is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 36, 1923-1924, no 1828, 18-10-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Scheveningen heusch niet missen. Ik kan wel op u blijven rekenen, nietwaar ?

En nu, vrienden, nu zullen we eens de rekening opmaken. Yoor alle belangen in totaal ruim f 462.—.

Voorwaar een mooi bedrag en ik zou wel een hond moeten wezen als ik niet dankbaar was bij zooveel goeds. Ja, klaarblijkelijk hebben velen mijne laatste verantwoording gelezen en de resultaten van de afgeloopen maand stemmen mij inderdaad tot ootmoedigen dank.

Weet ge wat nu zoo jammer is, vrienden ?

Niettegenstaande alles ben ik op geen stukken na klaar voor 1 November a.s.

Salarisdag wil zeggen: Penningmeester, hoe of hoe, ge kunt praten hoe of wat ge wilt, maar circa Duizend gulden moesten op tafel komen. En wilt ge 't nu eens precies weten, mijne vrienden: daaraan ontbreken vandaag nog circa Zes Honderd gulden, eer meer dan minder. En 1 November is voor de deurl

Neen, ik kan broeders Evangelisten niet met een weigering naar huis zenden en toch, en toch....

Maar neen, geen klagen, ik vat moed en ik reken op mijn God.

Intusschen handel snel, uitstel brengt hier zeker schade!

Misschien ontbreekt er een enkele bijdrage, maar geef mij daarvan s.v.p. niet de schuld; er is in ons goede land nog zoo iets van een giro-dienst. Wellicht weet die er meer van en wie weet wacht mij nog een dikke vette overschrijving, zoo één van.. .. nu ja, laat ik 't maar eens zeggen, zoo eentje van.... "een duizend pop.

Wel jou, brutale penningmeester! Wat een ongehoorde brutaliteit, schaam jij je dan niet? .... Ik niet; wie doet het, trots den gedisorganiseerden giro-dienst %!

De dankbare in afwachting levende Penningmeester, A_ Henkemans.

Den Haag 8 Oct. '23.

Willem de Zwijgerlaan 14.

P. S. De bijdrage van den Kerkeraad te S. behoort eigenlijk vermeld te zijn onder die welke bestemd zijn tot delging der Oude schuld. Beleefd excuus maar 't is zusje en broertje.

Wel heeft ,,'t Zusje" het erg hard noodig. Doopnaam voor Zus: Oude schuld. H.

LEESTAFEL.

Het Evangelie in Oostenrijk door Ds. F. W. Kruse, predikant te Hallein (Oostenrijk); met een voorrede van Ds. J. E. Koch, superintendent der Evangelische Kerk in Oostenrijk; vertaald door Dr. H. W. van der Vaart Smit, predikant te 's-Graveland.

Uitgegeven ten voordeele van de vereeniging „Het Evangelie in Oostenrijk", opgericht te 's-Gravenhage 22 Nov. 1922.

D. A. Daamen, 's-Gravenhage, 1923. 64 I Bladzijden. Prijs f 0.90.

„Eenmaal was op Oostenrijks bodem schier alles Evangelisch. En deze historische bodem, gedrenkt door het bloed en de tranen van Evangelische martelaren, mag niet losgelaten worden. Oostenrijk is de voorpost van het gansche Protestantisme. De Roomsche branding omspoelt deze voorpost dreigend, vooral nu, nu de Evangelische Kerk in Dtiitschland de financieele kracht mist, om, gelijk tot dusver steeds, het lijden en strijden der wachters op de voorposten ter harte te kunnen nemen. Maar Oostenrijks kerk is geen Duitsche zaak. Het is de zaak van het gansche Protestantisme der wereld, te meer nu, nu Duitschlands krachten bezwijken en de Evangelische kerken van

Midden-Europa in den vertwijfelden nood van het oogenblik smeekend tot alle ( Protestantsche kerken der wereld roepen: Komt over en helpt ons!"

Ongetwijfeld zullen ook in ons Vaderland ' zich velen opgewekt gevoelen, om aan deze ' roepstem gehoor te geven, als zij deze brochure zullen hebben gelezen. Zij spreekt 1 achtereenvolgens over Neder-Oostenrijk, 1 Opper-Oostenrijk, Salzburg, Tirol, Stiermarken, Karinthië en Het Burgenland.

Vooral wat ons in deze bladzijden gezegd wordt over „de Roomsche branding" mag ons wel aansporen tot groote voorzichtigheid tegenover de ook in ons Vaderland wassende macht der Roomsche kerk.

Wij zouden, met name in verband met de processie-plannen en met het denkbeeld om den „burgerlijken stand" bij de kerken te brengen, heel graag een en ander willen overschrijven. Maar dat neemt te veel plaatsruimte in beslag. Waarom wij liever de lezing van dit hoogst belangrijk geschrift in zijn geheel aanbevelen.

