is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 485, 17-05-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbode.

■■ii i mi « Wiik VI.

* * * DedCenlleoDtebeide PiSteÏdagM ^T/, S zinnen, iederta" den e^cl^erkLTeVen wie kent j In het Schoolgebouw Bloemstraat 148.

«an liet' einde van alle Godsdienstoefeningen. $ niet zulke toestanden van nabij. Konden Diakenen 5 (Onderwijzer: P. Josso, Lauriergracht 27.

1 5 soms wat ruimer in den buidel tasten, wat zou 5 Vriidaqav. 6 lA uur voor kinderen de 1B jaren.

... _ 5 de hulp dikwerf meer afdoende zijn. Vooral ra ^ 734 , , meisjes bov. de 16 jaren.

In de maand April 1896 zijn in deze Ge- ^ rrenoemde gevallen is spoedige, maar ook afdoendet i q jongeling, en gehuwden.

meente gedoopt: Hendrika Yff; Jacobus Boelol j ZQ0 (jongende eisch. $ " "

van Bruggen; Anna Maria Harlaar; Garolus 5 Vegl WQrdt der gemeente wel .gev^agd en s VOOR LAGER ONDERWIJS

Jacobus Zwager; Johannes Bertholet; Francina 5 voorzeker de verplichtingen zijn menigvuldig, doch s ' (>[> GEREFORMEERDEN GRONDSLAG Elisabeth Bertholet; Maria van Gorkum ; ÏNeeltje ^ Diakenen kunnen krachtens hun ambt met anders J AMSTERDAM.

Dekker; Ruurd Jarig van Woersem; Hendrik J d dan de verplichtingen openleggen, en aan- j ATIFRING nu Maandag den

Lassing; Albert Oudhof; Gerardus Heil; Frans J d • ' op de vervuUing. $ BESTUURSVERGADERING op Maandag,oen

Limburg; Glaas Wilhelmus Vink; Jacobus Cornelis $ 7JQ hfFbben we dan gedurende geruimen tijd 5 18 Mei 1896, des nam. te 7A ure, m de KerkBok; Gerritje Schram ; Cornelis Marinus van $ zen op de werkzaamheden op het gebied 5 straat No. 109. WORMSFR Seer

Amstel; Johanna Elisabeth van der Kooi; Jan j armverzorging, en in hoofdtrekken aangegeven, 5 J- A' vvutuvl ' '

Bakkenist; Maria Heekl; Cornelis Goedhart; * dg toestanden waarin Diakenen namens de kerk 5

Hendrika Redeker; Lambertus Gerardus MüUer; $ j, moeten brengen. 5 Christelijk Onderwijs.

Nicolaas Ruekert; Geertrui Rikkert; Pieter Hen- ! „ weike wijze die hulp moet gebracht worden, $ Met hartelijken dank ontvangen :

drik Kuhn; Martha de Buyzer; Janneke Lunterbos; 5 .g j£oejeijjk afdoend te beantwoorden. 5 Voor de Scholen: door bode J. v. d. Berg,

Willem Hendrik Munts ; Willem Jonker ; Bart van 5 mQet geschieden in geld of natuurgaven 5 aan halfjaarl. contributiën ƒ 565.—, van mej 1).

der Hilst; Gerrit Stelman; Maartje Johanna J w(;j ;n beide, en menigwerf komen natuur- J Van mej. H. ƒ20.— ; door den heer

Guillioto ; Hendrika Johanna Ligtermoed ; Diena J „aven het allereerst in aanmerking, want het kan S j_ Zwart, namens het collegie van collectanten Hendrika Schoonenberg ; Maria Pieron ; Julianus ; ^adeeiig zijn de armen het geld toe te vertrouwen, 5 van x. vijfmaal 20 c., H. ƒ 1.—, N.N. ƒ 300.—; Hedda Buijs; Rinske Engels; Maria Charl. Adr. 5 terwjj] men bovendien zekerheid heeft dat de 5 door den hoofdonderwijzer H. A. Scholtz, Joh. : AckersGerard De Vries; Johanna Hinlopen ; J gaven nuttig worden aangewend. 5 L. 25 c., E. v. G. „óp haar verjaardag 2o c.,

