is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 973, 24-09-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging „dr Scheurer's (Petronella-) Hospitaal".

Aan de hoofden wordt herinnerd dat de tijd voor het innen der halfjaarlijksche contributiën daar is ; beleefd verzoekt ondergeteekende hun, vóór 8 Oct. a.s. de gelden aan haar adFes te willen afdragen.

Plaatselijke penningm,.

A. H. M. BURE—Kleeman, Roelof Hartstraat 144.

Voor de Zending.

In dank ontvangen onder lett. A. B. ƒ 3.25. H. VAN DEN BERG, penningmeester.

Vergadering van den Kerkeraad van Donderdag 21 September 1905.

De praeses opent de vergadering met gebed.

Tegenwoordig zijn 7 predikanten en 42 ouderlingen.

De notulen der vergadering van 14 dezer worden gearresteerd.

Een bericht aangaande eenen broeder, die de gemeenschap der Gereformeerde Kerk verlaten heeft, wordt gezonden naar den kerkeraad van Overtoom, onder wiens ressort hij thans woont.

Berichten aangaande herwaarts gekomen broeders en zusters werden gesteld in handen van de gecommitteerden tot de wijk, waarin zij woonachtig zijn.

Een verzoek om den doop van een viertal kinderen wordt gesteld in handen van de gecommitteerden zijner wijk ter fine van advies.

De verantwoording van ontvangsten en uitgaven van het hospitaal te Jogja wordt gesteld in handen der gecommitteerden tot den medischen dienst.

Besloten wordt den dank der Generale Synode voor den arbeid der vereeniging »Dr Scheurer's hospitaal" aan het bestuur dezer Vereeniging over te brengen.

Voor kennisgeving wordt aangenomen het antwoord van de Generale Synode op de dezerzijdsche missive in zake den wensch, om weêr de jaarlijksche bijdrage ad ƒ3000 te mogen ontvangen voor den medischen dienst; de aanvrage om deze subsidie moet, naar deze missive, telken jare met opgave van redenen worden herhaald.

Vastgesteld wordt eene missive aan den Kerkeraad van Utrecht, waarin deze op zijn verzoek om inlichting aangaande de wijze, waarop onze goederen in Indië te boek staan, verwezen wordt naar het intusschen ter Generale Synode uitgebracht rapport van de missionaire deputaten der Generale Synode.

Eveneens wordt vastgesteld een antwoord aan ds Zwaan, waarin o. a. blijdschap wordt uitgesproken, over wat hij in zijne missive heeft gemeld aangaande de offervaardigheid der broeders en zusters te Jogja voor de afwerking en meubileering van het kerkgebouw aldaar

Mededeeling wordt gedaan van de aangevraagde en ingediende attestaties.

Enkele rapporten worden uitgebracht.

Voor kennisgeving wordt aangenomen het toegezonden rapport aan de diakonale vergadering in zake hetgene uit de kinderwetten voor haar voortvloeit.

Medegedeeld wordt, wat ter jongste vergadering der classe verhandeld is geworden.

Na de rondvraag gaat de praeses voor in het gebed en sluit hij de vergadering.

Amsterdam, 23 September 1905.

De tijd is weèr daar, dat de contributiën voor de Vereeniging »Dr. Scheurer's Hospitaal" moeten worden betaald en afgedragen.

Gaarne voldoen wij aan het verzoek van mevr. Bure-Kleeman, plaatselijk hoofd voor Amsterdam, aan de verschillende hoofden, om de bijdragen ten haren huize te willen bezorgen.

Haar adres is Roelof Hartstraat 144.

Bladz. 3.

Met aan haar verzoek te voldoen vergemak¬

kelijkt men dezen arbeid zeer en worden ook vele kosten vermeden.

Voor zeer velen is de moeite niet zoo groot, om even het geld aan haar adres te bezorgen.

Voor eenen geregelden gang van zaken is ook zeer van belang, om dit zoo spoedig mogelijk te doen.

De medische dienst vordert zeer vele uitgaven; en de Kerkeraad dient daarvoor te hebben de beschikking over de noodige fondsen; en deze laatste moeten wederom voor een zeer groot deel gevonden worden, door wat bovengenoemde Vereeniging inzamelt.

Voldoe men dan bereidwillig aan dit vriendelijk verzoek.

Aan datzelfde adres zal men dan ook kunnen ontvangen de exemplaren van het verslag der Vereeniging, die den bijdragenden toekomen.

Onze verwachting wordt niet beschaamd in betrekking tot de vrucht van de besluiten der Generale Synode ten aanzien van de zoogenaamde leergeschillen.

De indruk, dat door de aangenomen conclusies een bevredigende invloed zou uitgaan in de Kerken, wordt aanvankelijk bevestigd.

Dat blijkt uit wat daarvoor in de kerkelijke bladen wordt geschreven.

Allen zijn eenparig in het roemen van de wijze, waarop de lijnen zijn getrokken en de grenzen aangewezen, waarbinnen de beide beschouwingen hare eenheid vinden en elkander tot aanvulling kunnen zijn.

Dat de pers in dit opzicht zoo eenparig is in hare uitlatingen, is natuurlijk mede een belangrijke factor ter bereiking van het beoogde doel.

De klip, waarop ons kerkelijk leven eenigen tyd vast heeft gezeten, baarde zooveel zorg voor de behoorlijke en gezonde doorwerking onzer beginselen.

Het stond zoozeer te vreezen, dat vijanden tegenover ons en ook vrienden naast ons, die zich echter in ons kerkelijk leven niet kunnen vinden, van de verdeeldheid in onzen boezem middelen zouden zoeken te maken, om ons te bestoken en den invloed der Gereformeerde Kerken op ons volk en volksleven zouden zoeken te breken.

