is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 418, 03-02-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbode.

Aan den Heer TER LINDEN te Elburg.

Mij ia gebleken, dat „de Psalmspeler," voor leerlingen gemakkelijk is, en aan het dool, om de Psalmen in korten tijd uit het kerkboek te leuren spelen, volkomen beantwoordt,

Werkendam. G- J- VAN DER POL, Predikant.

Franco toezending van bovengenoemde „Psalmspeler" geschiedt, naontvancst van postwissel a f 1-75, door

b 1 TER LINDEN, te Elburg.

Toezending per rembours, met 20 ct. verhooging i. (3331)

Uooiilomcrha Rnanriüen7oifBPinn Aatsnhannii

W. VAN JAARSVELD,

94. Kwnneiibnrgwal 94. 1T -A. BBI TX. A. KT 'E V-A. 3ST

Binnen- en Buiten~3alousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tearen concurreerende prijzen.

EI8ENSfl«t»KT lilOUSIEBANO, hotte kwaliteit en prima qualiteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (728)

iiuui lUH.uwtiu 3 —rrj ; n , ,,, . i nr munr

/8oo,ooo. i Broodfabriek Wed. J. DE JONGE.

Afdeeling: Jaar-, Slaand- en Weekpremie. $

Directie: HEEfiER & Co., Westermarkt 9, Amsterdam, j 0"z« ,ÏKS!ï!£jS"'l,i

BOYengeuoemde Afdeel!..* sluit versekerl.,se„ j 1 68 5eXS".™"

KERKGEBOUWEN, WOONHUIZEN, ISBOEDELS, enz. i ■ / Eultenb.urg„,ltJf- «-»■ kÏÏSSïïfïï*2t'

Premie f O SO fc /" 1 per mille. | ZSSSS&S.*.

Verzekeringen, welke voor 6 jaar gesloten worden, betalen vyf jaar , merplem. f le Spaarnda6mmergtr 49 Overtoom Overtoom,N.-Amstel 359.

en \ooi S/2 jaar, < >'« jaai pieune. ) k Heeren- ( Korsjespoortsteeg 11. Oudekerkspl. O. Z Voorburgwal 22.

NB. Inleggelden en administratiekosten worden met berekend. ^ markt | Buiten Brouwerstraat 16. pHnsen-Ei|an({. Groote BicWr. 6!.

BIJBELS, TESTAMEN TEN en PSALMEN. \ (LJ£TZZ™t\ts

Grootste en goedkoopste voorraad aan de Fabriek en Magazijn vat j p|ein KI. Kattenburgerstr 2. ( Daniël Stalpertstraat 107

A. VAN ROSSUM Jr., 30 jaar gevestigd: Singel bij de Paleisstraat 221/23. 5 f » , 16f' SarPh®1'" ) Govert Flinckstraat 29.

NB. Oude Boeken worden ing bonden of in ruil genomen. (9829) ^ \ Ut. Wittenburgerstr. 4d. park. \ pran8 Halsstraat 46.

— ^ eldsche- ( Korte Leidschedw.str. 68. ( Ferdinand Bolplein 72.

$ ° < Oegarandeerd.

j plein. } L.m e „ 80. ^eesperzij(je Blasiusstraat 26.

WÖM«itBMË81aSi | JJzojyere, krachtige en | ' „JJJ1" BUd«dsi»t°"Se'''; Bloem.t™»t 37

GOLÖSCHMEDING'S \ %*t be"ide"f1™**" \ f— SssSjy.'

PIANO's | JIJ Cacao-Poeder, 1 «u.d„-L : ; ,S m" (SmïïÏS5ÏÏ.V

en § |li Tan f 1 - lier % Ko 5 poorl' ) ?leter Vlamingstraat 60 , 3e Woteringdw. straat 17.

a ■ i r\r\r\r~i f\ \ ® ~ ' * * le van Swindenstraat 66. Wetering- S Noorderstraat 49

Amerik. ORGELS - Na gebruik zal men vol- ^ 3e Parkstraat 155. schans. , Spiegel8traat 43/

worden bij toeneming gevraagd. I | < S ^g^nToog^rls behoeft \ Lange Koningstraat 7. Zaagpoort. Marnixstraat 165. (1870)

groote magazijnen ! |51 'Cg"- n""<&» jPrima MelM>rood met een Kaartje 8 ct.

Warmoesstraat 141 |'ft v.d.TAS, | i \a/ \ / a i 1/ 0 r^o AMSTERDAM. j Leidschestraat 105, Amsterdim. j J. VV. V A L l\ & O

ditiën voor Huren, Ruil en Termijn | Ypen, Beuken, Eiken, Es- | Sigaren-!#aUriüanten,

betah°g- (13<,i) | schen, Esdoorn, enz., | SCHOONHOVEN

GEZAAGD en ROND, $ . , ' , ,

5 ROOD- e GRIJS RIJSTHOUT. 5 vragen m Amisterdaiii solide Sigarenhandelaars tot J A. p, VAX DALEN, $ afnemer», en een solied Persoon, die genegen is als •m i Tm «S — —« $ Oude Schans 43, over de 5 AC»» >T op te treden. (3344)

£jei emen CiStg ^ Koningsbrug. (11 is) ^ Monsters en conditiën op aanvrage gratis en franco.

H f) (Hornby's Oatmeal, ook J

■ HEerculO genoemd.) (

HO wordt door geen ander merk ^ DE BRAKKE GROND. DE BRAKKE GROND.

■ geëvenaard in fijnheid van !

smaak, lichtverteerbaar- $ ELECTBOLYTIBC ü IE3

heid en hooge voedings- $ 'VVV A ■ ■

JïlelaalvBrsiBnng.

Hn is een redmiddel voor zwak- ! « . , . . . , „. . , , . ...

-.U. ken, maag- en ingewand- 5 mt-tale^ voorwerpen voor huishoudelijk gebruik, Winkelgoederen in onoogelg-

lijders. (3360) 5 kf B^aa verkeerende of Fabrieksproducten, afgewerkt of niet, worden langs

WAARSCHUWING. Vooral niet 5 elootrolvtiechen weg door een Dekmetaal, hetzij Goud, Zilver, Nikkel, Koper, Cuiyre

gUr^r^t^rdtat- | P Brons in alle in «euwen staat herschapen.

ac!S/l^nrb"vatten°enVdeaLd^ | fir«>te verscheidenheid van bewerkte voorwerpen steeds ter bezichtiging.

onaangenaam smaken en moeielijk 5 Cf-- A Y>. < C < < •€> <...

ïï£r«;'.Yrh3.l'X'-::^ Slijpen, Tolijsten, Schoonmaken en Keparatien.

H.-Ó. Wordt nooit los verkocht!; Maatschappij „DE BRAKKE GROND, Nes 53,

l AMST0RDA M.

Typ. DE BRAKKE GROM»