Everhard Elias Burgemeister; Pieter Johannes j Dg nadere ontwikkeling is niet van moeielijk- i ^rie „eerste krullencenten" 50 c., A. B. 50 <;.; Naafs; Johanna Maria Roos; Jacob van der Baan; > heid ontbloot. 5 door brs diakenen, door den heer W. F. Göbel,

Geertruida Margaretha Albers ; Johannes Kroon; 5 Een onzer Diakenen heeft wel eens het idee $ N n. 25 c., gecoll. Keizersgrachtkerk „op hoop Maria Vijverberg; Geertruida Maria Vening; 5 d levensmiddelen in het groot op te doen, 5 van navolging" 50 c., Baamkerk van eemge

Barend Albertus Jonker; Alida Pieternella Am- 5 fenejnde goedkoop ter markt te zijn, om door 5 cathechisanten van Ds Karssen ƒ 1.10; door Ds sterdam ; Elisabeth Levendig ; Trijntje Jacoba 5 m;ndere uitgaaf meer te kunnen verstrekken. Hij 5 3 v. Schelven, S. T. ƒ 2.50.

Appel; Cornelia Paulhia Mikkers. 5 gin„ van de gedachte uit, dat de gegoeden bij het s De Heere zegene deze gaven der liefde!

$ opdoen hunner winterprovisie, goedkooper inkoo- 5 De milde gift van ƒ 300.— bij brs collectanten

TI- T- -R w TT T 7 I N 6 E N S oen vooral tegen den winter, dan de minder be- ï ingekomen in de Keizersgrachtkerk (avondbeurt;, J' " u . A„(U 11 | deelden die in den winter steeds bij kleinigheden 5 js moedgevend bij de teleurstellingen, waarop angMga. Den leden der Kerk wordt drin- ; mogten inkoopen! en hierdoor duurder uit zijn. . 5 ;k moest wijzen, van wege de aanmerkelijke ver&T gend verzocht, in geval van verhuizing j Xweeërlei doel zou dan bereikt worden, de $ mindering der maandelijksche collecten en gedaarvan schriftelijk niededeeling te doen aan jl uitdeeling zou meer kunnen zijn, en de giften $ stadige afname der halfjaarlijksche contributiën. den Heer P. Goedhuys, Plant. Middellaan 64; ! juister besteed worden. .. \

of aan een anderen ouderling der Kerl.; <)f ; oo[)l®v°®d^Candstof,Sleeding en dekking ónderen ï Kleeding voor onze Armen.

aan de Kosterij van de Keizersgracht-, naam-, 5 meenden dat die gedachte niet kon worden uit- 5 Hartelijk dank betuigend voor het reeds ontFunen- of Boomslootkerk, alwaar bussen zijn j ewerkt en om meerdere redenen ook wel hierom, 5 vangene, bevelen wij in deze dagen van opruiming geplaatst: en dan met duidelijke opgave der s dat de winkelstand die toch reeds den strijd om 5 gn verni'euwing onze Commissie ernstig aan, voor na-ueii en voornamen voluit van allen ! het bestaan zoo van nabij kent, te veel zou wor- 5 ^ onjvangen van alle gebruikte doch bruikbare |. t„, 1)pt hehooren voor zoover zij $ den benadeeld. . 5 kleedingstukken, die, ten behoeve onzer armen

die tot het gezin behooren, voor zo U ffierdoor .g reedg a egeven dat om juisten dankbaar in ontvangst zullen worden genomen door

tot liet H. Avondmaal zijn toegelaten, alsook ^ ondergtand te verschafïen, veel wijsheid noodig 5 de Diaconale commissie:

van waar en waarheen zü verhuizen. ^ igj ofschoon het bloot verstrekken van geld het j vAN LOON Nassaukade 372.

Eveneens wordt uien dringend verzocht be- 5 gemakkelijkste zou zijn. > • fjnT.nsGHMEDING, Keizersgracht 305.

richt van overlijden te zenden van leden Het zou zek er gedachte J. H NEUMANN, Marnix.tra.t 218.

, b- t een lid der kerk in onze Kerkbode zijne geaacnte ^ ^ Kattenburgerstr. 25.

der Kerk. eens ontwikkelde, zooals hij meende dat de arm- F. W v 49

r. ! _■ j ia $ verzorging moest geschieden, dat lid kan verze j • jr; Q-overt Flinckstraat 308.

