is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 957, 04-06-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woensdagav. »

6 uur, Meisjes onder de 16,jaren.

7 » » boven » 16 »

» 8è » Jongelingen en mannen.

Donderdagmid. 6 » Jongensonderdel6jaren. In het Schoolgebouw Bloemstraat 148. (Onderwijzer: P. Josso, v. Oldenbarneveldtkade 21).

Vrijdagav. 6£ uur voor kinderen ond. de 15 jaren » 7j » » meisjes bov. de 16 jaren. » 9 » » jongeling, en gehuwden

In het gebouw »Constantia", Willemstr. 143n(Onderwijzer: P. Josso, v. Oldenbarneveldtkade 21).

Maand.av. 7 uur, jongel. van 14—18 jaar.

» 8 » » » 18 j. en daarboven. » 9 » gehuwde mannen. Dinsdagav.1 uur meisjes van 14—18 jaar.

» 8 » » » 18 j. en daarboven. » 9 » gehuwde vrouwen.

, * , Wijk I. Vergadering der corporatie op Dinsdag den 6 Juni 1905, des avonds ten 8 ure in de Kerkeraadskamer Kerkstraat No. 109. Getrouwe opkomst zeer gewenscht.

» * » Wijk II. Vergadering van committeerden Dinsdagavond te de Boomslootkerk.

wijkge8 uur in

; , Wijk III. Vergadering van gecommitteerden met corporatieleden op Maandag 5 Juni a.s., des avonds ten 8 uur, in het lokaal bij de Plantagekerk.

Wijk VII. Vergadering der corporatie D. V. Donderdag 8 Juni, des avonds te 8 uur, Doopkamer der Raamkerk.

. , * » Wijk VIII Vergadering van brs Ouderlingen Vrijdag 9 Juni, des avonds ten 8 ure, in de consistoriekamer der Oude Kerk.

.*, Vergadering van brs ouderlingen met de brs assistenten der Funenkerk, op Woensdag 7 Juni a.s. 's avonds 8 uur in de Doopkamer (Funenkerk).

Getrouwe opkomst zeer gewenscht.

, *, De Vrijdagavondsamenkomst van ds van Schelven kan ditmaal niet worden gehouden.

Commissie voor het Suppletiefonds voor het onderwijs van de kinderen der Gemeente. ,

Aan belanghebbenden wordt bericht, dat den tweeden Vrijdag van iedere maand, des avonds van 71/2 tot 81/2 ure, in elk schoollokaal eene wijkvergadering wordt gehouden, waar, over zaken het Suppletiefonds betreffende, gelegenheid tot bespreking zal zijn.

In spoedeischende gevallen wende men zich tot een der onderstaande adressen.

Voor school No. 1 Kerkstraat:

bij br H. G. VAN HARTESVELDT, le Weteringdwarsstraat 30.

Voor school No 2 Bloemstraat: » br H. WOLSAK, Marnixstraat 315.

Voor school No. 3 Govert Flinckstraat: bij br J. P. HORCHNER, Gerard Doustraat 156. Voor school No \ De Witteukade 75. » br F. J. RIETVELD, Elisabeth Wolffstraat 69.

Voor school No 5 Zeebnrgerstraat: » br J. J. BRANDTS, Kloveniersburgwal 78.

De Commissie voornoemd J. BALHUIZEN, voorzitter. F. H. BURE, secretaris.

, * , In dank ontvangen :

Voor den kerkedienst: de gewone collecte ƒ 489. — Extra giften door ds B. van Schelven van mej A. M. ƒ 10.—, van eene zuster uit dankbaarheid ƒ 25.-—, uit een busje ƒ 1.50; door br. W. G. de Vente van den bestuurdersbond der corporatien ƒ 2.50; door oud H. Wouters catechisatiebus Haarlemmerpoortkerk ƒ 11.23; door br. II. W. Vermeulen idem Plantagekerk ƒ 16.75.

Voor het tekort: door brs collectanten Funenkerk van P. S. ƒ 1.—; door ds B. van

Schelven, uit den vreemde ƒ 10.—, nog geïnde toezeggingen ƒ 8.—.

Plaatsengeld: door br C. E. Plugge, Funenkerk ƒ 2.—•.

Voor den missionairen dienst: door brs collectanten Keizersgrachtkerk van G. ƒ 2.421/g; door ds B. v. Schelven van eene zuster, uit dankbaarheid ƒ 25.—, uit de kerk van Ouderkerk a/d Amstel uit de catechisatiebus ƒ 6.20, uit de kerk te Muiderberg (kwartaal) ƒ 5.—.

Voor het nieuwe kerkgebouw te Djocja: door oud. Munnik van mej. M. ƒ 0,50.

Namens de fmancieele commissie, D. KING.

Staat der diaconale kas van 16 tot 30 Mei 1905.

Saldo in kas ƒ 1568.911/3

Collecten » 1728.30

Giften » 175.—

ƒ 3472.2H/2

Ondersteuningen » 1115.20

Onkosten » 8 20

Saldo in kas » 2348.81 %

ƒ 3472.211/a

Ingekomen voor de armen:

Boomslootkerk van teruggave van rente ƒ 6—; bij ouderling Klein ƒ 2.—; bij diaken G. J. Smit van B. ƒ 2.—; door diaken Spier, ƒ 1.—.

Tezamen ƒ 11.—.

Ingekomen voor de weezen:

Funnenkerk ƒ 1.—; bij de Weezencommissie van B. te Hilversum ƒ 15.—.

