is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 446, 18-08-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * * Opgave van de verdeeiing der kerk tusschen de broeders ouderlingen, opdat de leden weten tot wien zij zich voor hun geestelijke behoeften hebben te wenden:

Wijk V.

Buurten Z en AA: H. L. Bekking, Noorderstraat 72. Buurt BB: A. F. Weiman, 2de Wetering-dwarsstraat 51.

Oostelijk deel van YY: A. G. D. Gerritsen, Govert

Flinckstraat 242.

Middengedeelte van YY: H. la Bree, Ceintuurbaan 151.

Westelijk deel van YY: F. J. D. Barends, Bozengracht 67.

De Amsteldijk en omgeving, van de Ceintuurbaan

tot het Kalfje

Wijk YI.

Buurten DD en EE j(gedeeltelijk): H. Völlink

Heerengracht 302.

Buurten EE (gedeeltelijk) en FF: J. M. Schaink,

lste Helmersstraat 143.

Buurten GG en HH: H. W. Felderhöf, 2de Helmersstraat 113.

Deel van XX: W. Meijer, Frans Halsstraat 30. Deel van XX: T. van Kamp veld, Leidschegracht 08. Buurt XX (de paden): H. A. Munnik, van Oldenbarneveldtstraat 97.

wyk VII.

Bnurt MM : J. H. Beijer, Prinsengracht 200.

Buurt NN: W. C. Breen, Haarlemmerplein 17. Buurt 00: W. F. Göbel, van Oldenbarneveldtstraat 75.

Deel van PP: H. Pouwels, Middenweg 14.

Deel van PP: B. J. van Maare, Heerengracht 293 Buurt WW: J. Z. Bohlander, Korte Prinsengracht 36'

Wijk vin.

Deel van QQ: P. Moen, Lange Niezel 17.

Deel van QQ: J. H. Mollee, da Costastraat 87. Buurt TT: J. W. Michel, Palmgracht 33.

Buurt UU : P. J. Bullmann, N.-Zijds Voorburgwal 53.

Buurt W: J. Prinsen, Haarlemmerstraat 7.

A. Hein, Voetboogstraat 18.

W. Kühler Wz., Haarlemmer Houttuinen 39.

* * * In de maand Juli 1895 zijn uit deze Gemeente met Kerkelijke attestaties naar elders vertrokken:

naar: van:

Manna M. Lion Cachet . . . Z.-Afrika. . . . Willemstraat 186. Clasina Johanna Broeklioïeu. . Ilihersum . . . Bloemgracht 85.

Johanna Cornelia Hageman . . Idem Brouwersgracht 121.

Hendrika Mol Idem .....?

Eeinder Boomgaarden Kampen .... Oranje Nassau.

Johannes Floor N. Loosdrecht. . KI. Bleekerpad.

Catharina de Graaf. Idem Idem.

Hendrik Thomas Monster .... Pr. Hendrikk. 148.

Rinse Zijlstra Sneek Oldenbarn.v.str. 72.

Antonie Coenr. van der Velden. Watergraafsmeer. 3de Parkstr. 161.

Alberdina Gepken Idem Idem.

Dermina Troost Loclicm . . . . ?

Aaltje Iloltman Apeldoorn . . . Westermarkt 16.

En in deze Gemeente van elders komen wonen (in volgorde naar de VIII Kerkwijken):

naar: van:

Cornelia de Leeuw van Weenen. Heerengracht 70 . . . 's flravenhage. Ggsbert de Bree Keizersgracht 162. . . N. Loosdrecht.

Sibbele Jans de Boer .... Reinwardtstraat \f. . Overtoom

Christiaan Jans de Boer. . . Idem Idem.

Geertje Lippes van der Veen. . Idem Idem.

Jolte Jans de Boer Idem Idem.

Ilendrikje Land N. Heerengracht 143 . Enkhnizen.

Wilhelmina Bouer...... Oostenb. Midd.str. 16. Overtoom.

Anthonie Schieveen Czaar Pcterstr. 122. . Weesp.

llendrika Kors Idem Idem.

Anna Bremer P. C. Hooftstr. 28. . Overtoom.

llendrika Mokken Saenredamstraat 4 . . Kampen.

Roeland Koning Rustenburger. 1* 3 h. Leiderdorp.

Cornelia de Looper Idem Idem.

drietje de Looper Idem Idem.

