is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 36, 1923-1924, no 1875, 11-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een totaal van 34 a 35 duizend verpleegdagen gratis in Holland liefderijk verpleegd geworden, maar nog wachten eenige duizenden kinderen op hunne uitzending om in het Vaderland weder eenigszins op krachten te kunnen komen.

Bedenkt ook dit, dat de kinderen niet uit weelde worden uitgezonden; een moeder alleen kan zich indenken, wat het wel moet zijn, door den nood gedrongen, haar kinderen ver van huis te moeten zenden.

Het Comité hoopt, dat ook u zich voor deze hulpverleening bereid zult verklaren en zult willen medewerken om den nationalen band tusschen de Hollanders in Nederland en die in het Roergebied te bewaren en zoo mogelijk nog te versterken.

Het adres voor aanmelding voor een kind is: Alg. Secretariaat, Wagenstraat 55, 's-Gravenhage, terwijl giften, enz. gezonden kunnen worden aan den 2en Penningmeester, denHeer D. Jonge jan, v. Goghstr. 129, te 's-Gravenhage.

Bij voorbaat u namens de Nederlanders in het Roergebied dankend voor de door u eventueel te verleenen hulp.

Namens het Comité,

A. van den Bosch, Kolonel, Voorzitter.

Prof. Dr. J. G. Rtjtgers, Vice- Voorzitter.

C. F. Poortvliet, Algemeen-Secretaris.

(Door omstandigheden bleef deze circulaire eenige weken liggen).

BIJZONDERE LEERSTOELEN.

Met hartelijken dank ontvangen door Ds. Ph. Peter te Warns, namens den kerkeraad aldaar uit de 3e maand. coll. voor Inw. Zend. f 5.-—.

Met verdere aanbeveling,

Leiden. J. Schokking.

KERK EN SCHOOL.

Ned. Herv. Kerk.

Drietal te: Utrecht: S. H. J.]James, te Delfshaven, F. W. A. Korff, te Heemstede en A. K. Straatsma, te Meppel.

Beroepen te: De Krim: L. M. J. S. Herfkens, te Zwaagwestein.de. Parrega: Joh. Kloots, te Varik. Balk: G. van Dijk, te Lisse. Gramsbergen: Th. J. H. Israël, te Wadenoyen. Ureterp: F. C. de Vries, te Weidum.

Aangenomen naar: Golmschate: H. Ph. Rogaar, te Zuidlaren. Huizen: G. B. Holland, te Kampen. Fijnaart: J. A. A. Ouwejan, te Dorkwerd. IJsselmonde: J. P. Buiskool, te St. Pancras (N.-H.).

Bedankt voor: Bleiswijk: J. Ronge, te Hoogblokland. Brielsch-Nieuwland: J. Dikboom, cand. te Groningen.

Geref. Kerken.

Beroepen te: Aalten: W. Bech, te Pijnacker-Nootdorp. Meerkerk: B. W. de Graaff, te Stad a.h. Haringvliet. Westzaan: K. Sietsma, cand. te De Haag. Axel: C. J. Hakman, te Drachten. Giessen- Oud- en Nieuwkerk : H. Moolhuizen, te Krommenie. Suawoude: H. R. Pel, te Stadskanaal.

Aangenomen naar: Bergen op Zoom: W. M. Ie Cointre, te Woubrugge. Fleemse: S. J. Vogelaar, te Zeist.

Bedankt voor: Vreeswijk: W. M. Ie Cointre, te Woubrugge. Tholen: S. J. Vogelaar, te Zeist. Hazerswoude: J. Gillebard, te Noord-Scharwoude. Lollum: C. J. Goslinga, te Oosthem. Naarden: G. v. d. Zanden, te De Bilt. Zuidhorn: B. v. d. Werff, te Helder.

Chr. Geref. Kerk.

Beroepen te: IJmuiden: D. Driessen, te 's-Gravenzande. Utrecht: G. Salomons, te Amersfoort. Zaandam: H. Biesma, te Groningen.

Aangenomen naar: Luiten: P. Dijkstra, cand. te Apeldoorn.

