is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 608, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij KsO en vervolgens in volgorde van afnemende invloed bij SiO->, SOs, ALO.J, MgO, Fe-00, Na O, MnO en CaO. Laatsgenoemd bestanddeel lost in koud sterk zoutzuur practisch evenveel op als bij kooktemperatuur, De invloed van de tijd op het in oplossing gaan der verschillende bestanddeelen in koud sterk zoutzuur speelt een ondergeschikte rol (gevarieerd van 5 minuten tot een uur) : het in oplossing gaan van FeiOs, AhOs en SiCb ondergaat hiervan nog de meeste invloed. P. B.

Plantenteelt. BAKWAARDE, 51. WAGNKR, Dr. S. Die Qualit’dtsbewertung als Grnndlage der Standardisierung beim Weisen. Schweiz. Landw. Monatsh. J. XIV. Heft 6 (*36). Betrouwenswaardige kwaliteitsbeooi deeling is de grondslag voor de prijsverschillen der tarwe. De beoordeeling van de bakwaarde der tarwe is grootendeels terug te voeren op de kwaliteitsbeoor deeling van het meel. Gewezen wordt op de beteekenis van de gluten en de enzymen, speciaal de diastase. Curven worden gegeven van de gasontwikkeling en glutenrijping in melen van goede baktarwe, van schottarwe, een sterke Manitoba en een slappe tarwe en de bakresultaten met deze melen besproken, treffend is de vergelijking met verschillend sterke ballonnetjes, die door kinderen of sterke mannen worden opgeblazen. Het bakwaardeonderzoek wordt zoo teruggebracht op het bepalen van de gasontwikkeling en de glutenrijping door middel van de fermentograaf en de farinograaf, t laatste toestel bepaalt tevens de deeguitkomst. De meeste tarwe wordt echter in mengsels verwerkt. Manitoba en schottarwe bakken ieder voor zich slecht, gemengd goed. De beoordeeling kan dan ook beter op mengwaarde gebaseerd worden. De slappe W.Europ. tarwes zijn des te beter voor het mengen naarmate ze meer op goede Manitoba lijken. De deeg'stabiliteit van de Manitoba wordt uit het farinogram afgelezen. Men behoeft derhalve slechts de farinogrammen te vergelijken. De gasontwikkeling is voor onze slappe tarwes van weinig belang en gemakkelijk te regelen. Het farinograafonderzoek is echter vrij duur, tijdroovend en eischt vrij veel tarwe en wordt daarom weinig gebruikt. Waar de Manitobakwaliteit berust op de kwaliteit der gluten, kan het bakwaardeonderzoek teruggebracht worden op glutenonderzoek. De methoden van glutenbepaling en die van Berliner en Koopman en Pelshenke worden besproken. Deze methoden zijn echter moeilijk reproduceerbaar en niet zoo betrouwbaar als de directe meting van de deegconsistentie. De farinograaf teekent de voortdurende verandering van het deeg aan. de laatste methoden zijn slechts momentopnamen. Op 1 Nov. 35 werd te Berlijn door plm. 100 deskundigen een vergadering belegd ter bespreking van deze kwaliteitsbepalingen. Gewezen wordt op de beteekenis van de hl-gewichtsbepaling vroeger, toen allerlei mengtarwes ter beschikking stonden en thans, nu men overal menggeboden heeft. Het meelrendement, waarover het hl-gewicht vooral uitsluitsel geeft, komt nu in de tweede plaats na het kwaliteitsprobleem. Voor de handelswaardeering zijn echter de uiterlijke kenmerken als breuk, bijmenging, reuk, glans, tast e.d. nog wel van belang. Besproken wordt voorts de tarwegradeering in Amerika, die behalve op uiterlijke factoren ook op het ras is gebaseerd. Zoo kan een nieuw ras de bestaande gradeering geheel verstoren, zooals met de Carnet het geval was. Herziening der gradeering is dan noodzakelijk. Daar liet aandeel der diverse rassen inde scheepsladingen van éénhandelstype tarwe zeer wisselt, schommelt de kwaliteit ook sterk, zooals met voorbeelden van Z.Am. Barussotarwe wordt aangetoond. Er is dan ook inde overzeesche landen een streven om meer dan tot dusver de gradeering te baseeren op de innerlijke kwaliteit der afzonderlijke rassen, die deel mogen uitmaken van de handelspartijen. In Duitschland wordt op kwaliteitstarwe een prijstoeslag' gegeven. De tarwe moet voldoen aan bepaalde, vrij lage, eischen, gebaseerd op de bepaling van het glutengehalte, het Testzahl van Pelshenke en het Quellzahl van Berliner. De eischen zijn laag gesteld, omdat 15 % van de Duitsche tarwe de import van harde baktarwe moet vervangen. Naar bepaalde rassen wordt niet gevraagd. ,De S. bespreekt dan de toestanden in Zwitserland. Ook daar sterke mtbi eiding van den tarwebouw en menggebod. De regeering heeft de prijzen van de inlandsche tarwe vastgesteld op grond van uiterlijke kwaliteitsken-

168