De uitgave moge „Het Evar i j

Oostenrijk"- in overvloedige mate fen' goede komen!

Oosterend. H j

KERK EN SCHOOL.

Ned. Herv. Kerk.

Zestal te: Delft: B. Batelaan, te Zeist, K. J. v.d. Berg, te Amersfoort, W. Deur, te Zegveld, H. A. de Geus, te Veenendaal, H. A. Leenmans, te Bodegraven en J. H. van der Wal, te Papendrecht.

Drietal te: Alkmaar: J. Deetman, te Oudshoorn, G. van Duil, te Assen en H. W. J. Linschoten, te Oostzaan.

Beroepen te: Aalburg en Heesbeen: H. A. de Geus, te Veenendaal. Schoonoord: H. M. Sasse, cand. te Leiden. Oegstgeest: F. J. Jansen Schoonhoven, te Almen. Arnemuiden: O. J. van Rootselaar, te

Bergschenhoek. Marken: N. J. Cupédo, cand. te Leiden.

Bedankt voor: Lage Zwaluwe: R. C. W. Hoek, te Vuren en Dalem. Zwammerdam : G. Grootjans, te De Meern. Biervliet: J. P. Snoep, te Ten Boer. Ameide en Tienhoven: A. J. van Ingen, te Hattem. Beesd :J. Booy, te Vriezenveen. Waddingsveen: P. Zandt, te Delft. Wouterswoude: R. Bartlema, te Hoogeveen. Biggekerke: J. Poort, te Eikerzee.

Geref. Kerken.

Beroepen te: Katendrecht: J. Thijs, te Meppel. Gravekerk: L. A. v. Lijssen, te Erkum. Opperdoes: H. de Zwart, cand. te Hallum. Amerongen: G. Veenendaal, te Elburg. Joure: D. van Dijk, te Groningen. Ooltgensplaat: M. A. van Pernis, te Schoonrewoerd. Bierum: I. K. Wessels, te Veere. Oldeboorn en Oosterzee: H. de Zwart, cand. te Hallum.

Aangenomen naar: Uithuizen: C. J. Bos, te Zuidwolde.

Bedankt voor: Oudega ■ i ma, te St. Jacobiparockie. Souburg: A. ! Kok, te Wommels. Westergeesi: E. C.

•r.d Lp.a>n,- te- Lön'TBf. Önderdendnfn,: W. i Oosterheert. te Terkaple. Zuilithem: H. I Brouwer, te Borssele-Driewege/i.

.

Met ingang van 15 Oct. is aan Ds. L. J. van Apeldoorn, Herv. Pred. te Jutrijp en Hommerts, eervol emeritaat verleend. Hij heeft ruim 43 jaren de Ned. Herv. Kerk met zijne vele gaven gediend. Ds. van Apeldoorn deed 11 April 1880 intrede in zijn eerste gemeente Benthuizen en stond daarna te Enter, IJlst en Tzum, en Jutrijp-Hommerts.

Jubileum.

Op Zondag 28 October a.s. hoopt Ds. A. Top, Pred. te Schiedam, zijn 40-jarige ambtsbediening te herdenken. Vóór zijn tegenwoordige standplaats diende hij de gemeenten Hall, Baambrugge en Gameren.

Getrouwd :

P. Y. MIEDEMA

EN

J. T. VAN RIJS

die mede namens wederzijdsche familie hun hartelijken dank betuigen voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ondervonden.

Reitsum, October 1923.

HILVERSUM (2e klasse).

Wegens toename van het aantal leerlingen wordt aan de Wilhelminaschool gevraagd

een Onderwijzer

met ervaring, hoofdakte aanbeveling. Brieven aan het Hoofd der school.

Ds. J. A. HOEKZEMA, Voorz. A. JUNGERIUS, H. d. Sch. Eikboschweg 9, Hilversum.

^ësturepT

VAN CHRIST. SCHOLEN WORDEN DRINGEND VERZOCHT, IN DEZE KOLOMMEN HUNNE

OPROEPINGEN

TE PLAATSEN VOOR SOLL. NAAR VAC. ONDERWIJZERSPLAATSEN EN ZOO OP DEZE WIJZE ONS BLAD TE STEUNEN

* DE — ■

L' 9e jaargang !

■ VAN

011DE PADEN

i orgaan voor de verbreiding der gereïoem. beginselen ten dienste van kerk en volk

ONDEB HOOi'DKEDACTIE VAN

Ds J. J. KNAP

te Groningen

I BEGINT MET OCTOBER |

Dit belangrijke tijdschrift verschijnt om de 14 dagen met een inhoud ven minstens 12 pag. folio formaat.