Jubilea.

Op 1 October a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat Ds. C. Reijnierse, Herv. Pred.

te Vorden, de Evangeliebediening aanvaardde te Wilhelminadorp; daarna diende Ds. Reijnierse de gemeente Vollenhove en sedert 23 Juni 1918 Vorden.

Ds. H. E. J. Westerman Holstijn, pred. te Apeldoorn en Het Loo, hoopt 19Nov. a.s. zijn 25-jarig ambtsjubileum te vieren. Ds. Westerman Holstijn diende de gemeenten Herwijnen, Waardenburg en sedert 4 Sept. 1910 zijn tegenwoordige gemeente.

Tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk werden toegelaten door het Prov. Kerkbestuur van Zeeland de heer L. Boonstra, cand. te Groningen; door dat van N. Holland de heer H. C. J. van Deelen, cand. te Groningen door dat van Z. Holland de heer H. Stolk, cand. te Utrecht; door dat van Drente de heer A. Steenbeek, cand. te Utrecht en wonende te Woudsend en door dat van Friesland de heer Th. J. Mudde, cand. te Monster.

Ds. A. J. Seulijn, pred. der Herv. Gemeente te Aagtekerke, heeft om gezondheidsredenen emeritaat aangevraagd tegen 1 Jan. 1925. Ds. Seulijn, deed 29 Julil894 zijn intrede te Foudgum en staat sedert 20 Juni 1897 in zijn tegenwoordige gemeente.

Werft abonné's voor den nieuwen jaargang!

■■■■■BMMHMBaanBBMMMBMWBOnnHBBaMBHMBMMBg «EWIIIII IIIIIMMIIIIIIIIIIIMWgaWinaaBMBMMMWI III Hlllll IIIII!■■■!■■ jaBHMBaMMHBMM3g —

/ V

De uitgevers zijn daarmede gaarne behulpzaam. Aan op te geven adressen worden eenige weken achtereen proefnummers gezonden.

Helpt allen mede!

Heden overleed in 't Ziekenhuis te Dordrecht, na esn langdurig, doch zeer geduldig gedragen lijden, in vollen vrede, onze innig geliefde dochter, zuster en behuwdzuster :

PETRQKELLA SCHALEKAMP

(in leven wijkverpleegster te Strijen), in den ouderdom van ruim 35 jaar.

Uit aller naam, J. A. schalekamp. E. C.Scualekamp-Baerken

Nieuwesluis—Heenvliet,

6 Sept. 1924.

Goedkoope Muziek

verre beneden de liier te lande geldende winkelprijzen in groote sorteering voorradig. Vraagt zichtzending en catalogi.

Speciaal aanbevolen

HARMONIUM - ALBUMS

Stapf Bibl. Harm. Album .. f 8.50 H. Wenzel, Harm. Albums., f 8.50 H. Scholz:, „ )i • • f 8-—

H. Wenzel, Allerseelen ....f8.50 Per 10 verschillende banden.

J. C> WILLEMSEN - OSS

J, G. en P. K. MEMSINK

■ ARCHITECTEN

Regentesselaan 2 BH APELDOORN 1

KERK- EN SCHOOLBOUW

Abonneert U op VAN GOEDERTIERENHEID EN RECHT

onder redactie van Dr. A.Thoelstra - Ds. A. B.te Winkel Ds. N. van Schouwenburg De preeken verschijnen wekelijks en beslaan ieder ± 16 bladzijden druks. Een geheele jaargang kost f 5.00. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang. Losse nummers zijn slechts tot een beperkt aantal verkrijgbaar a 15 cent per stuk tegen inzending van het bedrag. Vereenigingen of corporaties, die zich met preekverspreiding bezig houden, kunnen voordeelige voorwaarden bespreken; zoowel voor een serie als voor bepaalde nummers.

Vraag proefnummers bij de uitgevers: H. Veenman & Zonen Wageningen.

CONFESSIONEELE VEREENI6INB IN FRIESLAND

Algemeene Vergadering der afdeelingen D.V. Woensdag 17 Sept. in de zalen Schaaf te Leeuwarden. (Ingang Breestraat).

