is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 36, 1922, no 1854, 13-08-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36eJaargang.

Zondag 13 Augustus 1922.

No. 1854

ShnstcrkmsctóferMicitie

Officieel ötjnan »cvn be (JmfornutrtWtJferk

Abonnementsprijs één gulden 25 cent per halfjaar,

tij vooruitbetaling te voldoen. gm

buiten inteekening fer nummer . . . . . ® en Losse nummers bovendien aan alle kiosken verkrijgbaar.

UITGAVE VAN DE

Hl Daubiad n Drukkerij De Standaard.

N .Z CV00ORBURG5WAl"5SS1ié ^AMSTERDAM.

PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 1—4 regels f ï.20, elke regel meer 30 Cent. Groote letters naar plaatsruimte.

GODSDIEN STO E F EN i N GEN

IN DE WEEK VAN

13 tot 18 Augustus 1922.

Gelegenheid tot bediening van den heiligen Doop Zondagavond de KEIZERSGRACHTKERK, RAAMKERK, BOOMSSLOOT- _ KERK, FUNENKERK, BUITEN-AMSTELKERK en HAARLEMMER. ^OORTKERK s en Woensdagavond in de SEIZERSGRACH1 KERK. ^ A»n te schellen bij den koster. S

Zondag 13 Augustus. t

\

Collecte voor de Diaconie I

aan het einde van alle Godsdienstoefeningen.

Catechismus, afdeeling 33. |

KEIZERSGRACHTKERK 10 uur voorm. S. DOORNBOS.

6 „ av. S. O. LOS,

precjikant te Giesendam.

«LOEMGRACHTKERK . 10 . Yoorm. H. L. BOTH.^ ^ .

7 „ av. K. J. KAPTEIN, ]

predikant te Zwolle. !

^AAMSïïRK . . • • 10 „ voorm. S. v. LKEUWEN,

predikant te Franeker.

6 „ av. H. L. BOTH. 1

boomsslootkerk . . 10 „ voorm. l. kuiper,

predikant te Kampen. 6 . av. S. v. LEEUWEN. PLANTAGEKERK ... 10 „ voorm. B. A. KNOPPERS.

funenkerk 10 , voorm. S. O. LOS.

6 „ av. TJ. PETERSEN,

predikant te Wolvega.

BUITEN-AMSTELKERK 10 . voorm. TJ. PETERSEN.

6 „ av. J. S. POST,

predikant te Koog-Zaandijk.

haarlemmerpoort-

kerk 10 . voorm. K. J. KAPTEIN.

6 . av. L. KUIPER.

VAN DER DUYN-

straat 1-3 .... 10 „ voorm. J. S. POST.

Woensdag 16 Augustus. KEIZERSGRACHTKERK 8 uur av. S. DOORNBOS.

Dinsdag 15 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK 12'/i uur voorm. Huwelijksbevestiging.

Woensdag 16 Augustus.

BLOEMGRACHTKERK . 2lk uur nam. Huwelijksbevestiging.

Donderdag 17 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK 11/2, 2lh. 3V2 uur nam. Huwelijksbevestiging.

Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden.

peridjten.

rr Aon TCprlcpraad

* * vergaueriiis van —7

op Donderdag 17 Augustus, des avonds te

o u A TTwr.^Ar;

7V2 uur. rraeses: v*. •*>. ^

Scriba: Ds. B. v. Kcneiven.

T 'i.T.'.:! vnfH' den Kerkeraad

bestemd, moeten minstens 24 uren voor de

vergadering bezorgd woraen aun —

kol ijk bureau» Keizersgracht 566, om nog m

behandeling te kunnen komen.

De Kerkeraad vestigt er ae aanadua van j. ,„j„„ ,i,.„ mi. dat brieven, die

ue ieucu uci ; * / .

ongeteekend by hem inkomen, ongelezer

ter zijde worden gelegd.

* t * Vergadering van Diakenen Dinsdagavond 7 'l/~ uur, Kerkstraat 109.

Brieven en stukken voor de diaconale vergadering gelieve men te zenden aan het adres van den scriba P. Sluis, Stadhouderskade 97.

* t * Aan de gemeente wordt bekend gemaakt, dat op Zondag 20 Augustus aan het

einde van alle Godsdienstoefeningen zal worden gecollecteerd voor den Kerkedienst.

