is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 447, 25-08-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. GERHOLT Jr.,

Aannemer van Begrafenissen,

VERHUISD:

van (4791)

Hugo de Grootkade 8a,

NA. AR

Van Oldenbarneveldtstr 88, (boven.)

Mej. J. H. VOET,

Verloskundige,

is gevestigd,

X*eidschegracht 29

bij de Keizersgracht (47821

5

|** No. 2 is ter verzending ge- 5 reed, men wordt beleefd verzocht s het getal der inteekenaren op te ^ geven.

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ 5 te Middelburg, is verzonden de ^ proefaflevering van 5

„Schriftverklaringen" j

DOOK

j. H. HOUTZAGERS,*

Geref. Predt. te Kootwijk. $ Deze zullen verschijnen om de J 14 dagen in 12° iorm afl 12 pag. 5 druk, prijs f 0.78, fr. p. post ƒ 1,04 $ per jaar. Proefnummer wordt op 5 aanvrage gaarne toegezonden (4661) 5

Amerik. Orgels!

Tegou lage prijzen i\ contant en op maandelijksche afbetaling bij

W. F. LETTERIE,

le Jan van der Heijdenstraat 76.

(4798)

| Handelsdrukkerij.

^Ondergeteekende beveelt zich be- J leefd aan tot het leveren van Net > Drukwerk. D. J. VAN TUIJL, ! 3de Hugo de Grootstr., 15,Amsterdam. \

KNIP-CURSUS. I

Middag- en Avond-Cursns in het knippen en maatnemen van DAMES en KINDER-COSTUUMS.

Conditiën billijk, 2 lessen per week. Mej. ELSHOYE, Spiegelgracht 9.

COSTUMES (4781}

voor Dames en Kinderen worden elegant en billijk gemaakt bij

Mej. E. GERRITSEN,

Leidschegracht 29.

Tevens gelegenheid tot plaatsing van een paar nette Leerlingen.

attentie dames.

Costumes worden vervaard'gd van af f 3_ Fransche of "Weener Coupe, naar keuze. Franco briev. No. 4804, Bureau van dit Blad.

P. VEENING.

Aanleg van

Klectrische Schellen, Spreekbuizen, Telephoons en Tableaus.

Vinkenstraat 161, huis, (4803

Christelijk Instituut.

Uitgebreid Lager Onderwijs voor Jongens en Meisjes. WESTEINDE 19, bij het FREDERIKSPLEIN.

Zomer-Vacantie van 20 Juli—27 Augustus 1895.

Het Onderwijs omvat alle vakken vnn GEWOON- en ÜI1 GEBREID LAGER ONDERWIJS. Leeftijd 5—16 jaar Schoolgeld van f 12 50 tot f 30 — per kwartaal, waaronder Schoolbehoeften begrepen zijn. Voor twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin 10 pCt. korting

op het geheele bedrag. . ,

Voorbereiding voor verschillende Examens ©11 <l©il Tl sin IC . Het aantal Leerlingen wordt beperkt gehouden.

Prospectussen en nadere inlichtingen bij den Huofdonderuyz r.

<«.»> G SCHUTTE

Zangkoor „HAIvIvKIvl ^JAH", I 5

Directeur de Heer W. J. MENNES.

Beschermheer en de WelEdel Geboren Heeren

W. HOVY en T. H. VAN EEGHEN.

Den leden wordt herinnerd, dat den Eersten Dinsdag in Sep ■ J

tember de Zanglessen weder zullen aanvangen Zij, die zich bg ■ ^

genoemd Koor wenschen aan te sluiten, worden verzocht zich te | 5

vervoegen in het gebouw „de Koornbeurs", Damrak bij don Dam, | $

Dinsdags-avonds ten Aoht ure. E !

