is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 maanden met tamelijk regelmatig verdeelden regenval. De maanden Juni t/m September zijn dan inden regel zeer droog, waarop tot einde December een zeer vochtige periode volgt, terwijl in Januari de regens weer gaan minderen. Dikwijls wordt echter de z.g. groote regentijd door eer droogte-periode gebroken, terwijl eveneens veelal inden langen drogen tijd meermalen een vochtig tijdperk optreedt. Deze afwijkingen van de normale periodiciteit zijn oorzaak van het ontstaan van meer groeiringen dan het normale aantal van twee. Prof. Dr. J. Jeswiet: Kan er een deel als natuurmonument bewaard worden? Dit in verband met den voorgestelden voortgang van de exploitatie en productie. Inleider: Naar ik meen is er in Tapanoeli een dergelijk reservaat. Overigens zorgt het Hars- en Terpentijnbedrijf voor instandhouding der dennenbosschen inde Gajoelanden. Beschermen zonder meer leidt tot het ontstaan van loofhoutbosch, waarin deden zich niet kan verjongen en dus op den duur verdwijnt. De Heer /. W. Gonggrijp vraagt een opmerking te mogen maken in verband met de wensch van Prof. Jeswiet om een natuurreservaat, waar de geweldige reuzen van Pinus merkusii voor het nageslacht in bewaard zouden kunnen worden. Er bestaat reeds een Pinus merkusii reservaat in Tapanoeli. De Pinus komt daar lang niet zooveel voor als in Atjeh en juist daardoor is men er daar eerder iets bijzonders ingaan zien en eerder tot de instelling van dat reservaat overgegaan. Maar men constateert er hetzelfde als in Atjeh. Spreker herinnert zich een rapport van den betrokken houtvester, waarin de vrees werd uitgesproken, dat het voortbestaan van het Pinus-complex als zoodanig niet was verzekerd, omdat zich onder het zware Pinus-bosch alleen maar loofhout als verjonging ontwikkelde. Om dus het desideratum van Prof. Jeswiet, dat ook door spreker gaarne wordt ondersteund, te verwezenlijken, zal men vooral geen te klein areaal als zoodanig moeten bestemmen en er, misschien een beetje tegen den gewonen vorm, maar overigens geheel in overeenstemming met het idee van het reservaat, vrij ingrijpende maatregelen moeten treffen om die mooie, zware Pinus-boomen er altijd in te kunnen houden.

391