« * Voor het krankenbezoek in de zie kenhuizen is door den Kerkeraad aangewe zen ouderling H. M. Touber Sr., Zaanstraa 84II. Hij zal gaarne bericht ontvangen om trent verpleegden voor wie bezoek word verlangd.

Antoni Wilhelmus Haan, van Nassaukade 149 naar Groningen.

Adriana Cornelia Korteweg, van Jan Luykenstraat 20 naar Klundert.

Wed. J. Boonstra—Bosgraaf, van Cz, Peterstraat 3 I naar Haarlem.

Aafje Duim, van le v. Swindenstr. 125 naar Watergraafsmeer.

Jan Allyn, van Madurastraat 99 naar W atergraaf smeer.

flrietie v;ir>!-. van Wiittenbachstr.

184 naar Watergraafsmeer.

Uerhardus A. uoiasclimeamg, van rsassaukade 1431 naar Watergraafsmeer.

Hermina H. Goldschmeding—Pos, van Nassaukade 1431 naar Watergraafsmeer.

Wed. G. Tjakkes—Masereeuw, van Bilderdijkkada 9 II naar Amstelveen.

Wed. M. A. Ivl. Keuning—Korrels, van v. Ostadestraat 209 II naar Sassenheim.

Johan Nicolaas Wortel, van R. Hogerbeetsstraat 119 naar Halfweg.

Sophia H. Wortel—Ernou, van II. Hogerbeetsstraat 119 naar Halfweg.

Anthonius J. H. Wortel, van R. Hogerbeetsstraat 119 naar Halfweg.

* „ * Met attestatie zijn ingekomen: Jan Keizer, Domselaerstraat 27, van

IJmuiden.

Jacob van Efferink, Talmastraat 37II, van Watergraafsmeer.

Helena J. v. Efferink—de Bruyn, Talmastraat 37 II, van Watergraafsmeer.

Pieter "Vlaming, Oosten!).gracht 1, van Oosterend.

Dirkje Vlaming—de Vries, Oostenb.gracht 1, van Oosterend.

Jchannes Martinus Mulder, Hobbemakade 94 I, van Zaandam.

Adriana Cornelia Mulder, Hobbenmkadfj 94 I, van Zaandam.

* * ♦ Aan de gemeenschap der Kerk hebben zich onttrokken:

Dirk Wiersma, Madurastraat 15 III. Jchannes Christiaan van Dam, Sumatrastraat 8 hs.

Pieter Cornelis Hildering, le Wetering, dwarsstraat 56.

Zendagavofiddisnst BlccmErachtkerk*

Do Kerkeraad brengt ter kennisse van de leden der gemeente, dat hij in zijne vergade! ring d.d. 7 Juli j.1. besloot, het aanvanrjsuur van tien Zondagavond dienst in de Bloemfjrarhtkork gedurende nog drie maanden (Juli—Sept.) op zeven uur te slellen.

Verder deelt hij mede, dat einde September " door hem opnieuw eene beslissing moet ge'' nomen worden.

In verband hiermede wenscht hij het oordeel (gevoelen) f>ver het aanvangsuur te vere nemen van broeders en zusters, die bij dezen dienst belang hebben, en verzoekt hen daarvan schriftelijke modedeeling te doen aan het Kerkelijk Bureau of aan do Kosterij van do Bioemgraehtkerk.

Namens den Kerkeraad: J. L. SCHOUTEN, h. t. Praeses. D. SIKKEL, li. t. Scriba.

* • in ilp kerkgebouwen srevondei

tcve men af bij den koster

waar ze voor de rechthebbenden zijn teru te bekomen.

t t . Sedert de vorige opgave zijn gedoopt:

Hendrik Pekelharing, 3e Oosterparkstraat 88III. .

Johanna Maria v. d. Hilst, Tolstr. j.14 I.

Jetty Maria Boonstra, Bilderdijkkade 94.

Bernardus Frederikus Johannes Fritz, Zaanstraat 89 II.

Martin Gerard Schreuder Goedheyt, 2e Boerhaavestraat 44 II.

Johannes Boezaart, ten Katestraat. 58.

Johannes Stalker, Tollensstraat 88 I.

