is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1938, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Een contact-commissie zal dit in de toekomst moeten bevorderen.

We laten nu nog volgen een overzicht der in de loop van dit jaar verzonden adressen:

6 October '36: aan den Voorz. van de Ministerraad inz. herberekening van Pensioenen;

11 Oct. '36: in samenwerking met de andere organisaties bij de O.-C. aangesloten:

a. Uitbetaling bij ziekteverlof, aan Min. v. Onderwijs.

b. Positie der uitgetrokken wachtgelders, aan Minister van Onderwijs.

c. Terugnemen van vroegere kortingen, Voorzitter Ministerraad.

d. Herberekening van Pensioenen, Voorzitter Ministerraad.

8 December '36: Verschuiving van herstel vrije benoeming, — 2e Kamer.

11 Februari '37: Ontwerp wijziging L.O.-wet, — 2e Kamer.

31 Maart '37: Intrekking van de 5% korting — Voorzitter Ministerraad.

8 Mei '37: Verlaging van de examengelden, — Minister van Onderwijs.

10 Mei '37: Toevloeiingsregelen bij vrije benoeming — Minister van Onderwijs. (In samenwerking met de Bond van Nederlandsche Onderwijzers).

2 Juli '37: Herstel van de 5 °/o-korting, — Voorzitter Ministerraad, via de Onderwijs Centrale.

4 Augustus '37: Verlaging van de Leerlingenschaal, in samenwerking met de ander® bij het georganiseerd overleg aangesloten organisaties, — aan Voorzitter Ministerraad, Minister van Onderwijs en 2e Kamer.

Van al deze adressen werden afschriften opgenomen in ons blad.

Rechtspositie en conflicten.

In de loop van het jaar werd onze medewerking ingeroepen voor 13 ontslagkwesties. In één geval volgde intrekking nog voor de zaak bij de Commissie van Beroep aanhangig was gemaakt, in twee gevallen werd het ontslag door het betrokken schoolbestuur hangende het ap-