ü Cornelia Laurens van Toor. . Bilderdijkkade 79 3 li. Overtoom.

| Wilhelmina Groeneveld .... Idem Idem.

| Abraham Vermeulen Kinkerstraat ? . . . Kralingen.

j Johanna van der Meulen. . . Lindenstraat 36 2 h. . Zwartsluis.

J Hendrik Jan van Straten. . . flr. Bickerstraat 86 . Kaarden. | Jansje Roost Westerdoksdijk 25 . . H. Vennip.

BIJBELLEZINGEN.

J Woensdagavond, 8 uur, in het lokaal Oostenburger-Middenstraat 60.

Spreker: de Heer H. A. de Buijter.

! * * * Ds. van Schelven kan geen Spreekuur houden 5 deze week.

Catechetisch Onderwys.

J * * * Ds. de Gaay Fortman is zijne Catechisatiën

5 op de gewone uren weder begonnen. Deze week

j zal echter Maandagavond geene Catechisatie zijn, J wegens den bidstond voor de Unie.

| * * * Voorbereidend Catechetisch Onderwijs voor ï Kinderen in Wijk VI, wordt gegeven des Zondags ! van i M tot 3 uur, Jacob van Lennepstraat 123. s

$ * * * Het catechetisch onderwijs in de verschil| lende wijken is geregeld als volgt:

Wyk III en IV.

Oostenburger Middenstraat 60. | (Onderwijzer: Pli. 'Jeys, Oommelinstraat 42.)

Maandagavond, : 5 8 uur, meisjes van 16 jaar en daarboven. ; 9 n jongelingen van 16j.en :\arboven.

Dinsdagavond: \ 6 uur, jongens en meisje tot 12 jaar. j 7 // jongens en meisjes tot 16 jaar 5 8% " gehuwde mannen en vrouwen.

Wyk V.

| In het Wijklokaal Govert Flinckstraat 191. J (Onderwijzer: J. C. Levendig, Jac. van Len-

nepkade 24).

S IVoensdagav. • 5 uur, kinderen beneden 13 jaar n 6 h n boven 13 jaar.

// 7 » meisjes boven 16 jaar. v 8>£ n jongelingen en manuen.

Wyk VI.

In het Schoolgebouw Bloemstraat 148. | (Onderwij ,er: P. Josso, Lauriergracht 27). ( Frijd.av: % uur voor kinderen beneden 15 jaar. ii 7 " " meisjes boven 16 jaar. h 9 " » jonabelintr. «n gehuwden

Christelijk Onderwijs. | Met hartelijken dank ontvangen:

| Voor de Scholen: door Diaken W. Kuyper: 5 van Mej. W. 25 c.; door brs Diakenen gecollec! teerd Funenkerk 50 c.; door den Hoofdonder; wijzer A. Sweers: van de Kindervereeniging ter J ondersteuning der Scholen, 3-maandelijksche inza| meling ƒ 27.99; van Matthijs V. 25 c.; door den ! Hoofdonderwijzer H. Lankamp: van Hendrik Z. 5 bij zijn herstel ƒ 1.— ; door den Hoofdonderwijzer | H. A. Scholtz: van N. N. „voor het laten lezen 5 van boeken" ƒ 1.—, V. G. 25 c.; van eene over( ledene 22-jarige Zuster der gemeente f 25. . J De Heere zegene deze gaven der liefde! 5 Het bestuur der „Kindervereeniging", welke ï weêr de vrucht zond van den driemaandelijk; schen arbeid dier Vereeniging, gaf mij tevens ; bericht, dat de naam thans veranderd is in dien ; van „Christelijke Jongelings-Vereeniging Adeodaat i (Gods gave), in hoofdzaak werkende tot onder; steuning der scholen". Ik hoop, dat dit „inhoofd; zaak" in „uitsluitend" moge veranderd worden, ; zooals aanvankelijk de bedoeling was. Men moet > zijn krachten zoo niet versnipperen, en het doel j „bevordering van het Christelijk onderwijs onder ; de kinderen der gemeente" is waarlijk belangrijk

genoeg, dat er niets anders behoeft bijgezocht te worden.

Zoo de Heere wil zal den 26en Augustus onze nieuw benoemde Hoofdonderwijzer, de heer Oranje, zijn functie als Hoofd der school aan de Zeeburgerstraat aanvaarden.

