P. Ofïringa f 3, P. J.kruisse f 1, P. C. v. d. Broeke ) 1, Wed. M. Dansen f 1,50, N. ïl. f 2,50, Janna de Putter 1' 2,50, Harinck (de kinderen) f2,50,

M. Schieman f 1, D. de Blaai f 1, Wed. M. A. Smies f 1, Juhs Smies f 1,50, F. de Ëlaai f 1, L. Dev f 1, M. Dieleman (' 2,50, P. 1). Marijs f 1, P. Dregmans f 5, P. de Putter f5, Jac. Luteyu f 1,50, I,. de Regt f 3 50, M. v. Drongelen f 0,50, D. J. Og'gel f 5, Wed. Oggel f 2,50, Wed. A. Dieleman f 1, P v. Vliet f 1, P. Schuitvlot f 1, L. Jansen v. Rosendaal f 2,50, A. Koster f 1, P. Ie Feber f 0,50, F. C. Zonnevijlle f 1, Joz. de Fevter f 1, L. van Cadzaud f 1, J. Weyna f 2, Jac. Koster f l', P. Galle f 2, P. v. d. Hooft f 1, F. Buyze f 1, Jac v. d. Wege f 2,50, J. v. Langevelde f 1, Pauline Luteyn f 0,50, P. v. Langevelde f 1, Adriana de Kraker f 1, A. A. Kamondt f 2, Wed. A. Luteyn f 1, P. Buyze f 1, P. de Bruyne f 1,50, Jac. Roose f 1, D. de Feyter f 1, Maria Luteyn 1' 0,50, S. K. Laansma f l, H. de Kraker f 1, Adriana v. Dinboorn f 1, M. Dieleman f 1, Adriaan de Kraker f 1, C. Balkenende f 2,50, A. van Wijck f 1, J. Adriaansen f 1, $. de Putter Leuz. f 1, D. Koster f 1, J. M. Oggel f 2, H. Smies Kzn. f 1,50.

Uit Zaamslag A, Corr. Ds. J. Tholent van D. Riemens f 1, J. P. Geelhoedt f 1, J. Balkenende f 1, D. Butler f 1, Ds. J. Tholen f 5, J. Dees f 5, J. R. Scheele f 2,50, S. de Putter f 1. J. de Putter 1 2,50, C. de Putter f 1, J. de Feyter 1 5.

Uit >choondijke, Corr. Joh. Risseeuw, van P. J. v. Bortel f 2,50, ]. J v. Bortel f 2,50, Jac. v. Bortel f 2,50, J. Mulder f 1, Jozias Risseeuw f 0,50, A. Leenhout f 0,50, L. Le Grand f 0,50, Joh. Risseeuw f 0,50.

Uit Dede>nsvaart, „voor den put onzer vaderen, dien velen gaarne zagen gedempt" f 1.

Door Ds. J. Meulink, Corr. Cl. Almkerk, de bijdrage van de Kerk te Almkerk f 15, te &ndel f 8, te Meeuwen f 2, te Sleeuwijk f 5, te Waardhuizen f 3, te Werkendam f 10.

De Penningmeester van de Theologische School,

Zwolle, 20 Dec. 1902. 1jk. H. Franssen.

Zemling «». &, Muli.

Door Ds. Gunst 10°/0 van het door de Classis Woerden voor eigen Zending bijeen gebrachte . f 120.—

IS. B. Vei melding m »i)e llazuin" geschiedt uiteen op verzoek.

Doesborgh, 20 Dec. 1902. B. de Moen, Quaestor.

Scheurkalendors in «te Kazerne.

Van J. Edauw, Zwolle . . . f 1 00

Waar dit de laatste gift is, die we in 1902 vermelden, daar zeggen we hartelijk dank voor alles, wat we in het bijna afgeloopen jaar hebben ontvangen.

iVJoge des Heeren zegen in ruime mate er op rusten, en het van achtereu blijken, dat ook door den arbeid van „Filippus" velen van ons krijgsvolk voor den Heere der Legerscharen zijn gewonnen.

Rijswijk, 20 Dec. 1902. E. Kropveld.

Oranjeniaii.

In hartelijken dank ontvangen voor armenbedeeling in den Z.-O.-h. van Friesland: Van den Zusterkrans, „Zaait aan alle wateren" te Zutl'en 15 borstrokken, 8 wollen mutsen, 17 borstrokken, 2 sportblouses, 1 vest, 13 rokken, 7 schorten, 21 paar kousen en later nog 2 schorten; van de Jonged.-v. „Dorcas" te Lollum 19 hemden, 3 jurkjes, 2 vrouwenbroeken, 2 boezeroenen, 2 rokjes, 1 onderlijfje, 1 paar kousen en 1 paar sokken; door Mej. C. W. W. te Middelburg 1 wollen das, 3 paar mofjes, 1 paar wanten, 1 wollen doek, 3 paar handschoenen eu f 1-—; van Mej. A. E. van Berge te 's-Bosch, 4 wollen meisjesdoeken ; van Mej. Gideonse te Middelburg een pakket nieuwe en gedragen kleedingstukken ; door eenige vriendinnen te Ylst, vervaardigd en verzameld voor de arme hutbewoners,

2 lakens, 2 sloopen, 9 hemden, 2 boezeroenen, 2 onderbroeken,

3 paar sokken, 1 paar kousen en 1 gedragen broek en vest. En voor de zondagsscholen van Dr. H. Franssen te Zwolle, 5 pakketten kerstboekjes; van J. Edouw te Zwolle f 1.— ; van B. D. Brouwer te Amsterdam f 1.— ; door A. Poldermans van de Geref. zondagsscholen f 15.— ; door K. Nauta van T. Tijimtetra te Wommels f 1.—.

