is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 1895, 10-11-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter Snelpersilrukkerij van den Boekh. H. J. WINTER, Goudsbloemstraat 41, Amsterdam, versoheen

HET KEURIG WERK, getiteld:

Druiven van den Edelsten Wijnstok,

VOOJR EEICEN 1DA.G.

In Poezie der Gemeente aangeboden door D. J. KARSSEM,

Leeraar der Gere'ormeerde Kerk te Amsterdam. Dit eenvoudig en aangei>aam tot het hart sprekend Werkje, wordt in keurigen Prachtband verkrijgbaar gesteld en is zeer aan te bevelen als FEESTGESCHENK.

Vrijs 80 CENT. (5374)

BIJBELS, TESTAMENTEN en PSALMEN.

Grootste en goedkoopste voorraad aan de Fabriek en Magazijn vat A. VAN ROSSUM Jr., 30 jaar gevestigd: Singel bij de Paleisstraat No. 221/23. NB. Oude Boeken worden ingebonden of in ruil genomen. (5361)

TE KOOP:

Een geheel nieuw Amerik. Orgel, 20 pCt. beneden den gewonen prijs, te bevragen na zes uur, 's avonds, le Jan v/d Heijdonstraat 76, huis.

(5355)

DIK's ENGELSCH Heeren-Modemagazijn,

Torensteeg 5. (4873) DASSEN. OVERHEMDEN. H 0 El) E N. F R OÜ T S.

PARAPLUIES. BOOÏDEN. HANDSCHOENEN. MANCHETTEN.

J. L. GOSMAN,

Groote sorteering in Brandkasten, Haarden, Kachels, gegoten en geslagen Fornuizen. Ruilen.

Reparatiën tegen de minste prijzen. (5346)

Zeedijk 91, bij de Stormsteeg,

11111111111111111111II111i111li

[ Gr eg arandeer d \

E zuivere, krachtige en fijn \ ï bereide, oplosbare

(CACAO-POEDER, (

= f 1.— p. en /"O.SOp-Xkilo, = S in nette bussen 10 cent hooger. : I Het MICROSCOPISCH ON ï | DERZOEK deed dit CACAO- = ï POEDER kennen als zuiver en E E onvervalscht, zonder eenig vreemd ï I bijmengsel. ï

Ê De soheikundige samenstelling E Ë stempelt het tot een voedzaam, ; Ê met zorg bewerkt product.

Ê (get.) Tan Ledden Hnlseboscli, Ë E (Chemisch Laboratorium. =

= (5071) Eenig adres:

[ J. YAN DER TAS. [

| Leidschestraat 105. Telephoonn. 2261.1 Ti 111111111111111 ■ i ■ 1111111 ■ 11111 ■ ■ i ■ 1111111111111111 ■ r

D. SWAGERMAN & Zn.,

Behangers, Stoffeerders, Beddenmakers, enz. Barndesteeg 9.

Bevelen zich beleefd en ten zeerste aan.

(3414)

M. BREEBAART,

Grootste en fijnste keuze

Amerik. ORGELS,

Smitli, Worcester, Story & Clark.

22. Damrak 22.

LOGTENBERG's Boekhandel

berioht hiermede de ontvangst van

m n rr r* m Tl T7I T T/^ITm A IT1TT71 TT* A A 13 ÏTl TH "KT

± Jü Ja. ö ± - en r\ni li i u i i ü i

Wenschjes, Huiszegens, Muurteksten,

ook de Collectie PRENTENBOEKEN is weder gereed, waarvan in alles groote voorraad is, en rijke keuze.

Vertrouwende met een druk bezoek vereerd te worden.

Hoogachtend,

J. W LOGTESBERO .Twz., (5150) 96 van Oldenbarneveldtstraat 96.

I GRUTTERSWAREN,

Hen behoeve der WINTERUITQEEUNGEN,

door PA Fi TIC IJ EI EU EN,

\ zijn het best en voordeeligst verkrijgbaar bij

E.

^ Van Oldenbarneveldtstraat 78—80.

s

S Vraagt Prijsopgaaf en JMoansters. (5377)

IF». GBRRITSB,

Mercliand Tailor.

2e Weteringdwarsstraat No. 42, maakt attent op zijn rijk, doorloopend assortiment Stalen voor HERFSTen WINTERKLEEDING.

DEMI-SAISON'S en WINTERJASSEN van af f 18.—. PELLERINES van af f 18.—.

WINTER-PANTALONS van af f 8.—.

Btigelsohie Coupe. (5177)

BOEKHANDEL

' VAN

J. F. I». WEIMMK.EN Jr.,

140, Nieuwe Leliestraat 140.

HH. Zondagsschool-Onderwijzers worden attent gemaakt op de voordeelige aanbieding van KERSTBOEKJES, TEKSTKAARTEN on ZONDAGSSCHOOLKAARTJES.

Tevens voorhanden ruime sorteering PRACHT- en PLAATWERKEN, JONGENS- en MEISJESBOEKEN, FELICITATIEKAARTJES. KERKBOEKEN. met en zonder Gouden Sloten, LUXE POSTPAPIER, alle soorten C1IR SCHEURKALENDERS, KANTOOR-ARTIKELEN en SCHOOLBENOODIGDHEDEN. — Bindwerk spoedig, net en billijk. — Handels-Drukwerk tegen concurreerenden prijs. VISITEKAARTEN van af 50 cent per 100. Advertentie-Bureau. (5215j

14©. ST. Leliestraat 14©.

L. TE NUIJL,

Horlogemaker

Goedkoop en soliede adres voor reparatiën aan Uurwerken. Eggertstr. No. 4, b/d Dam. Allo reparatiën van af ƒ 1,— en hooger met 1 jaar guarantie. (5336)

J. VAN DEN BRINK,

Mr. KLEERMAKER, beveelt zich beleefd aan voor het maken, repareeren en keeren van alle soorten Heerenkleeding, Bloem ■ straat 25 (5293)

• a papaver\ ************ *

Apotheker ! . TIMMERMAN V» f

(pOEnEBOOUENj TJ TT TJ Ï1 U Q

worden steeds binnen "

O A KhtTq & 4:

uren geleverd door —« dB Stempelfabriek SE BRIL&&E ERDUTL —

Typ. UK li RA li KK tJRONIK