is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 953, 07-05-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'itiri'ïj'ï-jifï+ï'jsi'ïs'fs+ssss*****r***■*■*******■*■***■**■**■***■""•

,*, Wijk II. Vergadering van wijkgecom

mitteerden Dinsdagavond te 8 uur in de Boom¬

slootkerk.

Ëladz.

, * . Wijk IV. Vergadering der corporatie

op Woensdag 10 Mei savonds 8 uur in de doopkamer der Funenkerk.

, * .Wijk VIII. Vergadering van corporatieleden D. V. op Vrijdag 12 Mei e. k., 's avonds te 8 uur precies, in de consistoriekamer der Oude Kerk.

Catechetisch Onderwijs. , * , Ds van Schelven verwacht deze week zijne catechisanten op de gewone uren: ook wordt de Vrijdagavondsamenkomst gehouden; het spreekuur echter niet.

Commissie voor het Suppletiefonds voor het onderwijs van de kinderen der Gemeente.

Aan belanghebbenden wordt bericht, dat voor de scholen I, II, III en V den tweeden Vrijdag en voor school IV (de Wittenkade) den tweeden Donderdag van iedere maand, des avonds van iy3 tot 81/2 ure, in elk schoolbkaal eene wijkvergadering wordt gehouden, waar, over zaken het Suppletiefonds; betreffende, gelegenheid tot bespreking zal zijn.

In spoedeischende gevallen wende men zich tot een der onderstaande adressen.

Yoor school No. 1 Kerkstraat:

bij br H. G. VAN HARTESVELDT, 1« Weteringdwarsstraat 30.

Voor school No 2 Bloemstraat: » br H. WOLSAK, Marnixstraat 315.

Voor school No. 3 Govert Flinckstraat:

bij br J. P. HORCHNER, Gerard Doustraat 156.

Voor school No 4 De Wittenkade 75.

» br F. J. RIETVELD, Elisabeth Wolffctraat 69.

Voor school No ó Zeebimrerstraat

» br J. J. BRANDTS, Kloveniersburgwal

De Lommissie voornoemd J. BALIIUIZEN, voorzitter. F. H. BURE, secretaris.

Ondersteuningen ƒ 1105.20

Onkosten » 7.—

Wezenpaviljoenen » 600.—

Saldo in kas » 1720.77

ƒ 3432.97

Ingekomen voor de armen:

Plantagekerk bij den koster dier kerk onder letter H f 1.—, en onder letter S ƒ 0.50; Buiten-Amstelkerk, dankoffer Ps 46:2 ƒ10.—; bij ds Gispen onder letter M. ƒ 60.—; bij ouderling de Visser van Bloemen Wed. Z. ƒ 0.50; bij ds Karssen van V. ƒ 1.—; bij brJ. P. Weisz van N. N. ƒ 6.—; bij br Bührmann onder letter W. ƒ 2.50; door br J. Vlaanderen, gedeeltel. opbrengst collecte Bijbellezingen lokaal Reinwardtstraat 1904—1905 ƒ 25.—; nog gevonden in de schoolcollecte van A. Z. ƒ 25.—; bij ds Neijens onder letter Z ƒ 2.—

Totaal ƒ 133.50. Ingekomen voor de weezen:

Bij br Bührmann onder letter W. ƒ 2 50. Ingekomen voor de ouden van dagen: Bij dr Bührmann onder letter W. ƒ 2.50; en

van de Hulpvereeniging 3 maanden contributie

oy.4t>, (met in begrip extra gift B. L. ƒ 0 90).

Totaal (51.96. De financ. commissie der diaconie.

Zaterdags) alle werkdagen tot des middags 4 uur gaarne goederen ontvangen worden. De Commissie voornoemd, W. P. VOORHAM, Oosterpark 46.

J. VAN BREEVOORT, Kerkstraat 388. J. BüHRMANN, N. Leliestraat 142. W. VAN DER BEND, Sarphatipark 32. F. THIJS JOHANNINK, J. v. Lennepkade ia. A. W. CRAMER. Gerard Schaapstraat 2.

