is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 388, 08-07-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

L plaats waar de algemeene vergadering zal worden gehouden drie mnanden van te voren bekend te maken, vond geen iustomming.

Harlingen vroeg, of het niet wenschelijk ware als proef voor één jaar een reizend agent aan te stellen, om vooral in plaatsen waar nog geen of weinig leden zijn, de belangstelling op te wekken. De vergadering besloot de zaak in overweging te geven aan het bestuur.

Nieuwendijk stelde voor, de werkzaamheden van den correspondent, ter plaatse zijner woning, zoo daar een afdoeling bestaat, aan deze, indien zij zulks verlangt, op te dragen. Groningen gaf naar aanleiding van dit voorstel in overwegiog, dat waar een aft'eeling gesticht wordt, de correspondent zitting krijge in het afdeelingsbestuur en het eigenlijk correspondentschap daar vervalle. De vergadering besloot ook dit denkbeeld aan het bestuur in overweging te geven.

voor vrije DcspreKingen was geen tijd. Alleen vestigde prof. Wielonga do aandacht op (io behoefte aan Christelijke opleiding van geneesheeren en in het bijzonder van psychiater Uit tijdsgebrek kon deze zaak slechts met een enkel woord worden aangeroerd.

Des avonds te voren was voor een talrijk en aandachtig gehoor in de ure des gebed.-*, in de Geref. kerk aan do Breestraat, Ds. Gispen, van Amsterdam opgetreden. Naar aanleiding van Psalm 41 : 2a: „Welgelukzalig hij die zich verstandigiijk gedraagt jegens eenen ellendige," sprak hij een zakelijk, ernstig, opwekkend woord.

De vergadering, die door geen groot getal van afdeelingen bezocht was, word met dankzegging gesloten door Prof. Wielenga.

De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Brietal: te Ilarlingen : H II Kuyper, to Baarn ; S. Sleeswijk Visser, te Rijsoord, en 11. J. AUaart, te Deventer.

Tweetal: te Zevenhoven: 11. Faber en J. S al ver da, boidon cand. aan do Vrije Universiteit.

Heerenveen: W. Breukelaar, te Houtrijk en Polanen en A. de Geus, te Wolvoga.

Loosduinen: C Hoek, te Longerhouw c. a. en P. Zijlmans, te Rozenburg.

Beroepen: te f Loondninen, P. Zijlmans, to Rozenburg.

Breda, li. Kars-Brouwer, to Makkum. Zevenhoven (Z.-H.), J. Salverda, cand. aan de Vrije Universiteit.

Aangenomen: naar Serooskerke (Walch.) B, A. L. liuijs, to Fijnaart c. a.

Schiedam, II. Hoekstra, to Kollum.

Bedankt voor Marrum (Fr), A. van Andel, te Hijlaard. Kamperland (L'erri. M v <\ \T..iaf

te Kdam.

Woerden, G. do Braai, te Kralingen. Linschoten, M. J Bouman, te Amersfoort B Nijkerk (Geld.), R. J. W. Rudolph, te Leiden C. Oosterbeek (gem. Ronkum), G. de Braai, te Kralingen c. a.

Oude Pelcela, F. G. Potersen, te Mildam.

*** Hijum. Zonda? jl. nam Ds. ï. Rispens afscheid van do Geref. kerk alhier, bij zijn vertrek naar Oenkerk, m'.:t eene fede naar aanleiding van 2 Oor. 6: 1.

VOOB- KXNDESEN.

naar het graf gedragen, en door eene groote lijkstaatsie van Groenlanders en andere lieden begeleid. Maar reeds was hij zelf daar waar geen dood en rouw meer zijn. Want Angusina was een kind Gods, en daarom ook een erfgenaam der heerlijkheid, welke God bereid heeft dengenen die Hem liefhebben.

Angusina had zijn leven doorgebracht in een land, dal geen onzer zou begeeren, al had hij liet als zijn vaderland lief. Doch in die koude Noorderstreken, vol ijs en sneeuw, was toch zijn hart — en daar komt het maar op aan — warm en vurig geweest in des Ileeren dienst. En dan is 't hetzelfde waar wij wonen. „Velen", zegt de I-Ieere Jezus, „zullen komen van het Oosten en

l,nt W„,.l — — .„.li „ ■ , . ,r

i »roicu en zuiien aanzitten m nei Koninkrijk j der Hemelen". Zoo ook zineen wii in den nsalm •

w «/ X ' * •

Do bekeerde Groenlaiuler.

VI.

(Slot).

De zendelingen verlieten hem daarop, doch waren nauwelijks te huis, toen zij de tijding kregen, dat Daniël op sterven lag. Zij keerden ijlings terug; dan, het was eenig en alleen om den ingang van dezen door velen geliefden getuige van Jezus in de vreugde zijns Heeren te aanschouwen. Allen die op het oogenblik van zijn sterven rondom hem stonden, waren, zoover wij weten, zulken, die eene levende hope hebben; intusschen betreurden de zendelingen, zoowel als zijne betrekkingen, Daniels gemis met vele tranen. Zijne overblijfselen werden, volgens Groenlandsch gebruik, in eene huid genaaid, op eene doodbaar gelegd, en met een wit laken overdekt, waar het volgende vers, in de Groenlandsche taal, met roode, zeer leesbare letters op was uitgedrukt:

Laat vrij mijn stof ter rustplaats af;

Zoo droeg men ook den Heer!

