is toegevoegd aan uw favorieten.

Bulletin, jrg 2, 1909, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inde winteravonden werden voordrachten gehouden door Mr. P. C. J. A. Boeles

over de Romeinen in Friesland, door den Heer C. Esslinger van Leer over Oude Oost-Friesche Kunstnijverheid, door Prof. Dr. J. Huizinga over Franciscus van Assisi en door Dr. J. S. Theissen over het Leeuwarder Blokhuis inde 16de eeuw. Door het Genootschap werd het werk van Dr. H. Reimers, Friesische Papsturkunden, uitgegeven. Gelre, Bijdragen en Mededeelingen, deel XII. In het verslag der vergadering te Culemborg in 1908 werd door den voorzitter terecht met eenigen trots gewezen op de serie werken door Gelre in het eerste decennium uitgegeven. Ook dit deel geeft weder uitvoerige historische studies van de H.H. Dr. J. S. van Veen, Dr. E. Ephema, J. Gimberg, Dr. J. Prinsen J.L.zn., Mr. J. J. S. baron Sloet, H. D. J. v. Schevichaven, H. Beckering Vinckers, D. W. v. Dam, e.a. Meer op oudheidkundig gebied bewegen zich de artikelen van C. Beernink over het Weeshuis te Nijkerk, met 2 afbeeldingen van schilderijen, en die van F. A. Hoefer over den Wildenborch en over Oud-Doesburg, met eene reproductie naar eene aardige oude afbeelding van het raadhuis aldaar. Jaarverslag der provinciale Geldersche Archeologische Commissie, 1908. Het verslag vermeldt de bemoeiingen der Commissie in elf gemeenten. Uitvoeriger wordt stilgestaan bij de N. H. kerkte Hall, gemeente Brummen, en de aldaar ontdekte muurschilderingen uit de 2de helft der 16de eeuw. De ribben der gewelven zijn beschilderd en inde schelpen zijn gestileerde bloemen en vogels en de vier Evangelisten afgebeeld. Dein het belang van het behoud der Mariakerk gevoerde correspondentie wordt gepubliceerd. Ten slotte worden eenige bijzonderheden medegedeeld over het klooster Zennewijnen, naar aanleiding van een inde kerkte Varik ontdekte grafzerk van Lutgart van Varick, subpriorin van dit klooster. Musea. Museum en Archief voor Tijdmeetkunde. Den 19en Mei 1909 is het door den Nederl. Bond van Horlogemakers gestichte museum ineen der zalen van het Stedelijk Museum te Amsterdam geopend. De Voorzitter, de heer J. C. Ketelaar, hield hierbij eene redevoering, waarbij hij deed uitkomen, hoe er bij deze verzameling naar gestreefd wordt om een zoo volledig mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van het vak, waarbij ook veel zaken van belang zijn, die overigens uit kunstoogpunt niet voor het plaatsen in een museum in aanmerking zouden komen. Mochten er onder onze lezers zijn, die dergelijke zaken willen afstaan, dan zullen zij bij den conservator, den heer J. Prinsen, N. Leliegracht 41 te Amsterdam, een dankbaar onthaal vinden. Monumenten. Terp te Blija. In het gepasseerde voorjaar werd door Gebrs. De Boer in exploitatie gebracht de bekende Sijtsmaterp te Blija. Bij de afgraving, die vrij snel vordert, werd dezer dagen op aanzienlijke diepte een vrouwengeraamte in zittende houding gevonden.

97