is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 938, 22-01-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

^anoiiinose.

Zuiver plantaardig, afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte.

[J WAAROM wordt met zooveel vrijmoedigheid U aangeraden * Sanguinose te gebruiken in gevallen van bloedarmoede en

• zenuwzwakte P

♦ nvin * t j ui:: j i „j. j _i_i_ _< • • .

a umuAi wij uageiijn* vei uuju wurueii iueb uariK oeiuigingen van + personen die ons kostelijk middel niet genoeg kunnen roemen.

♦ BL»i:in NOKDK.

4. Na eene operatie was ik totaal uitgeput, en door bloedverlies J Ü

♦ zoo verzwakt, dat het leven mij een ware last was. Dikwijls

♦ wenschte ik maar liever eens goed ziek te ziin dan altiid zoo

^ zwak en lusteloos. De dokter gaf mij staalpillen, maar het hielp #

w nin mei. i\u, na. net t^eoruik van een acniiai t es^r.nen snnenii-

nose ben ik geheel hersteld en ik gevoel mii beter dan ik in

§▲ zestien j*ar geweest ben Ik kan mijn huishouden weer besturen

BA ... .f TT ...V .1 . .1.1 . 1 . • 1 1 /» 1 • .

w en geei u uu uanKoaarneia gaarne verioi om ait goede resul♦ taat van Uwe Sanguinose in de courant te zetten.

^ T"\ TT.. .. ^ I^v. Adn/. n r • nn\TT\T

^ ueii naug, Jitu. ic7ui JM.ej. UUiNlIN. ^

♦ In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel van ♦ !

J (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost

™ j„ u„i, ] .1: .ion . r .»e . ..... j t > r ■ ..

+ «e uBiiaiiuciiug mcciii,» ui u cis. per uag. uai is goennoo- & ; ♦ per dan eenig ander dergelijk middel. (8108) ♦ 1

^ Tl *' n rn n n /• r\ J r\ 1\ /. J K-

rrjjs jjbx u. j i.uu, ou./ ö.—, 16 11./10.—.

Te Amsterdam bij: A. v. Tnyl, Paleisstr. 13; Henri J

Sanders, Roki.i 8; Cleban & Co., Heiligenweg

Th. de Zwart, Nassaukade 366.

5 MWJII. 13««

5 —— draden

per gruoie dubbele knot van 113.5 gram 44 cent. (7911) $3 HOBBEMASTR. 1 HARTENSTR. „DE KATOENBAAL".

ENGELSCHE SAJET.

Geopend

mijn548TENWinke!

GENAAMD

DE B0TERT0I

GEVESTIGD:

1

Gereformeerde Vereeniginy voor Drankbestrijding.

(Af deeling AMSTERDAM )

OPENBARE VERGADERING

op Woeiiüilaï 35 Januari a.s., des avonds te 8 ure, in de Schotscbe Zendingskerk, Halvemaansteeg (Binnen-Amstel;.

Spreker: Dr. J. C. DE MOOR,

Geref. Predikant te Breda.

Onderwerp: Het eenige middel.

Gelegenheid tot gedachtenwisselinj. Toegang voor Beestverwanten.

Het Bestuur: J. MINDERAA, Voorzitter. (8434) D. J. OOSTERBAAN, Secretaris.

Nieuwendijk No. 80, OP VRIJDAG 20 JANUARI.

Ter gelegenheid der Opening geven wij aan ieder die voor 50 cent besteedt 2, die voor 1 gulden besteedt 4 E8EREN CABEAU (uitgezonderd op Suiker). Alle artikelen tot de bekend uiterst lage prijzen.

AANBEVELEND,

(8230)

"W. m jhwsotujtti,

Openbare Uitvoering'

van het

Christelijk Zangkoor „SOU DEO GLORIA"!

Directeur: de Heer B. LIENEMAN.

op Maandag 2S Januari 1905,

des avonds to acht ure, ln het gebouw .,BELLEÏl*E" (ingang )Iarnixs(raal).J

Met welwillende medewerking van Mevr. B. W. RIEMERSMA—Brinkman (Sopraan),de Heer FRANS REIJNEN $ (Tenor) en de Heer G. M. BERENDSEN (Bas), Ecrelid.

Openingswoord ven den WelEerw Heer Ds G WISSE Jr, pred. te Leiden. |

% der netto opbrengst strekt ten bate der Gereformeerde Ziekenverpleging ^ O ui. zal wordt-n ultgeroerii :

FRAGMENT UIT PAUI l)g. \

Oratorium van F. MEN0ELSS0HN BARTH0LDY.

rrogramma s (tevens bewijs van topgane;) ziin verkrijgbaar bii

Hl . 1. Af* ?

luaneiaarsgr io;$

Weder een Nieuwe Uitgave ZAK- LN HAN08Ü3EL,

BIJISEL G.

Zoo als reeds lang gewenscht,: met de verkorte inhoudsopgaven boven de hoofdstukken en de ereliikluidende nlaatsen bii de verzpn In

Si I . *- ± J • i „ /T„ J . • • ^ 11 • ° \

^ ie in lunuaai uieb <i uiueiijntJ itJbbtir. ^iii ae JUlSbrt speilmg.j Verkriip'ha.ar hii allp hnpkhanrlplarpn pn hii Ha TTirnraAror

van

ÜiGELING S BOEKHANDEL. Hpprp.ncrr. 439, • "Rp.wnnno

— 7 O * ' ' ' 1 IVIUiUl Of,l ^

Karsdorp, v. Woustraat36; Gtmbel, Overtoom 354; Koster's Boekhandel ^

F. 1 . wr * c\ r V .

**', wuuonuuttJN, wageuaarsuaat ö4t; a zo cenGB en öu cents 5

Verkrijgbaar bij alle boekhandelaren en bij de Uitgevers

J. BRAWDT & ZOO IC,

C7638) op het Rusland, Amsterdam.

Amerik. Orgels

vanaf /3m-

PIAJVOS

vanaf ƒ 5.-

per maand, vanaf de eenvoudigste tot de Luxe stijlen en merken.

Bespeelde Orgels en Piano's voor spotprijs,

DE ROOIJ

(gereserveerd* en 's avonds aan de zaal.

(8217i

RUILEN,

(8207)

KERKSTRÜT 86.

9 to/d LeidscVhost.r

VERHUREN, REPAREEREN, STEMMEN.

Boekbinderij \ Os M- M KooËüMiülË „DE EEMDBAGflT"

Voor het illhinilen xr«n "R TT TJïïT.Q F"P"Di70ALn7TnvT ï TrTmTram-n * Am oüi- n. «

andere BOEKWERKEN s levert

voor ner itiDincieo van

m uzi JUK-, STUDIE- en alle

KERKSTRAAT 345 b/h AM STEL VELD.

ilitcliiitonrl PPM QOORT nnima Dnnmhntn. 4U r n -*er _ ->. ■ ■■

een solied en bülijk adres. (7966) Teleph. nummer iia®. S (7206] ^ J. W VAN BRONKHORST. °