Maar zoo als Hij rees uit het graf,

Rijs ik ten leven weêr!

Op den dag voor de begrafenis bepaald, werd het lijk door zes Groenlandsche hulppredikers

„De Philistiin. de Tvriër. de Mnnron

Zijn binnen U, o Godsstad, voortgebracht;

Van Sion zal het blijde nageslacht

Haast zeggen: deez' en die is daar geboren."

En wij lezen in de Openbaring van Johannes, hoe zij die in den hemel zijn, verlost door het bloed des Lams, gekocht zijn uit alle volken en geslachten en daarvoor Hem die hen verlost heeft dank zeggen.

Doch we lezen ook, dat de Heere Jezus spreekt van kinderen des Koninkrijks die buiten zullen geworpen worden. Dat is ontzettend. Daarom, vrienden, laat ons toezien, want het zou ook ons kunnen gebeuren, die Gods Woord van jongs af gehoord hebben en het Licht zien schijnen, dat nog de heidenen, die tot den Heere bekeerd zijn,

ui» vuurgingen, namelijk inaien wij op zoo groote zaligheid geen acht geven.

„Zie ik sta aan de deur en Ik klop", zegt de Heere Jezus. Hij klopt ook bij u aan, vrienden en vriendinnen, allereerst door Zijn Woord zelf en door zooveel dat daarop wijst, misschien zelfs wel door deze geschiedenis.

Lees nu eens wat er verder staat in Openb. 4: 20 en dan ziet gij aan wat ik u verteld heb, dat wie naar de stem des Heeren hoort daarvan nooit berouw heeft, maar een blijdschap en een vrede ontvangt die niets kan rooven, een troost heeft n leven en sterven.

Correspondentie.

Niet opgenomen ingezonden stukken worden niet teruggezonden.

Red.

Advertentiën,

De Advertentiën maken geen deel uit vau het officieel orgaan.

Ondertrouwd:

CASPER ANDRIES

IIOWELER Hz.

en

CATHARINA JOIIANNA AVORMSER.

Amst., 5 Juli 1894. (1894)

Getrouwd:

HENDRIK HOOGKAMER en

IIILLEGONDA FINKEN. Amst. 5 Juli 1894. (1927)

Door s Heoren 2-oedhnïd wovdpn

kjj heden verblijd door de geboorte [van een welgeschapen DOCHTER.

.1. u. li ui u jn ijn u",

a. a leuning-

rode.

IAmsterdam, 2 Juli '94. (1900) | Door 's Heeren goedheid voor¬

spoedig bevallen van een welgeschapen ZOON,

AL1DA TIMMERMAN, geliefde Eehtgen ote van

W. MEES. I Amsterdam, 1 Juli 1894. (1913)

; Voorspoedig bevallen van een

} welgeschapen DOCHTER,

G. FELDERHOF, ! geliefde Echtgenoote van

; U«l3) 11. 11 FELDERHOF. !

! De Heere verblijdde ons heden ;

met de

ZOON.

boorte van een flinkon !

B. A. BURGER Jr.

C. BURGER—

Langendijk.

Am/vrdrt)n 1 .In li 1 RO/l

Psalm 103 vs. 3 (berijmd).

Zoo do Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, MARCUS BOUWMEESTER en

JANSJE VOORHAM, den 18den Juli a s., hunne

1272-jarige Echtvereniging

te gedenken.

Hunne liefhebbende Kinderen, MARCUS EDÜARD, MARINUS EDUARD. Amsterdam, 5 Juli 1894. (1897)

Hartelijk dank aan allen, die hunne belangstelling' hebben betoond bij ons 25-Jarjg Huwelijksfeest.

W. J. CAMPER. J. W. CAMPER— (1920) Bulderbeek.

Ps. 134 : 3, berijmd.

Zoo de Heere wil en zij levon, hopen mijne geliefde Ouders DIRK LODEWIJK REDEKEIi

en

GEERTRUIDA BAKKER den 21 Juli as. hunne

25 JARIGE ECHTVEREENI(iING

te herdenken.

Ilun dankbare Zoon, DIRK LODEWIJK REDEKER. Atjeh, 7 Juni 1894. (1891)

Amsterdam, 7 Juli 1894. 1ste Oostenburgerdwarsstraat 3.

Heden behaagde het den Heere onze eenigste Lieveling

IJDA SIJERDINA, van ons weg te nomen in don leeftijd van bijna 1 jaar.

J. G. HAUST, S. HAUST-

Ferniiout. Amsterdam, 2 Juli 1894. (1895)

Job 1 : 21è Werden wij door Gods goedheid den 28 Juni jl. vorblijd door da geboorte van een Hinken Zoon, hoden trof ons een gevoelige slag door het overlijden van onzen lieveling

NICOLAAS,

in don nog jeugdigen leeftijd van slechts 17 maanden. P. WAALEWIJN, J H. WAALEWIJN— van de Riet. Amsterd., 3 Juli 1894. (1911)

Heden overleed, na oene kortstondige ongesteldheid, onze geliefde Echtgenoot. Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer

DANIËL ZEI1,

in den ouderd. van ruim 66 jaron.

Uit aller naam, Wed. D. ZEH- Hofstede.

Amst., 30 Juni 1894. (1893) Eenige kennisgeving.

ï

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het overlijden mijner geliefde Echtgenoote EMMA CORNELIA VAN DER

LICHTE,

betuig ik ook namens mijne kinderon en familie, mijnen hartelijken dank.

(1898) G. MEESCHOW.