is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 942, 19-02-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïweede "$Ud. j Boekbinderij lümT"""

Bijblad van de Amsterdamsche$„TT^°^*iet'L,bilI<,cn van BIJBELS, KEEKBOEKEnJ OTTUT! TTlSTAMff^TW Kerkbode 19 Fe br. 1905, (MUZIEK-, STUDIE- en alle andere BOEKWERKEN $ UUiJJ!j l-Ciol AJM.IWI ijyi.

W°' 842' jeen eolied en billijk adrea. (7866) T„,,as3«. j TBTAMHÏTEN.

Advertentiën. jTEI HUUBj WASCH- EN 6LEEKERIJ. \ psalmboeken.

De advertentien maken geen deel ï HUIS met open PLAATS en TUIN $ Binnen 8 dagen helder en onge- * —

uit van het officieel orgaan. 5;.1 f 360 'sj aars. Te zien Dinsdag en $ havend thuis. Adres (fi593) $ &EZAN&BTTNT)ET.S. fiTl7 en7

iS'lV? I gebonden in: ('J5,

sghoenmakersjongmaatje \f% ?™?XZZT%i7l Fransch. Eng. Duitsch. \ essmf'

Si, bÜ D. VAN OOSTENi $ Conversatie en Handelscor- 5 LUXE-BAND.

LEIJSIER, Lmmastraat 11. (8456)5^611 ïlfit ^1 H.R.TklCfl.lIl ftfi",! § resx>oiac3.erltie 25 en 50 c. p. u. $ ROUWLAKEN enz. enz.

" 5 rfi^i |J fTITT? SBr' lett H- F- Bur. v. d. Blad.(8378)$ Ruimste keuze bij:

oriattohssen. \ ,. »» PeV- VSk ! F. L. VAN DER BOM

Een jong MEISJE wenscht gron-$

J'icob Catskade 27, 3e étage. (8423)$ Yi ftSCll (^W&VVCJ£V\ 5 Rozengracht 48.

bill. cZlili^SiitSfrefè'ren"! Te llUM!" h'W" MfL,-.,.

RONOHÉ™ 'ÏMerdui?™,,"??'|««" «1» vrij Bovenhui» met blco.1 Q. STOLK, Amstelveen. \ VAN 1ULBN 8 KOFFIE

(8453) 5 ??. waranda, royaal uitzicht, aan den $ J. GROENENDIJK, Kleermaker. \ Stoombrandenj. (2029)

——— -5 Middenweg, b. h. Rechthuis,Water-5 Jacob v. Campenstr. 118, i *1?% MIEUWENDIJK (KORTE)

m8Q6l@Z8r asvraanrl SSr*afsumeer- $ beveelt zich beleefd aan tot het lil 15 '

in a ! y oayu j Te bevragen Middenweg 3. (8451) 5 leveren van Kleeding naar maat, 5 Hl M JET , „ munuru

8TAMDA4RD rBFRliiT $tegen confectieprijs, alsmede voor$ II ^ ^VAN BALEN,

Br fr lftt HF r!™ r5/^.eref-dame, gediplomeerd leera-$ Keer- en Reparatiewerk. (8324) $ «fi# M AMSTERDAM. ^ rr. lett. H. J. Bureau Kerkbode. ^ res in Hoogduitse», Engelsch \ — $ Te.ephoon s«V

Eraidenier. ËÈ! mkvii\v'°na°""d,KM™™

bij Joh. M.,.,,usgSli s^j | | HIJS' Roombrood.'

KOST EN INWONING. \Amsterdamsche Kerkbode. (8026) ^ flf Dame8hor| | HUS' MelkbrOOd.

Privaatlessen en jSf X^S!i

Üiiri!—5 Van Oldenbarneveldtkade 7, $Pfemien en — GEEFT ACHT!! —$ Vraag proef. (7191)

kiii/\u'iu/i 5 —^De beroemde H.-O. blijft onver-5 —

èUViQulU^, $ lVFr*-i l>,wv,, 5 anderd, fijn en heerlijk van $ er aanbevelendswaard is de

Een Weduwe vraagt omtrek Raam-1 1 1 01llt' KS' ^ ^ "" C'kC" H B i S S C h O V IV ii U poort een ongem. Kamer met alcoofi Tichelstraat 20 $ ■■ $

of klein kamertje, tot den prijs van $ „ , 6Ui $ DONSZELMANN & Co., ? a f 0.45 per flesch.

f 1.50 per week. $ ankbaar voor het haar verleende 5 (8466) Importeurs, Rotterdam. 5 *i warm en koud gebruikt worden.

