is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 37, 1924-1925, no 1906, 16-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In art. 1 staat, dat Gemeenten, waar de Kerkeraad zich thans gebonden acht aan de Heilige Schrift en de belijdenis, worden gehouden voor Nederduitsche Gereformeerde Kerken". Ook zal aldaar de Dortsche Kerkorde worden ingevoerd. „Maar," zoo vraagt de rappdrteerende Commissie, „als er nu in die gemeenten een minderheid of meerderheid is, welke Hervormd wil blijven, moet deze dan haar rechten op de kerkelijke goederen, enz. verliezen? En hoe moeten zij zich dan organiseeren ? In een Reglement, dat zich aannemelijk wil maken voor de Hervormde Kerk, had een en ander duidelijk moeten geregeld zijn."

Verder wijst de rapporteerende Commissie erop, dat „de Kerk vrij is hare organisatie (indien dat gewenscht blijkt) „te wijzigen", maar dat bepaalde personen of groepen in de Kerk die vrijheid niet hebben".

De Commissie stelt dus voor, niet te treden in het verzoek, welk voorstel zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen.

Nog zij hierbij vermeld, dat in de Synode van 1922 een daartoe benoemde Commissie een uitvoerig rapport uitbracht omtrent een wijziging van het Algemeen

Reglement, ten einde te komen toteene „groote Synode", bestaande uit 45 afgevaardigden der Classicale vergaderingen; dat een voorstel in dien geest na breede bespreking ook voorloopige aanneming vond in de Synode, daarna een meerderheid vond bij de Classicale vergaderingen, door de Synode werd onderworpen aan het oordeel der Provinciale Kerkbesturen, maar, tengevolge van het tegenstemmen der Waalsche Commissie, niet het vereischte stemmenaantal kon verkrijgen, en dus in de laatste poort, waar 't dóór moest, nog is gesneuveld.

Aan het einde van ons overzicht gekomen, treft het ons hoe welgepast voor de Synode onzer Kerk zou zijn het lied van den Vaderlandschen dichter W. Kloos:

„Mijn ziel is als de zee'''....

Ja waarlijk, als de zee, de eeuw vervullend met altoos weer haar spoor te zetten, om door een volgende golf datzelfde spoor onmiddellijk weer uit te wisschen, zóó zagen wij de Synode in haar werkzaamheid.

Maar dan treft ons nog een ander woord, een woord van een geïnspireerden Apostel, die ons toeroept, dat al

wat uit het vleesch geboren is, uit den wil des vleesches en des mans en niet uit God, ook zelf vleesch zal zijn en dus ook niet anders dan niet-geestelijke dingen kan voortbrengen.

Moest van de Synode op zichzelf de herstelling onzer Kerk komen, onze verwachting was dan ook afgesneden.

Die kan alleen zijp van Hem, Die trouwe houdt tot in eeuwigheid, Die Zijns verbonds gedenkt, Die het gebed hoort, „Die in de zee een weg, in de sterke wateren een pad maakte", Wiens Naam ook is „Wonderlijk".

Zal dat geschieden, dan is het echter óók noodig, dat de Gemeente des Heeren in ons Vaderland eindelijk opwake. En dat zij niet langer in bijzaken zich verlieze, maar met kracht en met klem, zonder verschrikken en zonder aflaten, het aan de Synode toeroepe: de Kerk wil hare rechten weer; 't is ons recht, neen, 't is het recht des Heeren om met Zijn Woord en Geest Zijne Kerk te regeeren, waartegen gij zijt ingezet.

Moge daartoe ook deze onze bijdrage worden dienstbaar gemaakt! Dat geve Hij, die naar Zijne „sonderlinge genade" zich van zwakke menschen wil bedienen, tot eere Zijns Naams.

C. A. L

NIEUWE ABONNEE'S op „de Gereformeerde

Kerk'' ontvangen, zoolang de voorraad strekt, de zes verschenen bijbladen met de artikelen van Ds. LINGBEEK over onderstaand onderwerp gratis.

Binnenkort verschijnt bij H, Veenman & Zonen, Wageningen (Postrekening 12940)

SCHETS

VAN DE GESCHIEDENIS DER REORGANISATIE-BEWEGING IN DE

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK

DOOR

Ds. C. A. LINGBEEK

Ned. Herv. Pred. te Reitsum (Fr.)

Overdruk in boekvorm van de artikelen der laatste zes bijbladen

Prijs 60 cent

VOOR VERSPREIDING BIJZON DER GESCHIKT!

Daarvoor stelden we den prijs op 50 cent bij 10 exemplaren en 40 cent bij 25 exemplaren

Men bestelle thans per postwissel of giro, opdat de oplaag vastgesteld kan worden. '