is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 366, 04-02-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad;

iwMcmn

LEES DIT!!!

Het MANUFACTUREN MAGA ZIJN „I)A COSTA" is het beste adres voor hen die degelijke Goederen wenschen voor Lage Prijzen. Alle gekleurde Katoenen zijn Echt. 98 verschillende patronen. Zondags gesloten. (641)

De Heilige Oorlog

yan

BUNYAN.

Zeldzaam Aanbod.

1 JOHANNES BUNYAN. De Heilige Oirl g, volledige uitgaaf, met vele Platen, 320 bladz.

2. P. VERGERS. De Tuifdrager van Haarlem, een verhaal uit den 80-jarigen Oorlog, het echte beroemdste werk, 4e druk, met keurige platen, bijna 200 blz.

3. Bijbelsche Scheurkalender voor 1894, De Zaaier, bew door H. KARS-

N3EN, vóór- en achterzijde bedrukt,

fin fraai onn oioraarl in nl \r

woonvertrek.

No 1, 2 en 3 door u.tvei koop samen voor s'echts f !.—.

IV Ani t '8 er zoo'n aanbod gedaan en noo|t komt het terug. De aflevering duurt, zoolang de voorraad nog strekt, bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, te Rotterdam. Afgehaald ƒ1.— Francs na ontvangst postwissel ad slechts ƒ 1.10, waarop vermeld: Pakket Heilige Oorlog. (581)

LG7WEISZTCo;

Commissionairs in Effecten.

Prinsengracht bij de Prinsenstraat 157. <9677>

PSALMBOEKJES van af 2'2J^ Cent en hooger, met of zonder N. T. B IJ B E L S enz. verkrijgbaar bij J. B. REIJNDORP, (9455) .tlarlelaarHKraclit 1«.

k Een Ervaren,

PRACTISCH BOEKHOUDER

veel vrije tijd hebbende,zag dien gaarne bezet met het geven van les in het

Boekhouden, Handelsrekenen enz.,

of met het 'in orde brengen en houden van administratiën

Reflecteerenden gelieven hunne briev.franco te zenden onder No. 678, bureau van dit Blad

Een Jongmensch, 17 jaar oud, van goede getuigen voorzien, van beroep Smid, doch geruimeu tijd zonder werk zijnde, zoekt een betrekking, voor LOOP- ofPAKHUISWERK, ot met de kar te rijden.

Brieven franco, onder No. 679 aan het bureau van dit Blad.

Een Juffrouw,

eenige uren disponibel hebbende, zag die gaarne weder bezet, met het geven van orgelles & ƒ0 50 per uur.

Brieven franco, onder No. 677 bureau van dit Blad.

VERKIEZING DINSDAG 6 FEBRUARI 1894.

De Kiesvereeniging „NEDERLAND EN ORANJE" heeft bij de verkiezing op Dinsdag 6 Februari a. s. candidaat gesteld voor Lid van van den Gemeenteraad (wit btliet) den Heer

Een Oeref. Weduwn.

K. KATER,

Voorzitter -van Patrim"ninm,

en voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten van Koord-

nouana (geel biljet) den Heer

Prof. Mr. D. P. D. FAB1US,

Hel van den fïeineeiiteraatl van Amsterdam, die met den meesten aandrang worden aanbevolen.

Men zie voorts de Strooibiljetten.

Het Bestuur, J. A. WORMSER, Voorzitter.

(692) J. C. VAN EYKEN, Secretaris•

Amsterdam, Februari 1894.

Amstels Middenstand.

De Vereeniging AMSTELS MIDDENSTAND, in 't bizonder rekening houdende met den belastingdruk, waaronder de middenklasse onzer bevolking gebukt gaat, beveelt dringend den Kiezers aan bij de verkiezing van een Lid van den Raad op Dinsdag Ü Februari a s., hun stem uit te brengen op:

(WIT biljet)

J. P. A. J*T. €AEOLI.

En wensekt gij in de Provinciale Staten een man die het voor den Middenstand opneemt, dan geven wij in overweging uw GEEL biljet in te vullen met den naam van

IL. 11. I» "V JE JL.

De Vereeniging voornoemd, G R. M. DE GREEVE, loco-Voorzitter. G. D. NELLENSTEIJN Jr., Secretaris.

