is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 320, 19-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuivbrsverbekiging | J

TEN BEHOEVE VAN HET J

ORGEL IN DE RAAMKERK,

4e JAARVERGADERING |1

te houden op MAANDAG 20 MAAKT, des avonds te 8 ure, in de Doop- | hamer van de HaamJcerk. ^ ^

Alle, leden zoowel als de bezoekers van de Raamkerk van wio ver- 5 ; wacht mag worden dat zij in het bezit van een flink O^lbeiang stellen, , worden dringend uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. (8053) s ,

De Stuiversvereeniging voornoemd,

HET BESTUUR. 5 : \

GROEN VAN PRINSTERER. j

Vergadering op Dinsdag 21 Maart 1893,

des avonds te 8 ure in DE GEELVINCK, Singel 530.

Spreker de Heer TIEMEN DE VRIES, |

Jur. Cand. aan de Vrije Univ.

Onderwerp GROEN VAN PRINSTERER.

Toegang op vertoon van Diploma. ALLEEN voor Leden (met hunne ^ Dames) van Patrimonium, Nederland en Oranje, en Christelijke Jonge- ^

lingsvereenigingen. l J

• — '" •

Kinier-Zendingvereeniging. j Buurten T, U, V, W en 11. j

VIERDE OPENBARE JAARVERGADERINS ]

op Donderdag 23 Maart a.s., j

des avonds te 7 ure,

IN DE

SCHOTSCHE ZE1TDIN"GSKERK, S

5

waarbij alle vrienden der Zending dringend worden | uitgenoodigd.

Als sprekers zullen optreden de Weleerw. Heeren:

Ds. N. A. DE GAAT FORTMAN van Hier en Ds. F. IIOS CACHET van Botterdam,

terwijl het KINDERZANGKOOR „Looft den Heer" zijne medewerking | verleenen zal.

Kinderen, die geen lid zijn en allen, die geen toegangsbewijs vertoonen, > nemen plaats op de 2e gaanderij.

Het Bestuur,

S. KOPERBERG, Voorzitier. (8084) B.' D. DE LA ÏÏOUSSAIJE, Secr. !

Vereeniging de Christelijke Burgerschool! „EBEN HftËZER."

Inrichting voor GEWOON en UITGEBREID Lager Onderwijs,

voor Jongens en Meisjes, Kerkstraat 310.

1. "Voorbereidend Onderwijs (4—6 jaar) f 20 — 'sjaars. 2. Onderwijs in de vakken van Gew. Lag. Onderwijs, benevens Bijb en Kerkgesch., Zang. Teekenen, Gymnastiek en Handw. v. nut en smaalt f 24.— 'sjaars. 3. Het onder 2 genoemde Onderw. met Onderw. in de Fransclie taal, Algebra en Meetkunde f 32.— 'sjaars.

Hoogduitscli en Engelscli f 14.— 'sjaars voor elke taal.

Voor meer Kinderen uit één gezin 10 pCt. korting.

Schoolbehoeften zijn onder het schoolgeld begrepen.

Opleiding voor verschillende examens.

Prospectus en nadere inlichtingen te bekomen bij

Den Hoofdonderwijzer,

(8093) S. GONGGRIJP.

leder!. Bond van Jongelingsvereenipgen

op Gereformeerden Grondslag.

) V. zal de Algemeene Vergadering van dezen Bond op

HEMBLVAA RTSDAG

e Amsterdam gehouden worden. De Commissie uit do te Amsterdam langesloten Yereenigingen doet door deze een beroep op de Broeders en lusters der Gemeente, om hunnen steun in te roepen voor logies voor de rerschillende bezoekers van den Bondsdag.

Gaarne ontvangt zij opgave van naam en adres van hen, die bereid :ijn een of meerdero personen logies te verleenen, aan het adres van

\\r, j. VBKIvBXJR, {8087)

1Vieuwe Looierstraat 9, liefst zoo spoedig mogelijk.

Boekhouder gevraagd i Een Behangersnaaister

.5 kan geplaatst worden bij M. FORMA, voor enkele uren per week. Salaris J utrechtschestraat 85. (8094)

f 8.— per maand. Brieven franco > n.p,.rm

onder No. 8091, bureau van dit Blad. j ||[j|[ URuIvIlIU

P ATrvoorrf] • 5 gevraagd. Adres: do Wittenkade 63, \jeVr&3^Cl • ^ lste Etage. (8089)

Aan de Administratie van een ^ Eene VRIENDIN gezocht door

Christelijk Dagblad 5 een Dienstmeisje, wier familie meest

EEN FLINK JONGMENSCH. 5 buiten woont.

