is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1923, 01-01-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de kontributie evenredig met het volle aantal maanden van hun lidmaatschap.

Leden, die in de loop van het boekjaar bedanken, zijn verplicht de volle kontributie van de lopende maand te betalen.

Het Hoofdbestuur is bevoegd in biezondere gevallen geheel of gedeeltelik vrijstelling van kontributie te verlenen.

Art. 12. De helft der bijdragen van Donateurs der afdelingen wordt gestort in de kas der Unie.

Art. 13. In de maand November worden de boeken van de Penningmeester nagezien door een afdeling, daartoe aangewezen door het Hoofdbestuur.

Op de algemene vergadering brengt de afdeling rapport uit van haar bevinding.

6. Ondersteuningsfonds.

Art. 14. Jaarliks bepaalt de algemene vergadering welk deel der inkomsten van het afgelopen jaar wordt gestort in de kas van het ondersteuningsfonds.

Art. 15. Alle overige zaken betreffende het Ondersteuningsfonds der Unie worden bij afzonderlik reglement geregeld.

7. Wijziging.

Art. 16. Over wijzigingen in het Huishoudelik Reglement beslist de algemene vergadering onder nadere goedkeuring bij referendum.

Voorstellen daartoe moeten vóór 15 Oktober bij het Hoofdbestuur worden ingediend.

8. In-werking-treding.

Art. 17. Dit Huishoudelik Reglement of wijzigingen daarin aangebracht treden in werking één maand nadat ze door het te houden referendum zijn bekrachtigd.