is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijen geweigerd tezamen groot 90.000 zakken en kisten, terwijl 20.000 werden vernietigd. Naar mij werd medegedeeld waren hierbij geen aardappelen van Nederlandsche afkomst. Maatregelen ter verbetering der aardappélcultuur. Voor de verbetering der cultuur werd door de overheid tot voor enkele jaren zeer weinig gedaan. De aardappelcrisis heeft hierin echter verandering gebracht. Voor eenige jaren heeft men een keuring te velde opgericht, welke zich inde eerste plaats bezig houdt met de bezichtiging der velden, welke gegroeid zijn uit geïmporteerd pootgoed. Daarbij wil men vooral aandacht schenken aan de groote velden, welke men in verschillende deden van de provincie Buenos Aires aantreft.

Bijzondere vermelding verdient nog het werk van den Zuider Spoorweg (Ferro Caril do Sud), waarvan het kantoor gevestigd is te Buenos Aires. Deze spoorwegmaatschappij is opgericht met Engelsch kapitaal en heeft groote belangen bij het transport van landbouwproducten. Zij heeft een landbouwkundige afdeeling, die zich bezig houdt met de verbetering van landbouwgewassen. De Heer Munck (van oorsprong een Deen) heeft de laatste jaren zeer veel studie gemaakt van verschillende aardappel rassen en de beste proefvelden, welke ik in Argentinië heb gezien, waren onder zijn leiding aangelegd (zie afb. 18). Slotopmerking over Argentinië. Op het oogenblik is het nog moeilijk te vóórspellen hoe de aardappelcrisis zal eindigen. Voor een belangrijk deel zal dit afhangen van de vraag hoe de verschillende nieuwe rassen zich gedragen. Hierbij doen zich de volgende mogelijkheden voor:

18. Provincie Beunos Aires. (Arg.) Gedeelte van het Proefveld van Zuider Spoorweg.

996