Tezamen ƒ 16.—.

De ftnanc. commissie der diaconie.

Commissie voor het suppletiefonds voor

het onderwijs van de kinderen der gemeente.

Onder dankzegging ontvangen door den heer W. II. Bekking van W. ƒ 2.50; collecte 28 Mei ƒ 471.05.

Te zamen ƒ 473.55.

P. N. HöWELER, penningmeester.

Martelaarsgracht 16.

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Onder vriendelijken dank door ds van Schelven ontvangen ten behoeve onzer scholen, een bedrag van ƒ 25.— van eene zuster »uit dankbaarheid."

G. VAN SITTEREN Jr.,

;penningmeester.

Sarphatistraat 138.

, * , Met groote ingenomenheid en onder hartelijken dank aan de betrokken besturen en gevers maak ik bekend dat bij mij ontvangen is van de vereeniging «Adeodaat" als driemaandelijksche inzameling: van afd. I en IV ƒ 30.561/2, van afd. II ƒ 53.69, van afd. III ƒ 10.911/2, van afd. V ƒ16.—, te zamen ƒ111.17; verder* nog door hare tusschenkomst: het saldo van de gehouden openbare samenkomst ƒ 25.011/2, collecten van gecombineerde vergaderingen ƒ 2.74, van eene dorcas-vereeniging ƒ 9.901/2, uit een busje letter P. A. F. ƒ1.17, te zamen ƒ 38.83. Totaal ƒ 150.

Moge de vereeniging in hare verschillende afdeelingen des Heeren zegen in toenemende mate ondervinden, en van Hem de noodige kracht ontvangen tot voortzetting van haren zoo nuttigen arbeid.

2 Juni 1905. W. HOVY.

«* ¥ In dank ontvangen onder lett. N. N. een bankbiljet van /10.— te verdeelen: ƒ 2.50 voor de zending, ƒ2.50 voor de weezen, ƒ 2.50 voor de ouden van dagen, ƒ2.50 voor de armen.

H. A. MUNNIK.

» * , Ontvangen onder letter J. P. C. van een broeder en zuster der gemeente, die door ernstige krankheid der vrouw niet konden op¬

gaan ƒ 20; te verdeelen: ƒ 10 voor de kerk, g

Bladz.

f 2.50 voor de armen, ƒ 2.50 voor de weezen, ƒ 2 50 voor de scholen, ƒ 2.50 voor de kerk te Djocja.

J. C. v. d. AKKER, Koster.

Gereformeerde Ziekenverpleging.

Aan alle bekende en onbekende gevers en geefsters onzen hartelijken dank. Wij ontvingen ruim 30 tuinstoelen, waarbij nog ruststoelen, tuincanapé's, tuinbank met scherm enz. Wij zijn verblijd dat door deze inzendingen voor de zaalpatiënten in eene dringende behoefte is voorzien.

Zijn er nu nog vrienden of vriendinnen voor de arme zieken die ons nog meer willen zenden, gaarne aanvaarden wij uwe gaven.

J. BüHRMANN, N. Leliestraat 142, C. INGWERSEN, Paul Krugerstr. 17, W atergraafsmeer.

Amsterdam, 3 Juni 1905.

De beraadslagingen in de Eerste Kamer over de wijziging in de wet op het lager onderwijs maken geenen hartverheffenden indruk.

Zij vormen eenen matten nagalm op de toch reeds slappe redeneeringen in de pers en in de vergaderingen der kiesvereenigingen.

Men weet niets degelijks meer te berde te brengen; en in zijne verlegenheid komt men thans met de allerzonderlingste bezwaren en beschuldigingen aandragen.

Het tegenwoordig karakter der openbare school durft men niet recht meer verdedigen.

Van negatief is dat karakter op weg al meer positief te worden.

Zij is niet meer voor allen geschikt te noemen, doordien men allen godsdienst bande; maar zij wordt hoe langer zoo meer een middel in de hand van de sociaal-democratisch en anarchistisch gezinden, om geleidelijk hunne denkbeelden in te planten in de jeugd.

Eenige maanden geleden kon men de klaagtonen daarover in sommige liberalistische bladen lezen.

Nu zijn deze verstomd om den wille van den strijd tegen de voorgestelde wetten; ter wille van de worsteling bij de stembus.

Is dat straks weêr achter den rug, dan zullen wij dat wel weêr opnieuw vernemen.

Voor het oogenblik buigt men den hals onder den druk geoefend door hen, die gaarne het ministerie doen vallen, om te beter voort te kunnen gaan met het ondermijnen der christelijke grondslagen, die nog in ons volksleven worden gevonden.

En nu in zijne verlegenheid brengt men de zonderlingste dingen te berde.

Men kan ze nauwelijks zonder eenen glimlach lezen; zelfs heeft men moeite, om te gelooven, dat zij in ernst worden geuit.

Een van de geliefde argumenten is nu, dat heel de actie voor de scholen met den Bijbel de vrucht is van het streven van kapitalisten, die hun geld gebruiken tot voortplanting van hunne belijdenis.

Niet van beneden af komt die actie op; het zijn niet de »kleine luyden", die deze school voor hunne kinderen begeeren; maar de geheele beweging is de vrucht van eene pressie van bovenaf geoefend.

Al ware dit zoo, wat zou dit dan nog te beduiden hebben.

Even goed als anderen propaganda maken voor hun ongeloof, daar boeken over vol schrijven en couranten mede vullen, zal het toch den