IL GIESENS Schotsch Havermeel

en Havermout

is nog steeds liet n*eest gevraagde, oudste en besle merk. Door geeite concurrente artikelen overtroffen. Door alle geneeskundigen van naam aanbevolen. — Alom verkrijgbaar en kost 25 cent per pak.

Bekroond op Tentoonstellingen van Voedingsmiddelen. (642)

AMSTERDAM 1887. — BRUSSEL 1894.

W. J. WElSSENOj Opticien,

Nie

- / x 1

uwendijk 111, Amsterdam.

MAGAZIJN van Brillen, Pince-Nez, Barometers, Microscopen, Verrekijkers, Toorieelkijkers, Stereoscopcn, enz. PRIJZEN zeer CONCURREEREND.

Reparatiën spoedig en billijk. (8752)

met volw. Zoon en twee Kinderen (15 en 12 jaar), vraagt kost en inwoning bij nette Burgerlieden of Weduwe. Brieven franco No. 656, Bureau van dit Blad.

Een BURGER JUFFROUW, gewoon zelf de huishouding te doen.

zag zich gaarne geplaatst; ook wel

genegen zieKen op te passen, ür. rr, Lr. M. KIOSK, Haarlemmerpl. (674)

Een Burgermeisje

zoekt NAAIHU1ZEN.

Briefen franco onder No 676,

bureau van dit Blad.

Een Weduwe vraagt NAAI en

BREIWERK aan huis, tevens het OPMAKEN VAN MUTSEN.

Adres: 2e Jan van der Heijdenstrant 48. (637)

zindelijkTwërkvröüw"

gevraagd. Adres Roomolenstraat 15. Bovenhuis, 's avonds van 7 tot 9 uur (672)

Nette Dienstbode

GEVRAAGD.

Oldenbarneveldstraat 8. Huis.

Gevraagd;

Een FLINKE DIENSTBODE, in een Burger Gezin. Adres le van Swindenstraat 40, 2e etage. (671)

KNAPPE JONGEN gevraagd van 14 a 15 jaar in een nette zaak van 9 tot circa 4 uur. Eigenhandig geschreven briefjes, onder No. 693, aan het bureau van dit Blad.

VOLONTAIR GEVRAAGD.

In een fijne Zaak van Heerenartikelen, wordt een Jongmensch gevraagd, van nette familie, om in genoemd vak opgeleid te worden.

Br. fr. lett. H. D. Boekh. J. C. van Westering, v.Zesenstraat 116. (689)

Gevraagd,

direct, een MEID ALLEEN, in een net, burger gezin met 5 kinderen. Spinhuissteeg hoek Dwarsstraat, bo-

5 ven Me r. Cesar. (661)

| DIENSTBODE,

5 terstond gevraagd in een klein $ gezin als Meid-alleen, zich aan te 5 melden Maandagavond. Heerengracht \ 302, huis. '697)

| Opleiding - Boekhandel.

5 Voor een net Jongmensch, die 5 goed onderwijs genotüi heeft, be5 staat gelegenheid om opgeleid te 5 worden in een BOEKHANDEL 'e $ Amst. rdarn. Brievi-n fr. No. 699 ^ aan het Bureau van dit Blad

$ en Clir. Onderwijzer ver-

5 'T— langt Kost en Inwoning

5 f ^ in e n Chr. gezin, in den

5 omtrek der Zaagbarrière.

5 • Brieven met oppave van

5 voorwaarden onder No. 649. bureau

5 van dit Blad.

; Er wordt gevraagd een nette

5 Commensaal in een Christelijk Ge

! zin, zonder kinderen ; of oen nette

S Slaapkamer te Huur. Adres Jacob

5 van Lennepstraat 84, 3e Etage. 1667)