is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 516, 20-12-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 7

Den len Kerstdag

lioopt D.V. de Zondagsschool van de Vereeni^lng

„De Zendingzaak'.

gevestigd op Boomsloot 47, haar KERSTFEEST te vieren, des namiddags ten 1 nur.

Oudera en belangstellenden worden beleefd genoodigd. (8297)

Heden verscheen bij de Naaml. Vennootschap BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser te Amsterdam :

Ge Correspondentie I over het Ontslag

VAN

Jhr Mr. fl. F OE SAVQRNIN LOHMAN,

; als Hoogleeraar aan de V. V. A.angevuld

DOOR

>Ir. Th. HEEMSKERK,

fungeerend Secretaris van Curatoren der Vrije Vniversiteit

Ingevolge opdracht van het Curatorium.

Prijs fO.45. (8273)

YisMuwurttes,

lOO

prima Ivoor-Gartonkaartjes,

met Letter naar keuze, uit meer dan 40 Lettersoorten, k 50 c. in net étui.

100 prima kwaliteit daarbij passende Enveloppen,

& 35 cent.

Deze kwaliteit is alleen verkrijgbaar aan: (8302)

LOGTEHBERQ's Handelsdrukkerij,

82, van Oldenbarneveldtstr. 82. ï; hoek 2e Hugo de Grootstr.

Fröbel-en Handwerksehool

DEELMAN en KROESE, 0. Z. Voorburgwal 17, b. d. Korte Niezel. Kerstvacantie 23 Dec.-4 Jan.

Gelegenheid tot plaatsing van

Nieuwe Leerlingen. Handwerklessen: Woensd. en Zat. ; van 2-4 uur of Dinsd. en Vrijdag i van 5% — 1% uur ƒ1.50 p. m. per ] Leerling.

Onderricht in alle vakken. (8279) j

De ondergeteekende beveelt zich i beleefd aan voor de levering ; voor de a. s. Feestdagen van > ROLHAM (Ham zonder been) & ! 42>ó' Ct. Mager gerookt Spek BO Ct. ; Varkens Rollade en Fricandeau > 85 Ct Yaatjes geslacht van 20 en ! 40 Pd. a 25 Ct. Gelderscheworst 5 le Hoort 40 Ct. Ongesmolten Reuzel 5 dikke bladen, bij de 5 pond 30 Ct. 5 Alles per % Kilo.

Aanbevelend: ? (8267) J. G. DÜRR. 5

Yon Zesenstraat 61, bovenhuis. S

\

| Vereeniging „Tot Heif des Volks",

$ Afdeeling AMSTERDAM.

Daar gebleken is, dat men bij verschillende Begunstigers kivitantiën J ter betaling heeft aangeboden, NIET door den Penningmeester onder5 te^kend, maar voorzien van zijne nagemaakte liandteekening, $ verzoekt het Bestuur geene betalingen te doen dan aan de Boden ^ J. VAN BS of T. H. KORRELS, die steeds in het bezit zijn van hunne 5 aanstelling. (8266)

; M. WIEGAND, Voorzitter.

\ W. C. LUURING, Secretaris.

18 December 1896. N. LASTHUIS, Penningmeester.

^ Is verschenen en alom te bekomen:

| Het Jaarboekje van de Oereformeerde Kerken

J voor 1897 4-iejaarg. Prijs 30 Cents. 5 onder Redactie van

l>s. II Ct. OE JöïGE en Ds. A. v. d. SI,IIIJS. $ Het bevat de volledige Kerkelijke Statistiek, opgave van J Jongel. en Joiiged. Vereen. Zondagsscholen en Inricht 5 ti»gen van liefdadigheid. Voorts I>ag- en Bijhelkalender, ! Complete markten en Watergetijden, benevens boeienal 5 *leii««>lwerlt.

J Tegen toezending van het bedrag in postzegels ook bij den Uitgever. ^ Enkhuizen. (8253) P. VAN DER SLUIJS.

j "Voos Ac a. s.

^ ruime keuze FEESTGESCHENKEN, bestaande in Sigaren in Kistjes van J 25, 50 en 100 Stuks, net verpakt, puike kwaliteit. Franco toezending. 5 Briefkaart vergoed

Aanbevelend,

W. F. JURRIAANS, 5 Hoogte Kadijk 83, Amsterdam. i

Tliee van GEBR. SNEL- (8285) 1

| H. <J. CLAASSEN, !

Kerstbrood en,

| Sachs., Thtlr. Weihnaclatistolleii. !

