is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 614, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dering na kalizout 40 °/o aangewend. In 1921 werd gebruik gemaakt van kalizout 20 %. Tot 1923 bestond de stikstofbemesting uitsluitend uit Chilisalpeter. Doordat in 1921 en 1923 het graangewas op de N-veldjes gedurende den winter wegkwijnde, wat werd geweten aan perchloraatvergiftiging door de Chilibemesting voor het aardappelgewas, ontvingen de a-veldjes de stikstofbemesting vanaf 1924 inden vorm van Chilisalpeter en de b-veldjes inden vorm van natronsalpeter. In het jaar 1934 bestond de stikstofbemesting uit ammonsalpeter S.M. Op een enkele uitzondering na werd, overeenkomstig het proefplan, voor aardappels gegeven 1.2 kg N per are en voor graan 0.6 kg N. Voor de oogstjaren 1919 en 1921 werd op de Ca-veldjes ongeveer 225 kg mergel per are gegeven. Inden herfst van 1924 werden deze veldjes bemergeld met het doel, den kalktoestand te brengen op —lO. Daar geen rekening was gehouden met de fijnheid van de mergel en later gebleken is, dat de methode van onderzoek, welke toen ter tijd werd gebezigd, niet de juiste hoeveelheid mergel aangaf om den gewenschten kalktoestand te verkrijgen, werd het gestelde doel niet bereikt. In 1934 werd nogmaals kalkmergel aangewend en wel zoodanige hoeveelheden, dat verwacht mocht worden, dat de „kalktoestand” van de Ca-veldjes —lO zou bedragen en die van de overige veldjes —ls. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de „kalktoestanden” resp. pH’s der veldjes, zooals deze bij de verschillende bepalingen werden gevonden. Gemiddelde Kalktoestand Gemiddelde pH Bemesting ; 1924 1925 1934 1934 1936 K P -20.7 —19.5 —l7 4.7 4.8 K p K N —2O —13.5 —l2 5.25 5.1 K P N —18.5 —14.5 —H 5-2 5-15 P Ca —18.2 —l4 —l7 4.85 5.60 KPN— —18.9 —l3 —l2 5.3 5.25 K P Ca —22.6 —l2 5 —l6 5.0 5.35 K N Ca —19.2 —l2 —ll 5.55 5.43 P N Ca —17.8 —ll —ll 5.45 5.65 K P N Ca —20.8 —ii 9 5.45 5.45 Nu dit Algemeen Bemestingsproefveld 20 jaar heeft bestaan, leek het ons gewenscht na te gaan, wat de gevolgen zijn geweest van het weglaten van één of meer voedingsstoffen op de opbrengst der gewassen. Hierbij bleek al spoedig, dat het al of niet weglaten van Ca weinig of geen invloed heeft gehad op de opbrengst. Daarom werd besloten, de veldjes in twee groepen te splitsen en wel ineen groep, waarop wel mergel werd aangewend en een overeenkomstige groep,

626