Aanvang 's voorm. half elf (N. T.).

Sprekers : Ds. De Wilde, van Koudum, Bidstond. Prof. Th. L.Haitjerna,

van Groningen, Beslistheid en Waardeering. Ds. L. D. Poot, van Amsterdam, Ons confessioneel beginsel en de jongeren.

De toegang is vrij, maar men denke aan de Collecte ! !

Er is gelegenheid voor broederlijke gedachtenwisseling.

Laat iedere belangstellende nu meewerken tot trouw bezoek.

De Prov. Comm. Ds. J. Hoekstra, Voorzitter. P. Grüeneveld, Secretaris.

PREEK- IMMANUEL

BOEKJES SCHEURKALENDER

| in zeer nette uitvoering, I 1925

1 mooie papierkwaliteit, 1 m*mm

e> i.. „. .. , ... % De proéfschilden met inteeken| 24 lijnen, 24 bladzijden g Hjsten zijn verzonden. Zij diedoor

j| voorzien van etiket U colportage met dezen kalender, H § een flinke

S I BIJVERDIENSTE

f Prijs p. 100 st. fr. p. p. f6.— ^

§J cjn q ok /Ü willen maken, kunnen voorwaarden

90 » ou „ ,, „ ,, - Ö.AU . .. 1 -TT'1 t

@ ok onn I aanvragen bij de Uitgevers, die

@ >5 i> "O „ „ „ „ - z.uu © . , , 1 •! j

©> ©) gaarne mteekenlijst met proelscnüd

% % toezenden.

1 H. VEENMAN & 1 Prachtig schild I Prijs 85 cent.

f ZONEN f H VEENMAN & ZONEN | WAGENINGEN g WAGENINGEN

GODS WERKEN

DOOR

Ds. JOH. W. GROOT ENZERINK

LEERREDE

GEHOUDEN 13 JULI 1924 IN DE PIETERSKERK TE LEIDEN

I

PRIJS 30 CENT

VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ DE UITGEVERS

H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN

ONESIFORUS-BANK

MIJ. TOT GELD VERSCHAFFING VOOR KERK- EN SCHOOLBOUW

UTRECHT

Geeft uit:

5 PROa TIEN-JARIGE OBLIGATIES

Deze obligaties vormen een

UITERST SOLIDE GELDBELEGGING

daar de bank haar gelden uitleent onder Hypothecair verband aan kerken, scholen, stichtingen van Barmhartigheid, enz. — De obligaties zijn na tien jaar & pari inwisselbaar, derhalve

GEEN VERLIES DOOR KOERSDALING

PROSPECTUS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR BIJ DE DIRECTIE DER BANK, PLOMPETORENGRACHT 14—16, UTRECHT

KRUISOFFER OF MISOFFER

DOOR

Dr. P. J. KR0MS1GT

In dit boekje toont Dr. Kromsigt op duidelijke wijze het onschriftuurlijke aan van de roomsche leer aangaande het misoffer. De H. Schrift zegt immers:

„met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt, degenen, die geheiligd worden."

Prijs f 0.25. Verkrijgbaar in den boekhandel en bij de Uitgevers

VEENMAN & ZONEN :: WAGENINGEN

Hoe Willemsen lid werd van de Confessioneele BESTUREN Vereeniging van cörist. scholen

door WORDEN DRINGEND

J. J. H. KLOMP VERZOCHT, IN DEZE:

„ , KOLOMMEN HUNNE

Predikant tc Aarlanderveen _ __

Verkrijgbaar bij H. VEENMAN OPROEPINGEN & ZONEN te Wageningen. TE PLAATSEN VOOR

Na ontvangst van 15 cent wordt SOLL. NAAR VAC. ONDERi.N» oiiuvaiigBu va,u WIJZERSPLAATSEN EN

1 ex. franco toegezonden. Ze ge- Z0Q op DEZe WIJZE

schikt voor verspreiding. 25 ex. 0NS BLAD TE STEUNEN f 2.75; 50 ex. f 4.50; 100 ex. f7.50 plus poito.