is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 332, 11-06-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Verzoek tot regeling der grenzen van do Kerken van Sloterdijk en van Halfweg.

15. Ingekomen stukken.

16. Rondviaag.

17. Sluiting.

Namens de Kerken A en B, belast met de voorbereiding der Classis, H. GROENENDIJK C.Az. J. GULDEMOND.

7EBEÏÏIZIIIGEN. * * * In het belang der goede orde wordt den leden der gemeente dringend verzocht, eventueele verhuizing schriftelijk te willen berichten aan den sub-Hcriba deg Kerkeraads (den Heer P. Goedhuys, Plant. Middellaan 64) of aan een anderen hun bekenden ouderling der gemeente, of aan de Kosterij van de Keizersgracht-, Raam-, Funen- of Boomslootkerk, ter ontvangst waarvan aldaar bussen zijn geplaatst, en 'dan met duidelijke opgave der namen en voornamen voluit van allen die tot het gezin behooren, voor zoover zij leden der Gemeente zijn, alsook van de plaats >ftn waar en waarheen zij verhuizen.

Voorts wordt den leden dringend verzocht, op dezelfde wijze bericht te zenden van overlijden van leden der Gemeente.

* * * Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt dat de collecte voor de Proceskosten zal gehouden worden op Zondag 18 Jnni e.k,, aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

* * * Ten einde de leden der gemeente in de gelegenheid te stellen te weten, tot wien van de Ouderlingen zij zich, met betrekking tot hunne geestelijke behoeften, te wenden hebben, zal achtereenvolgens in de Kerkbode opgave gedaan worden van de namen en adressen der Ouderlingen in de verschillende Wijken.

Wijk m.

omvattende de buurten T (Kattenburg en Wit-

tenburg) en U (Kadijk).

P. de Bruyne, Commelinstraat 35, voor de buurt

T (Wittenburg).

J. H. Bronkhorst, Kl. Kattenburgerstraat 155,

voor de buurt T (Kattenburg).

Joh. F. Stieler, Huidekoperstraat 12, voor de

buurt U (Kadijk).

B. J. van Maare, Heerengracht 293, voor de buurt U (Prins Hendrikkade enz.)

Wijk IV.

omvattende de buurten T (Oostenburg en het

voormalige Funen) V, W en ZZ. M. Eichelberg, Weesperstraat 13, voor de Weesperzijde, Amstel, Plantage, Nieuwe Heerengracht, enz.

J. de Haas, Oude Schans 33, voor Oostenburg. J. Eijnikel, Commelinstraat 48, voor alle straten op het voormalige Funen en de Kietlanden, daaraan grenzende.

J. Prinsen, Haarlemmerstraat 7, voor de geheele nieuwe stad buiten de Muiderpoort.

voor de

Pieter Vlamingstraat, de Mauritskade (ged.), de Pontanusstraat (ged.), en de Zeeburgerdijk.

* * * Vergadering van Wijk-Ge committeerden mot Bezoekbroeders van Wijk IV, op Donderdagavond a. s., ten 8^j uur, in de Doopkamer van de Funenkerk.

* * * Vergadering van Gecommitteerden en Corporatieleden van Wijk II, onder leiding van Ds. de Gaay Fortman, a. s. Vrijdagavond 8 uur, in de Boomslootkerk.

%* Vergadering van Gecommitteerden en Corporatieleden van Wijk VI, op Donderdag

15 Juni, des avonds te 8j(j uur, in de Doopkamer der Raamkerk.

* * * De Thesaurier van Wijk VII, verwacht do BB. Corporatieleden a. s. Vrijdagavond

16 dezer, ten 8^ ure, in de Doopkamer der Raamkerk.