Aan den morgen van dien dag (10 uur) zullen al de leerlingen dier zeer bevolkte school in de Funenkerk vergaderd worden, terwijl voor de ouders gelegenheid zal zijn desverkiezende deze plechtigheid bij te wonen, door op de galerijen plaats te nemen.

De Unie Collecte zal D.V. gehouden worden Woensdag 21 en Vrijdag 23 dezer. Een ure des gebeds, ter voorbereiding van dit werk, op a.s. Maandag 19 dezer, 's avonds 8 uur in de Schotsche kerk, onder leiding van ds De Gaay Fortman.

Zij er gebeds-werkzaamheid en milde offervaardigheid.

W. HOVY.

Diaconale Kleeding-Commissie. | Tengevolge van het voortdurende natte weder ! vermenigvuldigen zich de aanvragen om schoeisel, ! waaraan wij zonder uwen steun niet voldoen 5 kunnen.

^ Wij bevelen daarom hel Schoenenfonds ; dringend aan en zullen dankbaar gebruik maken 5 van wat gedragen, doch nog bruikbaar is. 5 Tot de ontvangst blijft zich minzaam aanbevelen,

De Commissie voornoemd, \ D. GOLDSCHMEDING, Keizersgracht 305. 5 P. VAN LOON. Nassau kade 372. $ J. H. NEUMANN, Marnixstraat 218. ^ F. W. v. D. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. 5 A. P. KNAPP, Oude Hoogstraat 6. 5 J. ROOS, Wagenaarstraat 49. 5 J. FELLINGA Jr , Govert Flinckstraat 308. 5 G. H. GERRITSEN, Kinkerstraat 19. 5 A. DOOYEWAARD, Marnixstraat 301. ? .1 H. WELZENBAGH, Bloemgracht 158. ! alsmede op den dag der uitgifte (Woensdag) $ Kerkstraat 109.

5 * , * Met dankzegging is door mij ontvangen | voor de Kerkelijke Kas van Mej. C. L. te 's Gra! venhage f 6.—; voor de Scholen van Mej. C. L. $ te 's Gravenhage f 3.— en van S. ƒ 1.—. | B. VAN SCHELVEN.

y * * * In dank ontvangen door br. Bohlander, van | J. D. f 2.50 voor onze Scholen en f 2.50 voor J onze Kerkelijke Kas; door br. F. Kroese, van G. i voor de Scholen te Kootwijk ƒ5.-, voor de ver5 pleging te Veldwijk f 5.— en voor 's Heeren Loo | f 2.50; door br. J. C. Levendig, voor de Kerke! lijke Kas f 3.75, opgespaard door eene oud! leerlinge.

i H. W. VAN LOON.

j * * * In dank ontvangen voor de „Kerkelijke

! Kas" : aan collecten f 336.7634, aan extra col-

! lecten ƒ 473.35, extra gift M. G. D. dankoffer

; f 2.50, extra gift G. dankoffer f 2.50, extra gift

; L. G. en J. V. f 0.50, extra gift mej. C. f 0.50.

! Namens de Financieele Commissie,

; F. J. D. THEIJSE.

»

» * * * Ingekomen bij het college van collectanten : ! Gecollecteerd Keizersgrachtkerk van de Wed. ! K. C B. 1 coupon a f 4.— voor 's Heeren Loo, ! 1 coupon a ƒ 4.— voor het fonds van emeriti ! predikanten, van N. N. ƒ 0.25 voor de zending; ! Planciusschool van T. voor de scholen f 0.20; ! Baamkerk van A. E. voor de ziekenverpleging ! f 2.50, van M. G. D. voor de scholen f 2.50.

E. JANSEN, Penningmeester.

! * # * Ontvangen voor de Armen: van Mej. W. ! 25 cent; gecollecteerd in het Botspark te Val; kenburg /' 5.20; door br. J. A. van Waarden, van ! eene zuster der gemeente ƒ 20.—.

I Voor de Weezen: van Mej. B. f 1.—, A. K, ; f 2.50, J. K 25 cents, W. S. 25 cents; door

; br. P. N. de Vries, van de juffrouw t. B. te Scher! penzeel f 10.—.

i Van N. N., voor kapitein Idenburg, voor het ; „Tehuis voor Zeevarenden" met den wensch, dat