6 Het Bestuur. | |

JOHANNES-STICHTING te Nieuwveen. j

ACHTSTE JAARFEEST \

op Woensdag 28 Augustus a.s., des morgeus 11 uur, ^

Ter gelegenheid van bovengenoemde feestviering zal D. V , eene EX1 RA J STOOMBOOT varen van Amsterdam naar Nieuwveen, vertrekkende van > Amsterdam 's morgens 7 uur. ligplaats Sarphatikade. 5

Kaarten voor heen en terug, met inbegrip van oonsumptie en mid- ^ dagmaal k f 1.70 zijn verkrijgbaar bij:

J. H. MOLLEE, Da Costastraat 87.

P. MOLLEE, N. Leliestraat 120.

C. L. FORTRIEDE, van Obienbarneveldtstraat 75. H. WOUTERS, Westerstraat 80.

J. NUNNIKHOVEN, Prinsengracht 82/55 i

A. J. W. BIESEMAN, Wagenaarstmat 53. (4694)

Binden Bijbel, Br. A. KUYPER,

Het buitengewoon groote getal BIJBELS ter binding ontvangen, stelt mij in staat den Bijbel te binden in geheel Jucht leder voor f 8,—; dito met 2 zware koperen bloten en 8 ken voor f 13,- , alles keurig, net, ouderwetsch, eeuwendurend.

Achtend TJEd. Dienaar,

A VAN ROSSUM Jr.

BIJBEL-BINDERIJ,

Singel 22l;23,

AMSTERDAM.

De Bijbel van Dr. A. KUIJrtn

I wordt door mij ingebonden voor onderstaande prijzen :

! A. in Echt juchtlederen band met 8 hoeken en 2 sloten, met

titel op den rug en geel op sneê t

dito, verguld op sneê • • ' a ' '

i B. Immitatie jucht of marocco, met 8 hoeken en -

sloten, geel op sneê^ " 12K0

dito, verguld op sneê • • • »

| A en B zonder hoeken en sloten, f 3,50 minder. ^ C. in lederen rug en linnen plat 6> •

^ Boekbinderij van J. F. P. WEINSSEN Jr.,

l-5-O. Nieuwe Leliestraat 140.

Agent der Flakkeesche Boekdrukkerij. (4793)

VKAAH

BAKKERS Zandkoekjes

en proef de geurige ONTBIJT-, SUCAD - en GEMBERKOEK, altijd versch voorradig. (4371)

Van Oldenbarneveldtstraat 79 ——

M. BREEBAART, I

Grootste en fijuste keuze

Amerik. ORGELS, I

Smith, Worcester, Story & Clark. I

22. Damrak 22.

DE ZOO HEEHL1JKE

IÜS1LLÏ Ut

12 Cent per Ons.

H. SCHOORL, (4707) "Wittenburgergracht 53.

PIMENVEILING,

J. G. J. GEERS Hzn., Makelaar, zal, op Woensdag 28 August. 1805, te 10>£ uur precies, op de Bloemisteri) van den Heer H.

HULSCHER, aan de Nassaukade 125 bij de

■n _i_ A mator.

AVctauiuainciu, —

dam, publiek verkoopen:

Eene ruime gesorteerde, zeer schoone verzameling

Tuin- en Kamerplanten,

Vrucht- en Rozenboouien, en verschillende Gewassen, alsmede de de gebeele Bloemisterij-Inventaris Te zien Maandag 26, Dinsdag 27 Augustus en op den Verkoopdag.

Notitiën te bekomen aan de Bloemisterij. 14774)

GoldtaRemLtwrl Anker Horloge, I

van echt goud niet te onder- ■ scheiden, verzend ik van heden ■ af voor den spotprijs van ■ SLECHTS f 4 voor Heeren ■ en f 4.50 voor Dames, franco ■ en vrij van inkomende rech- B ten, zoodat de ontvanger niet ■ meer te betalen heeft, tegen ■ rembours of tegen inzending ■ vooraf van het bedrag.

Vor een goeden, gang ■ 3 jaar Gf-arantie.

MlPMeitei-Tertrielil

Ite DRESDEN A 9. § -

(DUITSCHLAND.) ■ p