5 * * * Vergadering van Wijk-Gecommitteeri den en Corporatieleden van Wijk VIII, J op Donderdag 15 Jnni, 's avonds ten 8% ure,

5 Korte Prinsengracht 9. \ „

Catechetisch Ouderwijs. $ * „ * Belanghebbenden worden herinnerd aan j de catecliisatiën voor gehuwden, die eiken ; Zondagmiddag in de Raamkerk, (in te gaan | bij den Koster) worden gehouden; voor vrou5 wen te 2 uur en voor mannen te 3 uur. $ *** Wegens Kerkvisitatie kan Ds. van Schelven 5 Dinsdag alleen 's avonds eatpehiseeren; Woens5 dag is er wegens de Classe den geheelen dag 5 geen catechisatie.

^ *** Ps. van Son kan wegens Classis Verga ^ dering Woensdag geen catecliisatiën noch spreek5 uur houden.

I

Christelijk Onderwijs. 5 Met hartelijken dank ontvangen: voor de \ Scholen; door den Heer P. van Eijk,vanM. K. i 50 c , W. S. ƒ 2.50; door Ds. B. van Schelven, J van Albs. K (Josua 24, v. 15, Psalm 112) 75 c.; J door Ds. P. van Son, van eene Zustor der Gei meente ƒ 10.—, een bevoorrecht Eohtpiar ƒ 10.—; ^ door Brs. Collectanten, diverse giften, door hen $ verantwoord ƒ 13.50; door Brs. Diakenen, geJ collecteerd: Keizerrgrachtkerk, van M. D. 25 c., ^ H. 50 c., //wat er moet gedaan worden" /1.—, J Funenkerk, van Mej. M. G. S. ƒ 1.25, Wed S. j ƒ 1.—; Boomslootkerk, van N. N. L. enEchtJ genoote, dankoffer bij 25-jarigen Echt ƒ 10.—, $ H. 25 c.; door den Heer L. Meijer, van den ; //Bestuurdersbond" ƒ 5.—; voor de Kweekschool: 5 door den Heer L. Meijer, van den // 'estuur5 dersbond" ƒ 4.—.

5 De Heere zegene deze offers der liefde! $ Aan de jongelingen en meisjes, die in de J laatste maanden zijn toegelaten tot den Disch J des Heeren zijn circulaires gezonden, van een > inteekenbillet voorzien, ten einde hun te vragen ^ hoeveel zij voor de Scholen wensclien bij te ! dragen. Hiermede wordt bedoeld hen (en ons 5 allen) in herinnering te brengen, dat de scboolï zaak de zaak is der geheele gemeente, waaraan 5 niemand zich mag onttrekken. Daarom wordt J niet gevraagd, of, maar hoeveel zij wenschenbij ^ te dragen.

j De bedoeling is natuurlijk niet om iemand J te dwingen boven vermogen te geven. De Heere 5 heeft niet allen in dezelfde maatschappelijke 5 positie geplaatst. Daarom handele ieder naar | hetgeen de Heere hem of ha ar geeft te kunnen $ doen. Die geen halfjaarlyksche inschrijving kan ^ geven, verbinde zich bij de Hulpyereeniging $ (Penningmeester den Heer J. P. Hörchner, Wil^ lemstraat 45), tot een wekelijksche of maande5 lijksche bijdrage. Doch ieder doe iets. 5 Avondmaalgangers, die vroeger zijn toegelaten 5 en daarom geen circulaire ontvingen, mogen 5 deze uitnoodiging ook beschouwen als aan hen $ geschied, wanneer zij althans niet reeds uit $ eigen beweging zijn toegetreden.

W. HOVY.

$

5 * t * De behoefte aan onder- en bovenkleeding ^ voor mannen, vrouwen en kinderen, blijkt over | het algemeen zeer groot te zijn en zijn er niet | weinigen die de voegzame kleeding missen om | in 's Heeren huis op te gaan of hunne kinderen 5 naar school, catechisatie of Zondagschool te 5 zenden.

$ De Diaconale Commissie blijft zich aanbevolen | houden om in deze nooden te kunnen voorzien. | E. VONKENBERG, van01denbarneveldtstr.80. 5 F. W. v. d. BERG, Kl. Kattenburgerstr. 25. s A. DOOYEWAARD, Marnixstraat 301. $ P. VAN LOON, Nassaukade 372. $ D. GOLDSC HME DING, Warmoesstraat, 118. $ A. P. KNAPP, Oude Hoogstraat 6. $ H. HOFSTEDE, Oude Schans 40. $ J. FELLINGA Jr., Garard Doustraat 176. $ J. H. NEUMANN, Marnixstraat 8.

