is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 392, 05-08-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging voor Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs on Gereformeerden grondslag, te Amsterdam,

School Prinsengracht 39, later Keizersgracht 41.

.)i Tnli tot 11 Augustus; aanvang van den nieuwen

».cuU., M M.»S> iw»*. ».. 611

Zaterdag 11 A"S»Mtus ü^ w^ egeventot Inschrijving

üï !SeUiVe^.ïS •» ~ Hoofdonderwijzer, de„

Heer H J. VANWIJLEiS', Soh ooibehoeften hieronder

Schoolgeld f 30;-] tf° .d/ onderwL, schoolgeld enz., wordt verwezen naai'6 het Pro'X, opaUvrago bi/den Secretaris der Yereemgxng verkrijgbaar. namens het Bestuur der Vereeniging voornoemd,

II W VAN LOON, Voorzitter.

jÓh, 'l). W. TELLIER, Secretaris.

van Oldenbarneveldtstraat 10.

(1993)

CHRISTELIJKE BURGERSCHOOL,

i 91 A

iierKSiraai brotd'ïmr 0°udeïwU8

4—16 jaar. , .

Inschriiving van Leerlingen voor den nieuwen oSr&ae de Zomervaoantie (va» 20 JuU-S» Auirustus) eiken Woensdag van 9-4 uui.

Voor meer kinderen uit één gezin 10 pU kortinD.

TZ^hoeften ziin onder het Schoolgeld begrepen.

?rrs,\roS"M"Si»srr,d.«d», d,«

onderwijzer S_ GONGGRIJP-

(1992) __ —

' burgerschool met de* bijbel

KEIZERStt&ACHT 345.

Zoa.ervacantie tot

Onlfiidine tot examens en voor den Handel. boiuuv» - ,

Teekenen, Zang, Boekhouden fraaie ÏSen, door

derlijke klassen voor =e . Conve. satieLesse^ ^

wfifimt e inrai. o^wl6vlu r

rentiën bij don Hoofdonderwijzer p j KLOPPEBS (2001) —

■■■iiiri/fnilAftl !/LRi/QTR & fliT

le Klasse 40 _

2e » " 50.-

te verkrijgen is. De z)irecteur,

W J. MENNES. (2089)

- Bö H> J. winter; Boekhandelaar, Goudsbloemstraat 41, verscheen:

r>e war© Natuur vai.

KI N DERDOOP

VERKLAARD DOOR

J. C. t l'l'KI-H S.

(» leven Predikant le Zuidhoek en Munlenetam

Aan alle Beminnaars der Waarheid aanbevolen door W. I»E JOSfc.

Oefenaar in de Gereformeerde Kerken.

px>ijs go Cent. t20j4)

««Tr^iTo tcqta^fWTFM en PSALMEN.

DIJDLLO, I UW l I Fabriek en Magazijn var

TlSm«S Sf egrnïïntraat *$£>

NB. Oude Boeken worden ing'bonden 01 m 8

J1| „, ,Tr t

ÜH^ChristBlijkLager Onderwijs.

Aan alle jonge Gemeenteleden!

Sr iTrÏÏe" waaronder zich eenige maanden geleden een Vereeniging vormde van jongelingen en jongedochters, iono-ere leden der Gemeente, die zich ten doel stellen

in den financieelen nood van Ons Christelijk Lager

Onderwijs te voorzien en verSchillende

de iieia© vuur kxo,\j —

middelen op te wekken en te bevorderen.

Die Vereeniging vraagt daartoe thans uw a er s eun c

mtWw£ stand of atttk ge ook .»» mM, »»» J»»»". ging roept AILB jonge leden der gemeente. Op aller toe

trEÏ contributie ^van. ff'of '5 cents per week ta geen I beletsel zijn. «„„ïeente zich daartoe bij de

Ve,rSDrXU«?k^ Onderwas" aan, dan zal onzen scholen een goede steun kunnen worden geboden.

i - ... „4- In irovrfDOT4ir.il.

Zij onze roepstem daarom met ™ «■'ö'-----

3 xs ö s? «s r kd="k:s

Christelijk Onderwas ten goede'.

Uod de tieere neigu ua«^ ~

.... «- /"v._ 1 .»ï4r." Imnnpil 7.1111 alle

Leden van Ons Christelijk Lager uuuui np —~ jongelingen en

die zien toi een uuumiuuui^

binden. r»n*^arsfa.anfl inteeken-

Beleefd verzoeken ondergeieeiieuucu, —

biljet, ingevuld, aan een hunner te willen toezenden.

H B. WEIJLAND Jr.

le Van Swindenstraat 39. J. G. KIRCHNER,

Van Oldenbarneveldtstraat 5J.

J.N.BOSCH,

Plantage-Muidergracht lé. > r i PCOHlJl' n

J. JjAIVliltt 1

Zeeburgerstraat 11. JOH. N. REIJSE,

Prinsengracht 116• G. WEINSSEN,

Spuistraat 131. C. ï. PIETERS.

Sinciel 6',

Bovenstaan^oproeping van «» ^

Kerden

Y,an,^!^™eT^° »n« dUter«,%nd0rjïiezoovelen fUn dw aiu

™ JU "5." dank verschuldigd znn, zien «P«

Vu^L^Li:':':..;:r ;r(l,vorderen. Zegene de Heere minne P«s>"6—

in»ianuneu«.aB SCHELVEN.

(1938)

' De' ondergeteekende wenscht zich als lid der Yereemgin,

Ons Christelijk Lager Onderwijs te verbinden tot eene contr,

butie van -§v cents l) per week.

Te voldoen per week, per 4, per 13, per 52 weken ). . i -, „rni «ïAt. TAi-lanird wordt-

i) gt v. p- door te n.ueu

Naam: ^'co-

Daticm: