is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 609-610, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachtenwisseling door den leek misverstaan en schaadt deze het vertrouwen inde doordachtheid der adviezen.

5. Bijeenkomsten van het wetenschappelijk personeel. Bijeenkomsten, gemeenschappelijke besprekingen en discussie’s behooren tot de beste en meest gebruikte middelen om de samenwerking tusschen wetenschappelijke onderzoekers te bevorderen en om door uitwisseling van gedachten het werk te stimuleeren. Congressen, conferentie’s en commissievergaderingen zijn alom bekende vormen daarvan. Staat niet de algemeene wetenschappelijke belangstelling, maarde samenwerking van bepaalde instellingen op den voorgrond, dan kunnen deze bijeenkomsten den vorm aannemen van conferenties van degenen, die bij een bepaald probleem betrokken zijn, of van conferenties van den geheelen wetenschappelijken staf der betrokken instellingen. Bij de Bergcultuurproefstations in Ned.-Indië, waar herhaalde kleinere conferentie’s of commissievergaderingen door de groote afstanden bezwaarlijk zijn, en de algemeene wetenschappelijke congressen niet inde behoefte aan gespecialiseerde behandeling van vak-onderwerpen voorzagen, bleek het, toen eenmaal een georganiseerde samenwerking tot stand gekomen was, wenschelijk om af en toe het geheele wetenschappelijke personeel bijeen te brengen. Ik herinner mij nog levendig hoe ik het voorstel tot het instellen van „Technische Bijeenkomsten” voorbracht ineen directeurenvergadering, die in 1929 gehouden werd ineen der groote Delische auto’s, waarin de directeuren tot dat doel samen een excursie meemaakten. Terwijl andere voorstellen tot samenwerking aanvankelijk wel eens op moeilijkheden stuitten en veel overleg noodig maakten, vond dit voorstel direct ingang en sindsdien werden deze bijeenkomsten geregeld jaarlijks gehouden, totdat de voortschrijdende reorganisatie der eigenaren-belangen andere vormen wenschelijker deed lijken. De Technische Bijeenkomsten verdwenen toen, maar dit werd op den duur als een gemis gevoeld, en door den voorlaatsten Syndicaatsvoorzitter Mr. W. J. de Jonge werden zij in eere hersteld. Hun levensvatbaarheid en nut blijken daaruit wel overtuigend. Ook op de bijeenkomsten van den Landbouwvoorlichtingsdienst in Ned.- Indië, die voornamelijk voor den kleinen Inlandschen landbouw werkt, en op die van de houtvesters komen, naast organisatorische kwesties, geregeld technische problemen aan de orde; het Suikerproefstation besteedt groote zorg aan de bijeenkomsten van het wetenschappelijk personeel met de groepsadviseurs en de technische diensten der afzonderlijke maatschappij, en al deze bijeenkomsten van wetenschappelijk en technisch personeel bloeien zeer en blijken een zeer gewilde vorm om de samenwerking op eigen vakgebied bij de werkers uit bepaalde groepen te bevorderen. Vermeld moge nog worden, dat de Technische Bijeenkomsten bij de Bergcultuurproefstations menigmaal gebruikt werden om brandende kwestie’s, waarover de standpunten uiteenliepen, te behandelen, teneinde dooreen alzijdige bespreking na te gaan wat men voldoende zeker wist, en wat nog niet behoorlijk vaststond. Na afloop van de bespreking werd dan vaak in samen vattende conclusie’s geformuleerd wat voor de eerstkomende jaren het algemeene standpunt zou moeten zijn; dooreen directeurenvergadering

196