* * * Met dankzegging is door mij ontvangeit voor de zending van Maria v. V. 2900 postzegels voor de Kerkelijke Kas van J. B. ƒ 5.—

B. VAN SCHELVEN.

* t * In dank ontvangen van K. S. als dankoffer op den 80sten verjaardag van zijne echt-I genoote, ƒ50.— om te verdeelen tusschen de Kerkelijke Kas, de armen, onze scholen, de scholen te Kootwijk ei do Gereformeerde Ziekenverpleging; voor Kootwijks scholen van br. V. ƒ1.—, en van Mej. G. te W. ƒ2.50, door Br. J. H. Beijer ƒ2.50; voor het tekort van onze scholen ƒ2.50, en voor de Kas der emeriti predikanten enz. ƒ1.50.

H. W. VAN LOON.

*** De collecte ten behoeve van de Kas voor emeriti predikanten, weduwen en weezen bracht Zondag 4 Juni 1.1. ƒ 495.05 op.

H. W. VAN LOON.

* * * In dank ontvangen voor de Scholen: ƒ1,50 van N. K., en voor de Kas van Emeritus Predikanten enz ƒ3.— van Mej. A. S.

C. A. RENIER.

*** Met hartelijke dankzegging heb ik ontvangen van J. ƒ25.— voor den bij mij bekenden leerling van het Gymnasium; / 10.— die ik voor het aangewezen doel zal besteden.

Van één lid der Herv. kerk ƒ2,50 voor onze Gereformeerde Scholen.

P. VAN SON.

* * * In dank ontvangen voor //de Kerkelijke Kas", van HH. Collectanten het belrag der Collecte ƒ 359.34)£, en door den Heer J. Lankester, van S. ƒ 1.— bij den doop van zijn kind.i

Tevens kan de Commissie mededeelen, dat zij onlangs ƒ 2000 heeft ontvangen, aan de Kerkelijke Kas gelegateerd door wijlen Mejuffrouw C. Krijter.

Namens de Finantieele Commissie, J. C. VAN SCHAICK Jzn.

* ê * In dank ontvangen van BB. Diakenen voor de Zending, gecollecteerd van K. K. ƒ 1.— van F. K. ƒ 1.25; de inhoud van het busje B. S. K. ƒ2.50 en door mij ontvangen 50cent.l

C. G. TIMMERMEESTER.

*5i,* Ik ontving als dankoffer van een broeder der Gemeente op zijn 84sten geboortedag; ƒ 10.— te verdeelen: Gereformeerde Ziekenverpleging ƒ2.50 Kerkelijke Kas ƒ2.50 onze armen ƒ2.50, en voor onze Scholen ƒ2.50 „

A. KLEEMAN.

* t * Ontvangen door Brs. Collectanten, Kei" zersgrachtkerk, voor het Christelijk Onderwijs ƒ 2.—, van H. M. ƒ 1.—; Funenkerk, voor het tekort der Scholen ƒ 0.25 van N. N.

E. JANSEN, Penningmeester.

* * * Ontvangen voor de Kerkelijke Kas f 10.— van Mej. E.

W. DE JONG Jr. Ihesaur. in Wijk IV.

* t * In dank ontvangen voor de Weezen, door tussch-'nkomst van Mevr. Kar sen, eenige wollen goederen en van Mej. W. een zak grauwe erwten.

Namens de Commissie voor Weezenverpleging, J. P. WE1SZ.

Gereformeerde Ziekenverpleging. Vroeger dan wij het hadden durven denken toonde de Heere ons, dat Hij voor onze Ziekenverpleging werk had niet alleen buiten in de woningen, maar daar binnen in de ziekenzaal. Immers vertegenwoordigde onze Ziekenverpleging een beginsel, iets waarvan vele menschen tegenwoordig niets willen weten, en nog