Brieven franco motto »Inwoning" 5 vf?r'£ ,v,oor e Breimachine, heeft 5- — 5 men m n Dlinniunu

aan LOGTENBERG's Boekhandel $ Z1J echter niet genoeg te doen, om ^ I 71 |D landbouwer, Landsmeer, > ïltu, W. U. duuuinuH,

van Oldenbarneveldtstraat. (4828) 5in het onderh°ud voor zich en hare i u,lull levert franco Amsterdam, $ ... mmr-crtu >ue mm

— 1$5 kinderen te voorzien, reden $ 3 pond echte Roomboter .. f 1.955 UUUtattMAliS 44.

lillik 5 waarom zij nu ook besloten heeft,$10 stuks melkversche Eieren » 0.50$ (2285)

% fijn. en grof waschgoed bij haar* Edammer Kaas per stuk. » 1.30$ —

x eenvoudig persoon vraagt $ aan huis te wasschen entestrij-$ (8421) 5 Bii W. KIRCHNER Rloemor -IT!

tegen 1 Maart Kost en Inwoning 5 ken, in de hoop hiermede en met. * — ——5 verephoon ■ '

met vrije kamer (of kamertje) in 5 de Breimachine, een toereikend 5 flmA Alfir ATrnnn $

een stil Chr. gezin. Br. fr. onder $ stukje brood te kunnen verdienen. * \Tilf|M 1T li g P|J V 5 n n 'i> jt 1 1 n

^tt. J.C.B. Boekh. P. VAN DROST-i Daar zij ons verzekerde, hiermede $ 0 1 V IlillIL UlkuAlJ. 5 lP |5HTlliP rAPPunnf

HACxEN, Von Zesenstraat 116 bgoed overweg te kunnen, wordt zij $ Kaoikisten, Bain Marie, Vischketels, $ Ö iaülillD iVÖi AiiUl,

_ —^'tden1 belton en^^GUTT $ [ïeërnai'ieef(JB spaarfomulzen, complete ^ een beeld voor onze dagen

Kost en iBwoiiuii aanpboflei, | „ E „"jftWS * «T !

8 Bo&eTÏiVoMK «laaf'! BEHANGEN I CHR. W. KOSTER.

Ie étage. $ worden de kamers a 15 ct. per rol $ — — $ Prijs f 0.60.

TE MUUR B>»i5w 'SSSStwtoT.ïlftt 0È4' 9 \ '"-.If"* !«"» »'»■«

115. -i OPBÏIMIÏTO l ^«genJ Kt »lfond.™ek",

BiiHWil SalODOrpl | van alle voorradigej

"i BI BTR^°g fonkelnieuw, weg. vertrek n. $ Orgel» 111 et SO ! verplaatst is boeiend en ernstig.

** -B-W $ Indië te koop v. sl. f 200.—,m.bijna$ , , .. i De lezing er van moet tot nadenken

Leidsfïh.a&trant ftfi $5 i- Sar- Bez- Parkweg 67, bovenh. iCeilt KOrtlllg, (8082)$ en zelf beproeving stemmen. Het is

een TWEEDE BOVENHUIS, vier^ DOC UW VOOVdeel. \ ïtempelband^met' tïeS^S?®

Kamers met Keuken a f 350.— en$ f.Qf) AwiPV DvctoI f QR 5 £?■ $ kleurendruk". f1911)

een DERDE BOVENHUIS, vijf 5 J 00 HM™ ■ UT gei J Oö \ T ^ '

Kamers en Keuken a f 300.—. Te i lief van toon, met garantie- ook$ waöWW, $ De Standaard besloot een warme

bezichtigen Dinsdag en Donderdag 5 met f 3 per maand af te betalen. $ I/CRI Rn7FHI!RAPUT 9QR $ aanbevel»>g met deze woorden: ItTaat s°s ur evragen eidl^"lTe zien Kerkstraat 86> bü de Leid-$ nUitHbltHbHI óüöji

(8469) ischestraat. (8446) i naast de brandweer. 5 EB!! kOStfillik boekje, inderdaad!

Bladz.

bijbels. • oude testamenten. nieuwe testamenten. psalmboeken

Binnen 8 d acen hp.lrlpr pr> nrnro. ^

havend thuis. Adres C6593) J u ez alf ff bundels. GT1Z. fiHZ.

* ,

ixv-v