Zij, die reeds een dusdanige be- $ Franco brieven, onder Letter O,

trekking vervuld hebben, genieten J Kiosk Weesperplein. (8071)

de voorkeur. Franco brieven, onder 5 - , «s ; ;

No. 8061, bureau van dit Blal ^ tGÜ H8I IflclSJc

— ™ ; $ goed bekend met Wollen- en Lin-

RfftWftO'l'anhlfi. $ nennaaien', vraagt beleefd werk OllOUVg i aan huiB, 0f zag zich ook gaarne

LESSEN aan huis; zeer voordeel. $ enkele dagen buitenshuis bezet, conditiën. Uitm. syst. Nadere inl. 5 Adres 2e Bloemdwarsstraat 6, , CHR. SMIT, Leeraar in de Sten. (-h]lis-1 (8096)

en lid der Stenogr. Vereen. „Stolze- 5 ~— —

Wéry", Marnixstr. 164, Amsterdam. ^ C^OS*llIIl©S

'' " ^ ï worden vervaardigd in korten tijd

5 van af f 5.—, volgens Weener en

Een Sctioenmakers Jongmaatje j T-oïï&Wr

GEVRAAGD. } K™faCht blJ AMSTERDAM59''

°8- j -TtümrgOLLEN OOSÏU.UES.r

nir«o o o-rl • $ Maakloon van af f 4. Katoenen

VI clclgU. • 5 Costumes van at f 2.50; Dames

Iemand, liefst gepensioneerd, voor $ "Wollen Huisjaponnen van at f 1.75; Loop- en Schrijfwerk, bekend mot j Katoenen Huisjaponnen van ai /'1.25. administratie. Voorloopig salaris 5 Eenvoudige Princesse-Japonnen 90 ƒ 7.— per week. Brieven met op- 5 cent; Dienstbodenjaponnen,in ééndag gaaf van leeftijd, referentiën enz., J netjes afgewerkt, 80 cent, en rouwonder No. 8090, bureau van dit ! goed, des noods in 4 uren, aangezien. Blad. $in de Beerenstraat No. lP

— — $ met 3 Coupeuses, li Naaisters en

In het Tapijtmagazijn van M. i 10 Trap-Machines gewerkt wordt. I FOKMA. Utrechtschestraat 85 bij 5 Nette Leerlingen kunnen op zeer 1 de Kerkstraat, kan een flinke nette j voordeelige voorw, geplaatst worden.

EOOPJOMOEN J C6699)

! geplaatst worden. (8085) jj T^l"i"lilt

Een juffrouw, bekwaam in het 5 en degelijk Onderwijs in het ! Linnennaaien, stoppen en bordu- i KNIPPEN en NAAIEN van alle ! ren zag zich gaarne in dezen werk- ! Wollen en Linnen Goederen, als< kring GEPLAATST. Franco brieven $ mede in het MAZEN, STOPPEN, i Letter A. B., Boekhandelaar J. F. P. i HAKEN enz., alles aan eigen werk. i WEINSSEN Jr., Nieuwe Lelie- 5 3 lessen van 3 uur per week, h \ straat 140. (8046) \f 2.- per maand. Brieven franco, 5 ^ onder No. 8064, Bureau v/d blad.

! i/-»en Friesche Dienstbode, oud 5 —

> J? 22 jaar, 8 jaar in hare tegen- 5 TE KOOP AANGEBODEN ! woordige dienst, goed kun- ^ in de nieuwe Stad, wegens lichaams-

! nende werken, zag zich gaarne tegen 5 gebreken der vrouw, eeno aftaire in I 1 Mei a. s. te Amsterdam in een 5 Kruideniers- en Grutterswaren, 5 Geref. gezin geplaatst als Werkmeid $ Boter en annex Brooddepöt, welke 5 of Meid alleen, van goede getuig- ^ door een vrouw kan worden waar! schriften voorzien. Brieven franco 5 genomen. Koopsom f 400. I'r. br. $ onder letter J, aan het Advertent.- J No. 8068, bureau van dit Blad.

I rc,ïï»F-TAS bbkzT8«?' I TE KOOP: AMERIK. ORGEL.

$ — ^ Prijs f 90.—.

$ TARK's Tandpoeder,verkrijgbaar 5 Paardenstraat 2. Zondags niet te | 10, 80, 40 en 100 C. 1 bezichtigen. (8075)