Jan Pieter Staartjes, Spaarndammer-

straat 153.

KERKELIJK BUREAU.

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd aan de ~_®uersgraclit 566, en geopend: Haandag, "insdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag, vim '«-3 uur nanli. bovendien Maandag-, Dlnsdag611 ^dagavond van 7-9 uur.

deze uren is gelegenheid tot:

üansrap van bewijs en bewijzen van fa Heiligen Doop het H. Avondmaal, en

Eebcortebewus (Burgerlijke Stand) van liet kind. |

indienen of aanvragen attestatie duide-

2 m fittestatiën X

de» gezins die tot de Kerk behooren, der gedoopte kinderen, en van het adres e Amsterdam. Bij aanvrage van attestatie dagelijks duidelijke opgave der namen van

alle leden des gezins, die tol de Kerk behoor en, ook der gedoopte kinderen, en vermelding van liet laatste adres te Airsterdam. Hierbij moeten worden ingediend de bewijzen van toegang tot het Heilig Avondmaal.

tourim m tat#* caondertrcuw

Huwelijhstaestipg ™'K:

wijzen van toegang tot het Heilig Avondmaal.

n«wpV|051 nan met duidelijke vermelding UpyuHbll BMil van namen en voornamen ....{.nSniiinKH van alle leden des gezins.

VePilUiZingen tot de Kerk lehooren,

ook der gedoopte kinderen en duidelijke vermelding vf:n het oude en van het nieuwe adres.

Wagen om omtrent alles wat het leven . , , 'Ier Gereformeerde Kerk vau

IniiÉiEiipaAmsteni!im behefi-

♦ m * Kerkelijke attestatie werd aangevraagd door:

Daniël Jacobus van Heest, van Marnixstraat 101 naar 's-Gravcnhage.

Wed. S. G. Kloppers—Wagner, van Da Costastraat 161 naar Heemstede.

Johanna V/. Kloppers, van Da Costastr. 16 I naar Heemstede.

Geertruida J. Kloppers, van Da Costastraat 16 I naar Heemstede.

Heerke de Boer, van P. Aertszstr. 95 III naar Utrecht.

Catharina L. de Boer—Paddmga, van F. Aertszstr. 95III naar Utrecht.

Louisa C. de Boer, van P. Aertszstraat 95 III naar Utrecht.

Adriana Maria Schoemaker, van Marmxstraat 246 naar Watergraafsmeer.

Evert Oudt, van P. Nieuwlandstraat 12 naar Watergraafsmeer.

Elisabeth M. F. Pfeiffer, van N. Oostenb.straat 14 naar Watergraafsmeer.

Gerben van Wieren, van Jan Hanzenstr. 95 naar Batavia.

jan Gillebaard, van Javastraat 1041, naar Oostzaan.

Elisabeth Jantina Oosterbaan, van Spaarnd.dijk 133 naar Apeldoorn.

Wed. J. Wagner—Smits, van Bilderdijkstraat 155 naar Haarlem.

Zandino onder de Joden.

(Adresstaatjes.)

Brs. en Zusters die zich belasten met het schrijven van de adressen, worden verzocht

hun staatjes zoo spoedig mogelijk, in te zenden aan het adres van afzending, O.Z. Achterburgwal 59.

Bovendien worden Brs. en Zrs. er op attent gemaakt, zooveel mogelijk de nieuws strookjes te gebruiken, omdat in de tekst van de nieuwe strookjes een wijziging is gebracht, en deze alleen bij de verzending ten Postkantore' geldig zijn.

Deze nieuwe strookjes zijn reeds verzonden.

Commissie des Kerkeraads.

Commissie van Beheer.

In dank ontvangen:

Voor dan' Kerkedienst: de gewone Collecte ƒ 755.82Vi. Trouwcollecten ƒ 4.83, f 7.65%, ƒ 26.—; gec. Keizersgr.kerk Ij.

'f 2.50.

J . -i Ti l< ïinfifi-

den aan het adres van afzending, O.Z. Ach-

Voor de Zending o. de joaen. s^. kerk N. N. ƒ 2.— ; Kaamkerk, G. ƒ 1-uUVoor het Nieuwe Kerkgebouw. gec.

Raamkerk V. B. ƒ 10.—»