is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leverde verrassende resultaten op. In deze provincie, waar we enige jaren geleden nauweliks tien man sterk waren, tellen we nu meer dan 200 leden en donateurs, 't Is een voorbeeld van gezonde organisatiezin.

Akties.

Op verschillend terrein werd in 't afgelopen verenigingsjaar heel wat aktie gevoerd.

Bij de grote wetswijziging werden onze wensen kenbaar gemaakt aan Regering, Volksvertegenwoordiging en Onderwijsraad. Bij het laatste lichaam werden onze. wensen bepleit in een zitting op 23 Januarie waarbij Jungcurt het H. B. vertegenwoordigde.

Door de Schoolraad was aanvankelik samenwerking tussen alle Chr. Onderwijsorganisaties tot stand gebracht. Deze samenwerking was van zulk een aard en opende zulke hoopvolle perspektieven, dat het H. B. besloot, dat de Unie, behoudens nadere goedkeuring der Alg. Verg. zich bij de gereorganiseerde Schoolraad zou aansluiten. Toen echter ter verg. van 5 Nov. bleek, dat de mentaliteit van de Schoolraad inzake de voornaamste punten van ons werkprogram een gans andere was dan de onze, achtte het H. B. het in

De redaktie, waarin Terwee werd vervangen door Van Ditmarsch, was zo gelukkig een aantal vaste medewerkers bereid te vinden om door hun bijdragen de aantrekkelikheid van het orgaan te verhogen, Grote dank zij wij hun verschuldigd voor de toewijding en liefde waarmee zij de taak van redactie en hoofdbestuur verlichten. Mogen zij nog lang hun tijd en gaven besteden om de Unie en haar blad op steeds hoger peil te brengen.