is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 608, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 80574 Ned. kl. 45L K. Becker, te Düsseldorf-Oberkassel. Bollenglas met een ronden bovenrand, en dekhoedje en bloemensteun daarvoor. No. 79100 Ned. kl. 4Sf. J. E. R. Simons, te Harlow Essex, Engeland; A. G. Barrington, te Putnoe bij Bedford, Engeland en J. H. Baty, te Hrays, Essex, Engeland. Verwarmingstoestel door middel van vloeibare brandstol voor boomgaarden of dergelijke. „ No 75756 Ned. kl. 4511, Ira Melancthon Petersime en R. M. Petersime, beiden tè Gettysburg, Ohio, Ver. St. v. Am. Broedmachine, waarbij de eierladen in schommelbare draagconstructies liggen.

Boekbespreking. HÖNEMANN, EHRHARDT, Chemie der Schalie, Ein Lehrerhandbuch für den Unterricht in der landgebundenen Volksschule, 260 bis. met 82 afb. en verscheidene tab., 1937, Verlag A. W. Zickfeldf, Osterwieck/Harz u. Benin W. 30. Onder Chemie der Scholle” verstaat de Schr. elementaire landbouwscheikunde, waarin een groote plaats aan de physiologische chemie van de hoogere planten is ingeruimd. Zooals de ondertitel aangeeft, is het boek bedoeld als een leidraad voor den leeraar bij het geven van dit speciale scheikunde-onderwijs inde hoogste klassen van plattelandsscholen met ui gebreid lager-onderwijs. De stof is evenwel wat uitgebreider dan op onze hier min of meer mee te vergelijken lagere landbouwscholen of landbouwcursussen gegeven wordt en zoo zullen ook ongetwijfeld leeraien aan de winterscholen veel lezenswaardigs in dit boekje vinden. Het aardige ervan is dat zoowel de chemische als de planten-phyßiologische stof zeer systematisch aan de hand van tal van demonstratieve proeven, die zeer goed met speciale raadgevingen zijn aangeduid, in verschillende schema s wordt besproken. Na de inleiding inde noodzakelijke nationaalsociahstische dialektiek volgen algemeene aanwijzingen voor het practisch chemisch ondeiwijs en voor het nemen van watercultuurproeven en bemestingsproeven m de schooltuin. , ~ Het tweede deel geeft dan het practische verloop van de landbouwscheikunde-cursus, waarbij inde inleidende cursus chemische- reactie, élementen, symbolen en formules en daarna zuurstof, lucht, waterstof, watei, zuren, basen en zouten worden behandeld; een betrekkelijk bepeikte chemische inleiding dus, die voor de nu volgende hoofdcursus noodig is. Achtereenvolgens wordt hierin eerst de plantenphysiologie behandeld inde volgende hoofdstukken: de plant als levend wezen, de waterhuishouding van de plant, de samenstelling van de plant, de koolstof als plantenvoedingsstof en de ademhaling van de plant; daarna volgen de echte landbouwscheikundige hoofdstukken, waarbij ook de bodemkundige vraagstukken ter sprake komen. Behandeld worden stikstof, zwavel, fosfor, kalium, calcium, magnesium en ijzer, terwijl tenslotte nog een hoofdstuk aan den grond gewijd wordt. In vergelijking met de voorgaande is dit laatste hoofdstuk wel zeer beknopt, de hoofdstukken echter, waarin de plantenvoeding nogal sterk van de botanische zijde wordt beschouwd, zijn zeer goed geslaagd en zullen vermoedelijk ook den ervaren docent weer eens een andere kijk op de te behandelen stof geven. _ .. Hoewel er over het algemeen hier te lande geen behoefte zal aan buitenlandsche leerboeken ten gebruike bij het onderwijs, meenen wij dit boekje aan allen, die bij het landbouwscheikundeonderwijs betrokken zijn, te kunnen aanbevelen wegens het speciale karakter van handboek voor den leeraar en de aardige en origineele behandeling van de leerstof. TH. B. VAN ITALLIE.

164