is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 369, 18-02-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz,

l. jaiisen, miesterstr. 213. i|je Huur, Riant Uitzicht, I

TE KOOP een groote Kleerma- $ 2e en gde BOTENHUIS- - Ruime \

kers-1 rap maciuiie 5 v„,.tl.ekke,, Van allo gemakken vooreen Dito ƒ10 en ƒ 8. Handmachines ^ ^ Billijke Huurprijs. — Zoomede

van af f 5. Alles met <6 $ , Onderste VOORKAMER ƒ 2 25

guarantie, Reparatie-inlichting. v ^ wfiftk Wa2eBstraat 12.

! „ v v n r. S Adres W. JAARSVELD, Zwanen-

1T a_erl fu. . "-5 burawal 89. V™

II I H flt IRlAA*Anin/1 :

I

J. VAN PUTTEN,

^rmiTi^I^ABRIKANT.

1 MAGAZIJNEN: Martelaarsgracht 1» en 20,

^ - J 1 • .1 C+AffflÜVlVOVl.

Ook aan Huis te omineuen »uui «

aen d u ii iv n ^ ^ ^ ^

J. C. v. Westering, j

• i a A n ^

Von Zesenstraat lib, 5

...1'lltittiiriu.iv'I) I i n j

is het

des Vrijdagsavonds endeAMSTERDAMSCHE KERKBODE, des Zaterdagsavonds te 51^ ure verkrijgoaar.

Advertentiën in deze- blad<;n on alle andere Couranten, worden zonder prijsverhooging door hem geplaatst

Ook is bij hem verkrijgbaar het

ilrr Commissie

vsiii Onderzoek in zalte 5 , ,

de Wees inrichting te 5 In een stil, christelijk gezin wordi

\opriiosrh Ruim 200 bladzijden 5 TE HUUR aangeboden een

Suks roet plattegrondteekening. $ GEMEUBILEERDE VOORKAMER

Pr Ij's Een Gulden. (856) } met of zonder kost, aan den Am-

_ .— st.pldiik.

» a v<.<w>ri».iuiNciiv v Uvitjvon franco onder No 832

\ B n M 11 i 5 bureau van dit Blad.

ij baKKeps-bouram j

Tee-en Anril gevraagd bij dege¬

lijk" Chr. lieden een

Nette Gemeub. Voorkamer,

met ko»t, inwoning enz. Iliefst oude stad). Op eenen goeden christelijken omgang zal vooral worden gelet. Br. met opgave van conditiën onder letter W, bij den Boekhandelaar F W. EGELING, Singel 498 alhier. (855)

M. J. RADIUS,

MUISIOttli

is het beste middel om openbaar heid te geven aan Dienstaanvragen, Huur, Koop of Verkoop van Huiien toot HH. BAKKERS.

DE NEDERLANDSCHE

Bakkers-Courant

TE HUUR:

een modern, ruim Bovenhuis, Kerkstraat bij de Spiegelstraat 134, net uitzicht in tuinen, van alle gemak¬

ken voorzien, a ƒ300.— per jaar.

Te bevragen in het huis. (li<;

zijn te bekomen zoowel op proef als in huur en

tegen zeer 'gemakkelijke betaling. Prijzen van af f 80.-, huur Tan af f 2,— per maand. (487)

Keizersgracht 303. Wolvenstr. 31.

! J. VAN DER TAS, Leidschestraat 105,

Iin diverse soorten CACA0-P0EDER.

$ In liet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de zuivere, krachtige 5 ... ™WWA r ATA O-POEDER van ƒ 1 per M Kilo en de

Melange Thee SOUCHON CONGO a (iO Cts. per 5 ons, (795)

Vraag Prijscourant.

vuu1a1c1i, i ) j ■■■ ——

""" 1 liii I. BRANDT & ZOON, op het Rusland,

TE HUUR (8,0> 1 UITGfcVERS en BINDERS

verschijnt iederen Maandag J bij Ger Lieden, burgerlijk en net, j DBR

en kost franco , per post door het 5 gestoff. Slaapkamer, met of zonder 5 Tf|„T 0 WWT> TTT| A1F"R

geheele Rgk ƒ 4.— per jaar, 111 ttcee \ pension, Bloemstraat 59, boven. $ |> XJ «O'&iiO ©H M, ri IXiLlIU

e« DVERTENTIËN 15 cents per ^ starK'b Tandpoeder, verkrijgbaar ^ ijn steedi voorhanden alle soorten BIJBELS, TES A regel; groote letters worden Q ( TAMENTEN, PSALMEN, enz

r\ niootarnimto berekend. i ' >

JL- Je> — $ 1 1

Kooplieden en Fabrikanten dieaan 5

h—SZSii Tapijten en Gordijnstoffen.

direct spreekt tot duizenden HH. 5 Ruime keuze in

Rakkers in Nederland en Belgie. v _ ...

Dienstaanbiedingen (vooruit ,e betalen) ! Jmjjflgfl Karpetten, Vloerzeilen, Linoleum, Behangselpapier, alle soorten horflijnen, enz.

40 cents per Advertentie, zonder 5 H J » Beha MVak net en bekwaam personeel aanwezig. - Onder aanbeveling,

ai,.. | I. FOS9A,

lokaal „de Brakke Grond", 5 Utrechtschestraat 85 bij de Kerkstraat, AMSTERDAM. 5 (573) —

rabat. lokaal

Adres

„de Brakke Grond", AMSTERDAM.

Gevraagd:

Een net Friesch Dagmeisje, flink kunnende werken, Fr. br. onder No. 861, aan het bureau van dit Blad.

Een flink

dagmeisje

GEVRAAGD, van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uur Loon ƒ 1.50. Zondags vrij. Zich aan te melden tasschen 7 en 8 uur. Galerij 20. (835)

DE BRAKKE GROND. DE BRAKKEOHUn».

electbolytischb

jnetaalverslering.

Metalei; voorwerpen voor huishoudelijk gebruik, Winkelgoederen in onoogelijken staa" verkeerende of Pabrieksproducten, afgewerkt of niet, worden langs electrolytischen weg door een Dekmetaal, hetzij Goud, Zilver, Nikkel, Koper, Cuivre Pc!I, Brons in alle kleuren, enz. in nieuwen staat herschapen.

Groote verscheidenheid van bewerkte voorwerpen steeds ter bezichtiging.

Slijpen, polijsten, Schoonmaken en ^eparatiën.

Maatschappij „DE BRAKKE GROND, Nes 53,

AMSTBRD A M.

Trp. DEirRAKKE GROND.

DE BRAKKE GROND.

Er wordt ten spoedigste gevraagd 5

een net Dagmeisje, j

Jacob van Lennepstr. 16, Huis. (831) |

bovenhuis, i

lste Etage, nette stand, ruim uit- $ • ^ l 4-,.«rv Tktvoftf. narivfl,arden, i

ZlCIlt, anno ti«p. —

Adres C ALBERÏS, Nieuwe Leliestraat 46. (869)