Wij hebban dat reeds zoo vaak ondervonden; en in den tegenwoordigen tijd treedt dat niet het minst aan het licht.

De politieke pers geeft acht op ons; over wat in onze kerkelijke vergaderingen verhandeld wordt, gaat het spiedend oog; artikelen worden daaraan gewijd.

En indien nu iets te vinden is, waardoor grond schijnt gegeven te worden aan de meening, dat onze kerkelijke beginselen minder deugdelijk zijn ; of ook, dat de eenheid onzer belijdenis geenen waarborg schijnt te bieden, dat wij ook in eendracht met elkander leven en handelen, dan wordt daarop de aandacht met nadruk gevestigd.

Dies verheugt het ons zoo zeer, dat voor ditmaal zulk een bezwaar uit den weg is geruimd.

Dies hopen wij, dat ook in de toekomst aller zorge zich daarnaar zal uitstrekken, om wat ééns gewonnen werd te bewaren als een.kostelijk kleinood, waarmede het den Heere beliefd heeft zijne Kerken te zegenen 1

j Generale Synode der Gereformeerde

Kerken in Nederland. 5 Vrijdag 1 September. Middagzitting. (Vervolg).

\ Het punt F. 17: Bezwaarschrift van prof. ^ Lindeboom tegen de Heraut en andere bladen, 5 wegens valsche beschuldiging van den VVachtersJ bond en van hem zelf wordt door prof. Linde^ boom teruggenomen, na de verklaring der ^ commissie dat de synode moeilijk op zijn be^ zwaar kan ingaan.

^ Over F. 25, 26: Bezwaarschriften van ds P. ^ tegen een besluit van de provinciale synode ^ van Gelderland, inzake zijn bij haar ingediend ^ protest tegen een besluit der classe »Harder5 wijk", en »een aanbeveling door de provinciale 5 synode van Gelderland van ds W. C. P. en ^ de zijnen in de barmhartigheid der kerken" $ rapporteert prof. Bouwman.

^ De conclusiën, luidende :

^ a. dat de kerkeraad van Wezep en de classe $ Harderwijk gehouden zijn zoo spoedig mogelijk ^ haar verplichtingen tegenover ds P. te voldoen; ^ b. dat de Generale Synode niet kan ingaan 5 op het verzoek van ds P. om Z.Eerw. finan^ cieel te steunen; en

$ c. afschriften van deze uitspraken te zenden 5 aan de classe Harderwijk, aan den kerkeraad ^ van Wezep en van ds C. W. P.

^ Worden aangenomen.

$ Ds Goedbloed rapporteert over lett. H, 2, ^ 3—12: rapport van deputaten inzake uitvoering ^ van Art. 13 K. O. en de voorstellen dienaan^ gaande uit de Provinciën ingekomen. ^ De conclusiën luiden :

J le. te verwerpen het voorstel van sommige $ provinciale synoden tot instelling van een geneis rale kas ad hoe;

| 2e. aan te nemen het voorstel van deputaten 5 behoudens eenige door de commissie voorge-

j sieiue conciusien ;

! o _ i .. i .

'le Hpn HAnilfaton c\i\ Vinr» Hflr rlonlr /I DTrnnJn

, - u "V/V uuu uaua uci Oj 11UUC

> te betuigen voor hunnen uitnemenden arbeid. ^ Ze worden zonder hoofdelijke stemming aan»

i genomen.

^ De behandeling van het thans in druk voor

§ de leden ter hand gestelde rapport over de

i leerverschillen,wordt uitgesteld tot aanstaanden

^ Woensdag,

§ Den verschillenden provinciën wordt ver-

5 zocht haar voordracht voor een primus- en

$ secundus-deputaat voor het benoemen van een

s Drofessor in een event.npplp vacfltum aan

s Theologische School, bij den praeses in te leveren. 5 Besloten wordt, met het oog op de splitsing ^ der classes van Friesland en Zuid-Holland in 5 2 synodes voortaan niet meer te spreken van 5 provinciale maar van particuliere synoden. ^ Over lett. F. 33: Verzoek van de classes 5 Warfum tot revisie van het vonnis der voor^ malige Christelijke Gereformeerde Kerk over $ wijlen ds Donkers, rapporteert prof. Bouman. ^ De conclusie om niet op dit verzoek in te i gaan, maar te blijven bij de uitspraak der § synode van '92, wordt, met 2 stemmen tegen, 5 aangenomen.

5 Als deputaten der provincie voor de benoe$ ming van professoren aan de Theologische 5 School worden aangewezen: voor Utrecht: ds $ Fernhout, primus, ds Barger, secundus; Noord^ Holland, ds Breukelaar, primus, ds Louman ^ Beier, secundus; Zuid-Holland, primus ds 5 Rudolph, secundus, dr de Moor. Voor de toe^ komstige 2e particuliere synode: ds Bavinck, ^ primus, en ds van Veelo, secundus; Noord^ Brabant, Limburg, ds Mulder primus, ds Goris ^ secundus; Groningen, ds Geerds primus, ds 5 Meijerink secundus; Friesland, ds Dekker 5 primus, ds H. Meijer secundus. Voor de toe$ komstige 2de particuliere synode, ds Dijkstra i van Joure en ds Dethmers van Sneek; Drente, ^ ds Kuiper primus en ds Bakker secundus; J Overij?el, ds Elzenga primus en dr Hania 5 secundus; Gelderland, ds Notten primus en ds § Hoekstra secundus.

^ Ds Rudolph rapporteert over lett. B. 2: i rapport van deputaten voor het geval van het ^ ontstaan eener vacature onder de hoogleeraren i aan de Theologische School. De conclusie luiden-