is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 971, 10-09-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■" cebrs. bARENDS." |j

IMAGAZIJBVM GOUDEN EU ZILVEREN WERKEN. 11

| RAADHUISSTRAAT 53. = AMSTERDAM. = TELEFDOWW0. 3557. 11

I ZILVER POETSPOEDER II

a 25 cent per doos. (9995) | 1

■" 1 ■ I -■

Herstemming voor de Provinciale Staten.

Aan de Kiezers in District IX wordt bij de Herstemming voor een Lid der Provinciale Staten op DONDERDA G 14[ SEPTEMBER dringend aanbevolen hun stem uit te brengen op den Heer (-«)

TIJO H. VAN EEGHEN.

_r . T. i7 . . SNamens de Christelijk-Historische5

Namens de hath. Kiesvereenigmg, Kiesvereeniging, * Namens »Neder land en Oranje IX",

F. J. A. M. WIERDELS, Voorzitter.ï Ds J. J. VAN NOORT, VoorzitterH. BIJLEVELD, Voorzitter. B. Th. DE WOLF, Secretaris. * D. VERBEEK. Secretaris. * M. J. BOENDER, Secretaris.

\ Glad hout met marmer f9.75,

! MEUBEL BAZAR

^ afdeeling Slaapkamermeubelen. 5 Behangerij en Beddenmakerij. \ ♦ Singel >63, Amsterdam. ♦

| ARN. HOUTSCH1LT.

5

j Laatste smeeking

^ om een gave voor Christelijke Lec5 tuur ter verspreiding onder onze ^ Indische Militairen, want nog slechts ^3 weken en de verzending voor Kerst^ uitdeeling moet plaats vinden, anders ^ komen wij te laat. Vanaf 14 Aug. ^ontvingen wij vag N. ƒ1, C. D. W. 5 fi, anders niets. Wie nu gaarne ^iets geeft om onze jongens een ^scheurkalender met Kerstfeest aan ^ te bieden haaste zich s. v. p., want ^ er is nog veel behoefte aan geld en i dit is de laatste bede dit jaar. § Beleefd aanbevelend zien wij nog ^ gaarne vele bijdragen tegemoet on^der het motto: Voor Christelijke 5 Lectuur, Amsterdamsche Kerkbode. ^ 4 Sept. '05. Zaandam, Molenpad 68. $ (9980) A. GRUIJS Sr.,

' Firma M. BREEBAART1

Vleugels, Stemmen, Verhuren, \: Piano's. mm Repareer en, |H| '■: Orgels. HH Inruilen. |m i Magazijnen, werkplaats en kantoor: ■ ■

DAMRAK 19

v ^9850^ Amsterdam. J»

Hitoernla <fc Sliainrock. ~

Prima Eng. en Belg. Anthraciet, Gascokes, Briquettes ^ Steenkolen, Turf enz. in het Magazijn ' ~1

Hoogte Kadijk 177. — Telefoon 3052. ï

Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar. =

J. H. J. OCHTMAN. ®

BLOEMITËRIJ

— VAN — (5000)

M. VAN DER SCHAFT Jr.,

tËLL41111TR4AT 111, AMSTERDAM.

Jtac&ty txt owUwhoud m 3uim.

Diiti'ictikieivereeiiigtiig

„Nederland en Oranje II".

Bij de Herstemming op Donderdag 14 September j a.s., noodigen wij u nog eens dringend uit uwj stem uit te brengen voor de Provinciale Staten op! den Heer

«#. BOUWEN Jr |

en voor den Gemeenteraad op den Heer

F. J. A. M. WIERDELS. I

$

Propagandisten kunnen zich eiken avond na 7 uur aanmelden aan $ de Verkiezingsbureaux. Oude Schans 0. Ravenstaat, 20. Rlarikenstr. AC) $

Nameus het Bestuur: ^

Mr. P. A. DIEPENHORST, Voorzitter. \ (35) C. E. PLUOGE, Secretaris.

CACAO VAN DER TAS I

5

Gouden Medailles, Eerediploma en Kruis, Parijs, Londen, Keulen.^

ƒ1- per 5 ons; ƒ0.50 per Vfa ons; ƒ0.20 per ons. j

Alom verkrygbaar.

CROQUETTES DE YÖYAGE &M.SI

diverse soorten zoete tabletten en flikjes. ^

Alles ut ÏAN DER TAS. ^ |

f