H. G. VAN HARTESVELDT,

lste Weteringdwarsstraat 30.

I. VLAANDEREN, Ruijschstraat 67. H. ROOTLIEB, Kerkstraat 283.

Amsterdam, 5 Mei 1905.

Gereformeerde üiieiien verpleging. In dank ontvangen: gecollecteerd door

diakenen Buiten-Amstelkerk H. 64 ƒ2.50.

Ds N. A. DE GAAY FORTMA.N, voorz. W, KUYPER, secr.lpenningm.

Voor de Zending.

In dank ontvangen van N. N. ƒ 2 23.

H. VAN DEN BERG, penningm.

78.

v ereemgiBg voor ijager onderwijs op

treretormeerden Grondslag

Het bestuur bericht aan belanghebbenden

dat er met ingang van 1 Juli e.k. gelegenheid

bestaat tot p aatsing van nieuwe leerlingen op de scholen n°. 2 (Bloemstraat 148), n°. 3

(Gov. Flinckstraat 193) en n°. 4 (De Wittenkade 75).

Tot het inschrijven dezer leerlingen vervoege

men zien, voor Ziaueraag au iviei, bii de

Hoofden der scholen.

Het Bestuur:

B. VAN SCHELVEN, voorz. Dr JOH. C. BREEN, secr.

In dank ontvangen:

Voor den kerkedienst: de gewone collecte ƒ 439.50; huwelijkscollecten gedurende de maand April ƒ 31.091/2. Extra giften door brs collectanten Keizersgrachtkerk van A. Z. ƒ 25.—; door br D. Schut, catechisatiebus lokaal Govert Flinckstraat ƒ 11 47.

Voor het tekort: door brs diakenen Plantagekerk van H. ƒ 1.— .

Voor den missionairen dienst: door brs diakenen Funenkerk van G. B. ƒ 1.—.

Voor het kerkgebouw te Djocja: door brs collectanten Oude Kerk van O. R. ƒ 1.—.

Namens de financieele commissie, D. KING.

Staat der diaconale kas van 18 April tot

2 Mei 1905.

Saldo in kas ......... ƒ 13G8.10i/3"

Collecten 1457.321/3

Extra Giften » 136.75

Opbrengst geleegde busjes ...» 270.79 Huren » 200.—

ƒ 3432.97

Commissie voor het suppletiefonds voor

het onderwijs van de kinderen der gemeente.

Onder vriendelijken dank ontvangen door

ds W. H. Gispen van M. ƒ 40: door den heer

Lettinga van Dina en Philippine ƒ0.20; door

heeren diakenen halve centen /0.18; van A. Z. ƒ50; door den heer Lettinga van Willem op zijn verjaardag ƒ0.25; collecte 1 Mei ƒ507.75.

Te zamen 1598 38. P. N. HöWELER, penningmeester. Martelaarsgracht 16.

Verslag van den naaikrans „Tryfena', over het jaar 1904—1905.

Ontvangst aan contributie van begunsti-

gers(sters) f 37.75, aan contributie werkende leden ƒ 56.20, aan giften ƒ 17.50, te samen

ƒ 111.45. Uitgaven aan grondstoffen ƒ 100.351/2; zoodat dit jaar sluit met een batig saldo van ƒ 11.091/2.

Voor bovenstaand bedrag werden 158 stuks kleedingstukken, lakens, sloopen enz. vervaardigd, welke aan 29 gezinnen werden uitgedeeld.

Mej. L. RAAD, Penningmeesteres.

Ondergeteekenden bevelen dezen krans dringend aan de belangstelling der gemeente aan. In Wijk IX zijn de behoeften der armen groot.

Mede namens diakenen van Wijk IX D. J. KARSSEN.

Kleedingcommissie.

Geliefde broeders en zusters!

Laat het werk der barmhartigheid voor u zijn, »een dank- en liefdeolfer", Gode voor zijne schuldvergevende genade gebracht.