Al den gevers hartelijk dank, hetzij xnen ons voor het eerst iets zond, of dat men zulks geregeld alle jaren deed.

Voor de zondagsscholen heeft men ons mild gesteund en voor armenbedeeling komt er nooit te veel. Wie nog iets zenden kan, toone zijn barmhartigheid. Als het gebed 71e gave vergezelt, mogen we op zegen hopen.

Oranjewoud, Uw aller dankbare Oranjevriend,

Heerenveen, j_ Wouda

22 Dec. 1U02. Correspondent van „Jachin

KERSTMIS.

En buiten allen twyl'el, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vletsch, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

1 Tim. 3 : 16.

God is geopenbaard in het vleesch. Dat mag van het vleesch geworden Woord gezegd; want Hij is het afschijnsel en atdruksel Gods, zoodat kan getuigd: wie Hem gezien heelt, heelt den Vader gezien. Reeds van den beginne aan stond Hij in betrekjking tot de wereld; want zij was er idoor Hem en had haar bestand in Hem. Maar de mensch kende Hem niet; immers had Hij niet zijn naam, maar den naam zijns Vaders op zijne -werken geschreven. Ook scheen het <lat de mensch Hem nimmer zou aan¬

schouwen ; want de mensch was niet waardig het aangezicht van Hem, door wiens tusschenkomst hij gemaakt was, te aanschouwen, naardien hij Hem van het paradijs at den rug had toegekeerd. Maar al ging de mensch met elke eeuw verder van Hem al, met elke eeuw kwam deze hem nader. Met alleen in droom en gezicht verscheen Hij, maar ook in de gestalte der engelen, ja soms, nader nog, in de gestalte eens menschen, tot Hij ten laatste in het vleesch werd geopenbaard. Het Woord is vleesch geworden, niet slechts onze gelijke, maar ook onze verwant, onderworpen aan onze zwakheden, vatbaar voor onze smarten, gebonden aan onze wetten, in alles den aardschen, niet den liemelschen mensch gelijk. Zoo werd zijne Goddelijke heerlijkheid als met een donkeren sluier overdekt. Ook werd Hij vleesch op een tijdstip, waarop de vleeschwording den schijn op Hem bracht,

van evenals allen mensch in zonde geboren te zijn, den dood onderworpen. Zoo, in deze, voor den vleeschelijken mensch onherkenbare gestalte heelt zich het Woord, dat hij God en zelf God was, zich aan ons, en God in zich, geopenbaard. Zijne apostelen kunnen zeggen dat zij het Woord des levens gezien, gehoord, getast hebben!

Is gerechtvaardigd in den Geest. Zoo gaat het voort. Christus was in de wereld, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Wie was meer verlicht dan de Jood ? Toch is Christus door den Jood tot een vloek gesteld en van de aarde gebannen. Gestorven is Hij aan het hout, waar het uitschot der menschen zijn einde vond. Maar Hij is gerechtvaardigd, ten volle door God in het gelijk gesteld, en openbaar geworden als een, wiens

woorden en werken Gods woorden >

en werken waren. Met scherpe omlijning is zijn Goddelijk Zoonschap voor ons oog in het licht gesteld. Deze rechtvaardiging is geschied in den Geest. Gelijk het vleesch het gebied was, waarbinnen Zijne openbaring plaats greep, zoo de Geest het gebied, waarop zijne rechtvaardiging geschiedde. Bij dien „Geest" hebben wij te denken aan wat tegen het vleesch over staat. Is het woord „vleesch" eene verwijzing naar den Christus, zooals Hij in zwakheid, zonder gedaante of heerlijkheid, voor ons zinnelijk oog te voorschijn treedt, met het woord „Geest" staat liet omgekeerd. Het wijst ons op den Christus, die achter het voorhangsel des vleesches verborgen, eene goddelijke heerlijkheid bezit, als Zoon van God Hem van nature eigen. Van hieruit is Hij gerechtvaardigd; zijn verborgen goddelijk wezen toch was een licht gelijk, dat zijne stralen met zulke klaarheid door den sluier des

vleesches liet uitstralen, dat elk, die ze zag, en niet moedwillig de oogen sloot, erkennen moest dat Hij de eeniggeborene des Vaders was, vol van genade en waarheid. Gerechtvaardigd is Hij alzoo door zijne, Gods heiligheid en Gods gezag ademende woorden en werken; door den Hem inwonenden Geest Gods; ten laatste door zijne opwekking uit de dooden tot drager eener hemelsche menschelijke natuur. Men eischte van Hem dat llij zichzelven bewijzen zou de Openbaring Gods te zijn, het vleeschgeworden Woord des Eeuwigen, door den tijd zijner verheerlijking eigenmachtig te vervroegen ; Hij heeft liet niet gewild. Niet door wat tot de vleeschelijke zinnen spreekt, maar door wat den geestelijken mensch raakt, is Hij gerechtvaardigd; langs een anderen weg wilde Hij niet tot eere komen op aarde, waarom Hij zich na zijn opstanding verborgen hield voor de wereld, en haar van