* , * Vergadering van Diakenen op Dinsdag . ji;erd zyn; hetgeen hij aangeeft zeker zou worden ^ • GERRITSEN, Kinkerstraat 19.

Mei 1896, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109. ! overwogen; en zoo men meende aanmerking te 5 • qqqyeWAARD, Marnixstraat 301.

5 moeten maken op het werk van Diakenen, die s • PUTTEN, Haarlemmerstraat 25.

* * Jaarvergadering van den bestuurders | verzekering zij hier gegeven dat die' aanmerkingen ^ alsmede Qp den dag der uitgifte (Woensdag) I bond der Corporatiën Maandag 18 Mei 1896, $ zeker niet met hooghartigheid zouden worden 5 alsm^^

»s avonds half negen, Kerkstraat 109. 5 terzijde gelegd. ; ..

sas."®!"E 1 "**" 0o,l,°-1 tjü ysi'Ja

* » * Vergadering van Gecommitteerden van 5 „ i • j inschrijvingen, ééne a f 8.—, ééne a f 3.— Wijk IV, metBezoekbroeders op Donder- i Spreker: de Heer $ inéénea/2.-.

dag e. k., des avonds ten 814 uur, in de Doop- 5 . .. . (4n(1„pw!:„ $ Voorts ontving ik nog door Ouderling Michel,

kamer van de Funenkerk. 5 Catechetisch Onuerwys. ; onder ietl> p w. ƒ 20.—, waarvan f 10.—voor

* » Vergadering van Gecommitteerden en 5 » * Ds van Schelven kan Dinsdagavond niet 5 een oudemannen- en vrouwenhuis, f 5.— voor Corporatieleden tot Wijk VII, op Donderdag ; catechiseeren; ook niet Woensdag te 4 uren; de 5 de Weezen en f 5— voor de Geref. Zieken21 Mei 1896, des avonds ten 8M ure, in de School > catechisatie van Woensdagavond wordt ditmaal ^ verpleging. „„n„, Bloemstraat. J op Maandagavond gehouden. J B. VAN SCHfc.LVii.lN.

nialronale Mededeelineen. ! 5 * * in dank ontvangen door het college van

, 7 , . 5 * * Ds P. van Son kan Woensdag e. k. en 5 collectanten voor Kootwijk's-scholen f 30.- en voor Gtlttfde Broeders en Zuster» l ^ Woensdag over acht dagen, niet catechiseeren. J de vervolgde Arneniërs f 30.- en f 1.- van Z. Z. Onder de gevallen die zoo alledaagsch-zijn, 5 a 5 H VAN LOON.

de^ostvrinneT^ek11 j °P®enomen 8ezinnen waar | , ^t catechetisch onderwas in de verschil- ^ hartelijke dankzegging heb ik ontvangen

Hoe zal hierin worden voorzien? 5 lende wijken is geregeld als volgt. 17*88 binnenlandsche en buitenlandschepostzegels

Zeer moeielijke vraag wegens haren geldelijken ! Wyk V. J voor de Zending en eene jaarlijksche inschrijving

eisch, doch uit het oogpunt van barmhartigheid ! In het -wijklokaal Govert Flinckstraat 191. ! Kerkelijke Kas. N

en plicht gemakkelijk te beantwoorden. J Onder wiizer-J C Levendig, Jac. v.Lennepkade24) 5 ' f

Er moest zorg kunnen gedragen worden da Meisies onder de 16 jaren. 5 * * * In dank ontvangen door H.H- collectan

die gezinnen niet uitteren, maar door krachtdadige J Woensdagav. 6 uur, Meisjes onde rde 1b,ja bedra,r der collecte f 374.47^, van L. J. J-

hulp moest men trachten die gezinnen er bovenop | „ 7 » Wens *16 " S f 1.55, plaatsgeld Raamkerk van mevr

te houden, dan alleen voorkomt men armoede, » 8» " o°^Xnderen " f 2.50; door ouderling A. Kleeman van H.^

een armoede, waarvan zulke gezinnen misschien > Donderdagmid. 4K , 161aren } [e B. / 22.50; door den Heer L. G. Weisz vaü

jaren lang de nadeelige gevolgen ondervinden, l $ , 5A , Jongensonaer ae rojaren j /

*

den