Als dit de grond is, in de betooning uwer liefde voor de armen, dan kan het niet anders, of gij zult diakenen mildelijk steunen in hunnen arbeid. Betoont het hun in de afzondering uwer

gaven, en laat daarvan ook de kleedmgcom-

nnssie de milde blijken ontvangen. Met vriendelijken dank vermelden wij, dat

deze week is ingekomen: Bezorgd lokaal Kerkstraat, 6 jassen, 5 broeken, 6 vesten, 1 jongens

pakje, 9 blouses, 2 japonnen, 1 rok, 3 mantels; bij br. Bührmann, B 1 pak kindergoed. N. N.

3 rokken en 3 blouses, M. 1 jongens pakje, B. 1 jas, 1 rok, 1 mantel enz., W. 2 mantels, D. I. 1 jas en 1 mantel, N. N. 3 blouses, J. C. II.

4 jassen, 1 vest, 2 paar schoenen enz. Nogmaals dank.

Alle diakenen stellen zich tot het ontvangen

van goederen beschikbaar, terwiil ook aan het.

uitdeelingslokaal Kerkstraat 109 (behalve des

April

Vergadering van den kerkeraad met

diakenen van Donderdag 4 Mei 1905.

De praeses opent de vergadering en gaat voor in het gebed.

Tegenwoordig zijn 7 predikanten, 41 ouderlingen en 25 diakenen.

De notulen der vergadering van 6

worden gearresteerd.

Naar het verzoek der deputaten van de Classe zal op 11 Mei vergadering met diakenen worden gehouden voor de kerkvisitatie; daarvan zal mededeeling gedaan worden aan de gemeente.

Een verzoek om hulp voor eene Kerk wordt gesteld in handen der deputaten ad hoe ter fine van advies.

Een voorstel, om te geraken tot j uister kennis van de adressen van de leden der gemeente, door eenen broeder ingediend, wordt gesteld in handen eener commissie, bestaande uit ds Karssen, ouderling Eynikel en diaken Barends, om daarover te adviseeren.

Bij de bespreking der vraag, hoe de geldmiddelen der Kerk te vermeerderen, wordt 0. a. gehandeld over de wenschelijkheid en mogelijkheid van wekelijksche inschrijvingen van hen, voor wie toezeggingen over langeren termijn bezwaarlijk zijn.

In de volgende vergadering zal gehandeld over de vraag, of de in te voeren kinderwetten ook voor de diakenen eenige roeping mede brengen.

Besloten wordt, dat de kerkeraad zich ter audientie zal doen vertegenwoordigen bij gelegenheid van het aanstaand koninklijk bezoek; de broederen, die dan gaan zullen, worden aangewezen.

Na dankgebed van den praeses verlaten de diakenen de vergadering.

De notulen der vergadering van 27 April worden om het late uur niet gelezen.

Een verzoek om attestatie voor eene zustpr

welke leeft gescheiden van haren man, wordt om advies gesteld in handen der gecommitteerden tot de wijk, waarin zii woonde.

Berichten aangaande van elders afkomen

broeders en zusters wornen in handen e-esteld

der gecommitteerden tot de wijken.

Ter visie voor de leden worden gelegd de stukken, die ter Generale Synode zullen komen, van eenen broeder, die zich beklaagt over het

ontslag uit den dienst der Zending, hem eeniee

jaren geleden gegeven.

Aan den kerkeraad van Diemen zal seschreven

dat de kerkeraad geen bezwaar er teffen heeft.

dat een tweetal leden van de Kerk alhier onder leiding van den consulent aldaar onderzocht worden en in het openbaar belijdenis doen met het oog op hun verzoek om toelating tot het Heilig Avondmaal.

ünkele rapporten worden uitgebracht aan¬

gaande personen, die zich gevoegd hebben tot de gemeenschap der Kerk.

Uoedkeuring wordt verleend on de vonr.

dracht van een lid voor de corporatie voor wyk V,