5 ^ J

j Dagelijks versch verkrijgbaar in diverse prijzen | (8286) Wetering-straat 19. i

| Geldersche Hammen f 0,40.!

| Banket Hammetjes 0.23. j

| Ossen Rookvleesch (spierstukjes) . „ 0.60 | | Geldersche Worst (eerste soort) . „ 0.40, | | Tweede soort f 0,35, Rauwe Reuzel „ 0.27. | | Gezouten Koppen, Ribben, Hamschijven. | (8272) H. H. BUIELAAR, Prinsengracht 192. j

Het goedkoopste Adres voor | Wenschjes, Nieuwjaars- Tekst- en Felicitatiekaartjes, Kriothypes en j

Scheurkalenders is

ï £oeen Papierliandel j WED H VAN CITTERT,

| (8307) WESTERSTRAAT 72.

Iets vööFde Ke^stda7e[l7T^^™™^i^,^ |

Uit Geloofsroem ^ W. KEIZER,

in Verdrukking, ; Spuistraat 286, bij het Spui, j

gecomponeerd door GERRETSON. i AASNKMKR VA\ BEGRAFENISSEN. | Ken blij tehuis en ^ (8255) i

Kotsen en Bergen, S ±zn"- 11"" j

Toor Zang en Orgel. | D. MEIBOOM,

Verkrijgbaar h 15 Ct. aan LOG- 5 Aansnreber en KWrmaW !. TENBERG's Muziekhandel, $ AanspreKei en Hleeiinakei, j

82 v Oldenbarneveldtstraat 82, 5 Vereelt zich beleefd aan.

hoek 2e Hugo de Grootstraat. (8306) § Kromboomsloot, 29, loven. (8264) |

„De Landman/'

§ GRUTTERSWAREN in soorten, ! van uitmuntende kwaliteit, zijn veri krijgbaar in de Grutterij „de Landj man."

j le Hugo de Grootstraat 28. (82 80)

|H. H. V. d. LICHTE,

Aannemer van Begrafenissen, \ BLOEMGRACHT No. 96.

j Neemt tevens b. g. werkzaamheden j waar voor W. JUBELS, Koster ! der Kerk. (8270)

! :

ï Speciale Inrichting voor

gebrekkige, gevoelige j m -j en Kunstvoeten. (8125)

IIV ANTOON HEIN,

i lf| ,%j Instrument—Schoenmaker, Voetboogstraat 18.

i Gereformeerde Vereeniging voor | ZIEKENVERPLEGING,

Heerengracht 70. | Polikliniek voor Vrouwenziekten. S Maandag en Vrijdag van 11 — 12 uur. ! voor Min- en Önvermogenden door ! Dr. KRUSEMAN. (8229)

! ïüüö ~ ! enkel en alleen Buitenlandsche ! Postzegels, franco na ontvangst van ! l)Ostwissei, ü slechts 50 cents. — 5000 voor f 2.25. — 10.000 voor f L-.

T. VERLOOVE JR„ Oldenbarneveldtstraat 124, (8261) ROTTERDAM.

MIEÜW!

TafiatiafB

Cl '

met garantie. (8293) Eenig agent:

H. VAN DER LINDE,

Magazijn van Huishoudelijke Artikelen, TORENSTEEG 4, Amsterdam.

nillMlliilllll liliiiiliillliiiiiHiiiillllHliiiiiiiiiniiiiii

I Heerlijke Geldersche I

I SPÜRRIEBOTER, I

§ per Va vat, 40 pond. . f 25.00 = ! „ Hé „ 20 „ . . „ 13.00 § = „ 4% Ko. Postvaatje . „ 6.20 = Ê 100 Versehe Eieren . . „ 5.50 § \ Franco rembours. =

= Aanbevelend, E

1 D. Gr. J. LAMME RS, 1

= ^8262) te Aalten. s

111111111i1111 (111 ■■ 11HII11111111111111■ 11111■ i• 11111111111111*7

Efii nette burger Baker GEVRAAGD, tegen einde Januari Br fr. Letter J. D. LOGTENBERG's Boekh, Van Oldenbarneveldtstraat 82. (8304)

r biedt zich aan een TIMMER. MAN, G. G., tot het innen der '' huren en onderhoud v. Perceelen op billijke conditiën. Br. fr. lett. J.J. Logtenberg's Boekh. Oldenb.st--. h. 2e Hugo de Grootstr 82. (8305)

TERSTOND TÊIÜÜT"

Voor een klein gezin, een Kamer, in de Noorderstraat, No 25, Huurprijs f 1.60 per week. (8303)