is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 402, 14-10-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biaiz. 8 Anis terdam^e

Wie er prijs op stelt de vruchten te plukken van het dagelijksch gebruik j van HAVERMOUT, die bepale zich bij het

merk H .-(X. 1

het eenige merk, dat geheel door stooiu wordt gekookt en dientengevolge | (len llOOffsten graad van bereiding heelt bereikt, doch ook het EEMGE > mérk dat niet LOS wordt verkocht, maar uitsluitend verpakt.

»k«~ Die onze H. 0. verlangt, lette dus op de verpakking. !

Wat men ook in grootsprakige annonces of op andere charlatanachtige » wiize voor Havermout aankondige, !

H.-Ö. is eenig en alleen HAVERMOUT!

Koont, kookt en proeft de H.-O. en vergelijkt ze met de zoogenaamde i andere soorten, eerst dan zal men tot oordeelen in staat zijn. :

li H -0. voor groote gezinnen te kostbaar, dan viage men OAAr, DUNDEE (ook verpakking van de H.-O fabriek) als de goedkoopste ^ onder alle Haversoorten. Ieder verbruiker kan reeds bevestigen dat j nlJNDEE oneindig veel beter is dan welk ander merk ook, dat werd m- ^ gevoerd na H. 0. . (,i4d5j ^

Aanbevolen door de grootste autoriteiten op geneeskundig gebied. I

ORGEL- EN PIANO-ONDERWIJS. I

Voor t 10 leert men op eiken leeftijd do Psalmen binnen een maandi in J accoorden spelen (het boek gratis), de overige vakken z?er voordeel.ge v conditiën. Fr. Br. motto „Nieuwste methode" Bureau van dit Blad. (ttóJ) ^

GROOTSTE SORTEERING

in ruim 200

KACHELS en

HAARDEN,

waaronder de grootste en sierlijkste sorteering VULKACHELS, welke éénmaal per winter behoeven te worden aangemaakt. Fijne collectie PETROLEUM-KACHELS zonder reuk

MEIJJES & HÖWELER,

Damrak 19. (2440>

Op liet nummer letten s. t. p,

Prijscouranten op Iranco aanvrage gratis verkrijpbaar

Denk er nu aan

De St. Nicolaas van BAKKER

TE JPJROJBEEFtEN en

^ X* XX i 1XX XX X O "t

HEI GEURIGE BOTEBGMIKET,

dagelijksch V E R S C H voorradig, te halen

(2569) DQyj Olaenbarneveldtstraai 79.

J. W. LOGTENBERG J.Wzn.,

BOEKHANDELAAR,

96. "Van Oldenbarneveldtstraat 96.

Prachtige Collectie FELICITAÏIEKAART.TES c WENSCllJES Tan de eenvoudigste tot de lijnste soo ten. PRENTENBOEKEN In den nieuwsten druk. Men Trage Prijscourant en zielitzending. (254

Hen zie de Etalage.

Van 6lden6arneveidtstraat 9(

tie Ker

kbode. ^

W. VAN JAARSVELD,

88. Zwanenburgwal 88. FABBIKANT V A. KT

Binnen- sn Buiten-3alousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren,, Schilderen en wederom ophangen derzelven,, tegen concurreerende prijzen.

EISEN RrMAAKT JAIOUSIEBAND, beste kwaliteit en prima qualiteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (728)

BIJBELS, TESTAWENÏEN en PSALMEN.

Grootste en goedkoopste voorraad aan de Fabriek en Mngazijn vat A. VAN KOSSUM Jr., 30 jaar gevestigd : Singel hij de Paleisstraat 221/23. Hli. Oude Boeken worden ing bonden of in ruil genomen. *9829)

fïeeschhouwerij, larnixstraat 77.

0 TAN 't RIET, beveelt zich aan tot het loveren van OSSEN- en KALFSYLEESC1I Goede kwaliteit, billijke Prijzen. Zondags gesloten.(2452)

P. VAN EIJ K

FIRMA JOHANNES KRAMER & Co.

Dam 15-11?, Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. "Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

Nemou gelit©" & DEPOSI1 O met 1 ^8-? oj>ïCKgiiigj : tegen eene renteTergoeding Tan % pCt. onder de pro» j iongatiekoera. Bedragen tot en niet Duizend Gulden • worden op Tertoon terugbetaald. (o.i.i.'j

i VAN ÏOLLENHOÏEH'S EXTRA STOUT,

i wereld beroemd wegens zijne voortreffelijke eigenschappen, zijn< $ heilzame en versterkende werking bij lijders aan bloedarmoede, ge 5 brekkige spijsverteering enz., wordt franco thuis geleverd 3 l-% een 5 per >£ flesch, door '

l W. C. BUOOINGH,

| fêierkoot»er, OFD® SCHAWS dtl.

$ (Woonplaats: MIDDENWEG 20.)

$ vileec voor het door hem afgeleverde kw «staan, oat h"t

1 Broodfabriek Wel J. DE JONGE

Onze EIGEN WINKELS zijn geTestigd

in de Tolgende OingeTingen. , Hemonystraat 235. 2e Aiyeliersdwarsstr 7

Hoedemakerstraat 68. I le Egelantiersc.warsstr

5 Amsteldijk. ] 140. Noorder- 1 le Lindendwarsstraat 2

I RuBtenburgewtraat «4 f KSS'eV | HaaHem- | "»•

5 merplein. | l0 spaarndammerstr. 49. Overtoom Overtoom, N.-Amstel 3.

\ Heeren- t Korsjespoortsteeg 11. Oudekerkspl. O. Z Voorburgwal 2!

$ markt. I Buiten Brouwerstraat 16. Prinsen-Eiland. Groote Bickerstr. bi,

5 I Foeliestraat 15. Raampoort Lijnbaansgracht 79.

5 l Hoogte Kadijk 50. Albert Cuypstraat 242

5 Kadijks- 1 Kattenburgerstr. 2. ( Daniël Stalpertstraat 1

$ Plein „ „ 162. Sarphati- ) Govert Flinekstraat 2

\ Gr. Wittenburgerstr. 43. park. \ prang Halsstraat 46.

$ Leidsche- | Korte Leidscliedw.str. 68. ( Ferdinand Bolplein 72

$ plein. | Lange „ 80. ^eesperzijde Blasiusstraat 26.

$ V. Lennep < Yerl.Jac.v. Lennepstr.18 / Bioernstraat 37.

$ buurt. { Bilderdijkstraat 106. i Laurierstraat 71.

Czaar Peterstraat 3. Wester- Hazenstraat 27.

;1l J l » » S-2. markt, i Oude Loojjerstraat 54

r- $ Muider- \ » » 15°- ^ le Leliedwarsstraat 1

s noort. ) Pieter Vlamingstraat 60. ( 3e Weteringdw.straat .. 5 f ie van Swindenstraat 66. Wetering- ) Noorderstraat 49.

^ 5 3e Parkstraat 155. schans. | Spiegelstraat 43.

1 Nieuwmarkt. Lange Koningstraat 7. Zaagpoort. Marnixstraat 165. (lf

». I Prima Melkkood met een Kaartje 8 (

"ïyp^ DE BRAKKE «BONI