Prijs per kwartaal f 1.25

De Hoofdredacteur geeft in de rubriek, Bouwsteenen een Prahtihale verklaring van

DE NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARIA.

Op aanvrage wordt gaarne gratis proefnr. gezonden door

J. H, KOK te KAMPEN

j café=restaurant „METROPOLE" I

j OUDEGRACHT 97 = UTRtCHT I

: NAAST HUIZE:„OUDAEN" :

| GELEGENHEID TOT DINEEREN \

: :: OOK VOOR GEZELSCHAPPEN :: j

: AANBEVELEND, |

j BILLIJKE TARIEVEN p NAHUIJSEN |

EEN JUBÏLEÜM-BEDE

BIJ GELEGENHEID VAN HET 25-JARIG REGEE RIN GS JUBILEUM

VAN

H.M. KONINGIN WILHELMINA

DOOR

D. A. VAN DEN BOSCH

HERV. PRED. te 's-GRAVENHAGE

Prijs 30 cent; bij 5 ex. 25 cent; 10 ex. 22£ cent; 25 ex. 20 cent; 50 ex. cent; 100 ex. 15 cent.

H.VEENMAN & ZONEN ■ WAGENINGEN

POSTREKENING 12940

Kas voor Christ. Belangen te Meuwolda.

De Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te NIEUWOLDA (Old.) maakt bekend, dat door hem is opgericht een

Kas yoor Christ. Belangen.

Collectanten worden niet meer toegelaten. Alle aanvragen om steun moeten gericht worden tot den Voorzitter van den Kerkeraad.

J. KRAMER,

v. d. m.

Hoe Willemsen lid werd

van de Confessioneele Vereeniging

door

J-J. H. KLOMP

Predikant te Aarlanderveen

Verkrijgbaar bij H. VEENMAN & ZONEN te Wageningen.

Na ontvangst van 15 cent wordt 1 ex. franco toegezonden. Zeer geschikt voor verspreiding. 25 ex. f2.75; 50 ex. f 4.50; 100 ex. f 7.50 plus porto.

Confessioneele Vereeniging

21e Algemeene Provinciale Ledenvergadering op Donderdag 25 October in „De Dageraad" Assendelftstraat 18 te 's-Gravenhage

Morgenvergadering te IOV2 uur. — Middagvergadering te 2 uur. (Voor ieder toegankelijk)

REFERAAT van Ds. C. A. Lingbeek van Reitsum

Onderwerp:

Vrije Kerken of de Publieke Kerk en de Heilige Schrift

Het Bestuur: Ds. W. de Lange, Voorz. Ds. D. Ozinga, Secr.

Immanuel=Kalender 1924

Eerstdaags begint de verzending j: Prijs 90 cent t;

Voor verspreiding belangrijke reductie

H. Veenman 6 Zonen - Wageningen

1 OCTOBER BEGON DE NIEUWE JAARGANG DER PREEKENSERIE

„VAN GOEDERTIERENHEID EN RECHT"

MEN ABONNEERE ZICH NU!

Voor wie is ze van belang?

1. Voor hen, die naast de prediking in het Huis des Heeren óók in eigen woning een prediking lezen. Door den druk zijn moeilijker gedeelten te herlezen en heeft men voortdurend stof ter overdenking.

2. Voor ouden van dagen en zieken, die niet ter kerk kunnen gaan.

3. Diaconieën dienen er gebruik van te maken om bij de stoffelijke hulp aan de armen ook een troostrijk woord uit te reiken.

4. Kerkeraden hebben hieraan een serie voor leesdiensten. Besturen van Evangelisatiën kunnen van deze serie een heerlijk gebruik maken.

5. Predikanten kunnen, gelijk reeds verschillende doen, abonnementen nemen om bij het ziekenbezoek hier en daar een preek achter te laten.

Eveneens wijkverplegingen, die ook geestelijken arbeid willen verbinden aan hun lichamelijke hulp.

Tal van bekende predikanten in onze Hervormde Kerk werken er aan mede en heel de geest dezer prediking is naar de confessie onzer Kerk.

Prijs per half jaar f 2.50, franco per post. Wekelijks een brochure van 16 bladzijden. Men vrage proefnummers aan bij de Uitgevers H. VEENMAN & ZONEN, Wageningeif. Postrekening 12940.

Men knippe deze advertentie uit, vuile onderstaande in en zende ze in open couvert met 2 cents postzegel geadresseerd aan H. VEENMAN & ZONEN, Wageningen.

Ondergeteekende wenscht te ontvangen een iaarabonnement >

° 0 proefnummer

Naam: - -

Adres: - -

♦) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

DRUK: H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN